ลำดับขีดอักษร:布【bù】

หมวดอักษร: 巾

ความหมายปัจจุบัน :

布 (佈) [bù] ผ้า, ประกาศ –> 布道 [bùdào] แสดงธรรมเทศนา/เทศน์, 布告 [bùgào] ประกาศ เช่น 张贴布告 ติดประกาศ, 宣布 [xuānbù] ประกาศ, 布置 [bùzhì] จัด(สถานที่) เช่น 房间布置 จัดห้อง, 布雷 [bùléi] วางกับระเบิด, 散布 [sànbù] แจกจ่าย/กระจาย, 史蒂夫·乔布斯 [shǐdìfū · qiáobùsī ] สตีฟ จ็อบส์(Steve Jobs), 布景 [bùjǐng] ฉาก เช่น 舞台布景 ฉากเวที, 牛仔布 [niúzǎibù] ผ้ายีนส์, 布局 [bùjú] วางโครงเรื่อง

พัฒนาการตัวอักษร :
棉、麻及棉型化学短纤维经纺纱后的织成物:布匹。布帛。布衣。
古代的一种钱币。
宣告,对众陈述:宣布。发布。布告。开诚布公(推诚相见,坦白无私)。
分散到各处:散布。遍布。星罗棋布。
流传,散播:布道。布施。
做出安排:布置。布景。布局。
姓。
笔画数:5;
部首:巾;
笔顺编号:13252
笔顺:横撇竖折竖


