ลำดับขีดอักษร:巨【jù】

หมวดอักษร: 工

ความหมายปัจจุบัน :

巨 [jù] ใหญ่, มหาศาล –> 巨额 [jù’é] จำนวนมหาศาล

พัฒนาการตัวอักษร :
大,很大:巨大。巨人(a.身材异常高的人;b.童话里指比一般人高大,有神力的人;c.喻有巨大影响和贡献的人)。巨匠(泛称在科学或文艺上有极大成就的人)。巨子(a.中国战国时墨家学派领袖的尊称;b.在某方面卓有成就,有声望的人)。艰巨。
姓。
笔画数:4;
部首:工;
笔顺编号:1515
笔顺:横折横折


【名】
(象形。金文字形,是“矩”的本字,象人持矩形。本义:画直角方形用的工具)
同本义。后作“矩”〖carpenter’srule〗
巨,规巨也。——《说文》
是以君子有挈巨之道也。——《礼记·大学》
成功之术,必有巨矱。——《管子·宙合》
又如:巨矱(法度。同“矩矱”)
通“距”。距离〖distance〗
守为台城,以临羊黔,左右出巨,各二十尺。——《墨子》【形】
大;很大〖great;huge;gigantic;tremendous〗
巨,大也。——《小尔雅》
力士举巨囊。——《公羊传·哀公六年》
右巨指钩弦。——《仪礼·大射仪》
穹崖巨谷。——宋·沈括《梦溪笔谈》
巨石岿然。
巨幅悬之。——清·薛福成《观巴黎油画记》
巨弹堕地。
劝输巨室。——清·邵长蘅《青门剩稿》
又如:巨响(极大的响声);巨指(大指);巨港(大港);巨室(大厦,大屋;公卿大夫之家);巨蠹(喻祸国殃民的大奸)
多,数量大〖enormous〗。如:巨万(万万之数。形容数目很大);巨金(大批钱财;大锭银子);巨千(为数甚多)
粗;粗大;粗略〖coarse〗。如:巨屦(粗糙的鞋子)
高超、杰出〖super〗。如:巨川材(济世大才);巨手(高手,喻指杰出的人物);巨公(皇帝的特称;太师;大人师)


【副】
通“讵”。岂,难道〖Doesitmean…?Shouldn’titbe…?〗
沛公不先破关中兵,公巨能入乎?——《汉书·高帝纪》
又如:巨能(岂能)
最〖very〗
言不尽于此,颇难悉载,故粗举其巨怪者。——曹植《辩道论》
巨变
jùbiàn
〖tremendouschanges〗巨大的或剧烈的变化
山村巨变
巨擘
jùbò
〖thumb〗∶大拇指
于齐国之士,吾必以仲子为巨擘焉。——《孟子·滕文公下》
〖giant〗∶比喻杰出人物;在某一方面居于首位的人物
医界巨擘
巨大
jùdà
〖huge;gigantic〗
尺寸、体积或容积的极其大的
一块巨大而漆黑的积云
规模或程度相当大的
巨大的成功
〖tremendous〗∶异常地大的
巨大的胜利
巨盗
jùdào
〖notoriousrobber〗臭名远扬的强盗,大盗
巨憝
jùduì
〖chiefscoundrel〗元凶,大恶人
大奸巨憝
元恶巨憝
巨额
jù’é
〖enormousamounts〗巨大的数额
巨额金钱
巨富
jùfù
〖ahugesumofmoneyorwealth〗∶巨额财富;大富
〖millionaire〗∶非常富有的人,大富翁,百万富翁
美国石油巨富
巨贾
jùgǔ
〖tycoon〗大商人。同“巨商”
富商巨贾
巨猾
jùhuá
〖averyevilperson〗特别狡猾的人
老奸巨猾
非常狡猾
巨祸
jùhuò
〖greatcalamity〗巨大的祸患和灾害
巨奸
jùjiān
〖averyevilperson〗巨猾
巨奸大猾
巨匠
jùjiàng
〖master〗∶作为后代楷模、理想或里程碑式的过去的大科学家、文豪或艺术大师
〖colossus〗∶对某一方面有杰出成就者的誉称
像梅兰芳这样的一位艺术巨匠
巨口
jùkǒu
〖macrostoma〗由于发育缺陷而导致口的宽度异常增大
巨款
jùkuǎn
〖enormousamountsofmoney〗巨额的货币
巨量
jùliàng
〖enormousamount〗巨大的数量
巨量的鱼虾
巨流
jùliú
〖mightycurrent〗巨大的水流,比喻时代的大潮流
汇成一股巨流
巨轮
jùlún
〖largewheel〗∶大的车轮
〖largeship〗∶大的轮船
远洋巨轮
巨人
jùrén
〖giant〗
传说中的类人种,躯体巨大,力大无穷,威力和资质比人高超,但不如神仙
身材或个子异乎寻常的人
有一位身高七尺巨人的小人戏班子
具有超人的力量或资质的人
作为他那时的巨人之一
〖colossus〗∶伟人;远比别人卓越和杰出的人
巨商
jùshāng
〖tycoon〗大商人
海外巨商
巨室
jùshì
〖largeroom〗∶大宅;大的房屋
〖well-knownfamily〗∶指名望高势力大的世家大族
豪门巨室
巨头
jùtóu
〖lord〗∶指经济、政治界势力大的首脑人物
恶势力巨头发出警告…不要干涉他们的事务
〖magnate〗∶大的工业或企业的著名经理人
金融巨头
巨细
jùxì
〖(things)bigandsmall〗大小(事情)
政无巨细,皆断于相。——《史记·田儋传》
巨型
jùxíng
〖giant〗∶大小或范围方面异乎寻常地庞大的
巨型工业设备
〖gigantic〗∶比同类或同群中其他成员更大
巨型油轮
巨制
jùzhì
〖monumentalwork;greatwork〗指伟大的作品;规模比较大的作品
鸿篇巨制
巨著
jùzhù
〖monumentalwork〗篇幅长或内容丰富给人深刻印象的著作
一部六卷本巨著
巨子
jùzǐ
〖giant〗∶在某方面卓有成就,声望很高的人物
文坛巨子
〖tycoon〗∶大亨,有罕见的财富,力量或影响的商人
商界巨子
〖aleaderofMotseschool〗∶墨家中道行可为宗师的人

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– CSS 金侧(尸)侧(尸)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄩˋ

拼音 พินอิน:

– jù

前缀: 金=[体]金属。

字身: 巨=[用]大。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]价值大的,量大。

体:

用:

巨量: 大量。

巨资: 大量的资金。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gax

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : giox

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : jiu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ki

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jü4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : geoi

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ge6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kI6

日音 เสียงญี่ปุ่น : kyo

韩音 เสียงเกาหลี : ge

越南音 เสียงเวียดนาม : cuwj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!