ลำดับขีดอักษร:巩【gǒng】

หมวดอักษร: 工

ความหมายปัจจุบัน :

巩 [gǒng] แข็งแรง, แน่นหนา, มีเสถียรภาพ,巩膜 (gǒng mó )เนื้อเยื่อชั้นภายนอกสุดของลูกตา (gǒngmó)เนื้อเยื่อ (ชั้นนอกสุด) 巩固 (gǒng gù)แน่นหนา, แข็งแรง, มีเสถียรภาพ, ทำให้มีเสถียรภาพ, ทำให้แข็งแรง,ทำให้แน่นหนา (gǒnggù)ทำให้มั่นคง (gǒnggù)แข็งแรง 巩 (gǒng )แข็งแรง, แน่นหนา, มีเสถียรภาพ (gǒng)ชื่อสกุล (แซ่ แต้จิ๋วออกเสียง คยง) (gǒng)มั่นคง (gǒng)แข็งแร็ง” “

พัฒนาการตัวอักษร :(鞏)
gǒng
坚固,结实,使牢固:巩固。巩膜。
用皮革捆东西:“巩用黄牛之革”。
姓。
笔画数:6;
部首:工;
笔顺编号:121354
笔顺:横竖横撇折捺


gǒng
【动】
(形声。从革,巩声。从“革”,表示与皮革有关。本义:用皮革捆东西)
同本义〖fastenwithaleatherband〗
巩,以韦束也。——《说文》
巩用黄牛之革。——《易·革》
无不克鞏。——《诗·大雅·瞻卬》
使坚固〖consolidate〗。如:巩固国防


gǒng
【形】
恐惧〖terrorful〗
故君子恭而不难,敬而不巩。——《荀子·君道》
又如:巩巩(恐惧的样子)


Gǒng
【名】
中国河南省县名〖Gongcounty〗,以在洛水之间,四面皆山,可以巩固,故名,历代因之

巩固
gǒnggù
〖solid;stable〗∶坚固;稳固而不动摇
过了铁路的第二天上,我们到了边区巩固的地带。——《娘子关前》
〖strengthen;consolidate〗∶增强
工人正在填石培土,为巩固路面加工。——《记金华的两个岩洞》
;给…增加力量或活力(加强防御地位)
巩固国防
巩固阵地
gǒnggùzhèndì
〖consolidateaposition〗采取措施牢固地控制已攻占的阵地。如调整部署、整修工事、补充粮弹、作好防敌反击的准备
巩膜炎
gǒngmóyán
〖sclerotitis;scleritis〗巩膜的炎症

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– MKTLJ 横(一)叉(大)并(廿)緃(中)交(十)

– MNTLJ 横(一)钩(弓)并(廿)緃(中)交(十)

注音 จู้อิน:

– ㄍㄨㄥˇ

拼音 พินอิน:

– gǒng

前缀: 革=[体]皮革。

字身: 巩=[体]持也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]持革,可束物,使坚固。

体:

用:

巩固: 使坚固。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : koyx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kyungx

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : giung

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : gong3

越南音 เสียงเวียดนาม : cungr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!