【名】
(形声。从巾,父声。本义:麻布)
同本义(古时无棉布)〖hempcloth〗
坤为布。——《易·说卦》
抱布贸丝。——《诗·卫风·氓》
女有余布。——《孟子》
果布辐凑而常然。——左思《吴都赋》
商祝免袒,执功布入。——《仪礼·既夕礼记》
许子必织布而后衣乎?——《孟子·滕文公》
又如:布衣(平民,老百姓。古时老百姓穿麻布衣服,所以称平为“布衣”);布槽(布制的马槽);布褐(粗布衣服;又指平民);布总(古代丧服,以麻布束发)
棉、麻、苎、葛等织物的通称〖cloth〗
足缠白布。——明·魏禧《大铁椎传》
又如:土布(手工纺织的布);布索(布制的绳);布衣交(贫贱之交);布裙荆钗(指民家的女子);布头笺(用碎片制成而品质优良的笺纸);布掸子(用布条札成的掸帚)
古代钱币〖coin〗
外府掌邦布之出入。——《周礼·天官·外府》
又如:布儿(古代钱币的通称。亦作“泉布”);布缗(古代用绳子串起来的钱)【动】
铺开〖befullyunderway;spread〗
收葱子,必薄布阴干。——贾思勰《齐民要术·种葱》
禹鲧是始布土。——《山海经·海内经》
敢私布之。——《左传·昭公十六年》
布币行礼。——《国语·鲁语上》
引申为散开,分布〖disperse;scatter;bedistributedoveranarea〗
天下英豪布在州郡。——《三国志·吴主权传》
影布石上。——唐·柳宗元《至小丘西小石潭记》
又如:布陈(敷布陈设);布武(用小步疾走,使足迹散布,而不相重叠);布锦(铺展锦绣)
布列〖distributeanddisplay〗
千人者布列江岸。——清·邵长蘅《青门剩稿》
又如:布阵(布列阵势);布兵(布戎。布甲。布列军队);布伍(部署军队)
布施;施行〖carryout〗
阳春布德泽。——《乐府诗集·长歌行》
又如:布德(广施恩德);布惠(布施恩惠);布化(施行教化)
公布,颁布〖promulgate〗
法者,…设之于官府,而布之于百姓者也。——《韩非子·难三》
又如:布按三司(布政、按察、都指挥史的总称);布露(公布,向众人布告披露);布谕(布告晓喻);布教(颁布教令)
伸开〖stretch〗。如:布指(伸开手指);布展(伸展;扩展)
传布〖disseminate〗
上器其能,赐以秘书之副,时书未布。——《汉书·叙传》
又如:布旨(传布旨意);布种(撒籽栽种);布怨(播怨,结怨)
陈述〖state〗
聊布往怀,君其详之。——丘迟《与陈伯之书》
又如:布达(陈述表达);布述(书信用语。陈述)
布置,安排〖arrange〗。如:布席(铺设坐席);布致(布景致思);布摆(安排)
布帛
bùbó
〖clothandsilktextiles〗棉纺品和丝、麻织品的总称
布帛菽粟
bùbó-shūsù
〖dailynecessitiesasfoodandclothing〗菽:豆类总称。粟:谷子。比喻虽然平常但是日常不可缺少的事物
子弟的教育犹如布帛菽粟,知德者尤尊崇之。——叶圣陶《潘先生在难中》
布菜
bùcài
〖distributefoodamongtheguests〗把菜肴分给座上的客人
布达拉宫
BùdálāGōng
〖thePotalaPalace〗位于西藏拉萨市西北角的布达拉山上,传说为吐蕃赞普松赞干布所建的宫殿,后世不断修筑,成为中国著名的古代建筑之一
布达佩斯
Bùdápèisī
〖Budapest〗匈牙利首都和多瑙河中游的重要港市,面积529平方公里,人口209万(1978)
布道
bùdào
〖preachthegospel〗指基督教传教
布丁
bùdīng
〖pudding〗一种煮熟或烤熟的不甜的软质食品,通常以一种禾谷为基础,其结构似牛奶蛋糊,可当一道主菜或副菜
布防
bùfáng
〖stationtroopsongarrisonduty;organizeadefence〗布署防卫
交战双方都在加紧布防
布告
bùgào
〖notice;bulletin〗∶书面的或印刷的通告或公告
在报纸上登载一个布告
〖announcement〗∶正式声明
学院关于暑期课程的布告
〖publish〗∶当众宣布
布告周知
布谷
bùgǔ
〖cuckoo〗杜鹃(鸟名)
布褐
bùhè
〖coarseclothes〗∶粗布衣服
〖commoners〗∶借指平民
布景
bùjǐng
〖setting〗∶舞台或摄影场上所布置的景物
〖compositionofpainting〗∶绘画时按画幅大小在画面上安排景物
布局
bùjú
〖distribution;layout〗对事物的全面规划和安排
新市区的布局
〖compositionofapicture,essay,etc.〗∶〖绘画、文学作品的〗设计。文学上为了戏剧效果而引入的方法或人为状态(如超自然的力重)
〖positionofpiecesonachessboard〗∶指棋子分布的态势
布拉柴维尔
Bùlācháiwéiěr
〖Brazzaville〗刚果首都。在刚果河北岸,与扎伊尔首都金沙萨隔河相望
布拉格
Bùlāgé
〖Prague〗捷克首都。跨拉贝河支流伏尔塔瓦河两岸,面积496平方公里,人口118万(1976)
布拉吉
bùlāji
〖awoman’sdress〗连衣裙
布囊其口
bùnángqíkǒu
〖coverone’smouthwithcloth〗用布蒙住他的口。囊,口袋。这里用作动词;堵住
布雷
bùléi
〖mine;laymines〗布置水雷或地雷
布鲁塞尔
Bùlǔsài’ěr
〖Brussels〗比利时王国首都。人口133万(1990)
布匹
bùpǐ
〖cloth;piecegoods〗布(总称)
布琼布拉
Bùqióngbùlā
〖Bujumbura〗布隆迪首都。人口20万
布哨
bùshào
〖sentinel〗派给哨兵
布设
bùshè
〖lay〗分散设置;布置
布设地雷
布设声纳
布设圈套
布施
bùshī
〖almsgiving〗将金钱、实物布散施舍给别人
依例布施
布头,布头儿
bùtóu,bùtóur
〖oddbitsofcloth;leftoverofaboltofcloth〗
成匹的布上剪剩下来的不成整料的部分(多在五六尺以内)
剪裁后剩下的零碎布块儿
布线
bùxiàn
〖wiring〗电器线路连接导线的布置
布线图
布洋娃娃
bùyángwáwá
〖ragdoll〗用碎布,通常是用彩色花布做的玩具娃娃
布衣
bùyī
〖clothesmadeofcloth〗∶麻布衣服(古时老百姓只能穿麻布衣服)
〖clothgownwornbyscholarsnotingovernment〗∶平民百姓
臣本布衣。——诸葛亮《出师表》
有布衣毕昇。——宋·沈括《梦溪笔谈·活板》
布衣韦带
bùyī-wéidài
〖scholars〗韦:熟牛皮。布做的衣服,韦皮做的带子,古代未仕或隐居在野者的粗陋服装。借指贫贱之士
布衣韦带之士,修身于内,成名于外。——《汉书·贾山传》
布衣之交
bùyīzhījiāo
〖friendsindaysofsimpleliving〗∶贫贱之交
臣以为布衣之交尚不相欺,况大国乎!——《史记·廉颇蔺相如列传》
〖associationbetweenofficialandscholar〗∶指显贵与无官职者的交往
寡人闻君高义愿与君为布衣之交。——《东周列国志》
布宜诺斯艾利斯
Bùyínuòsīàilìsī
〖BuenosAires〗阿根廷共和国首都,政治、文化、工商中心和主要港口,人口290万(1990),连郊区1138万(1990)
布阵
bùzhèn
〖rank;array;arraytroopsforbattle〗排列阵势
布置
bùzhì
〖fixup;arrange〗∶陈设
布置展品
〖makearrangementsfor;assign〗∶根据某种需要对场所、活动、人员等做出安排
布置一周的业务学习和文体活动
〖furnish〗∶给住所配置家具或器具
布置一个房间
布子
bùzǐ
〖paperwithsilkwormeggs〗

蚕纸

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– KLB 叉(大)緃(中)月

注音 จู้อิน:

– ㄅㄨˋ

拼音 พินอิน:

– bù

前缀: 手=[体]人体的上肢。

字身: 巾=[体]长形的纺织品。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]手织之物,可保暖者。|[用]展开,令周知。

体:

布景: 展开之画景。

布告: 展开之文告,指对民众宣布,张贴于公众场所的文告。

布帆: 布制之帆。

布袋: 布制之袋。

布匹: 布,匹为布之单位。

布幕: 布制之幕。

布衣: 布制之衣,指平民。

用:

分布: 分别展开。

散布: 分散展开。

布政: 展开政局。

布阵: 展开阵势。

布局: 展开局面。

布置: 展开置放。

因:

布施: 展开施放,指分散财务,救济贫穷。

布道: 展开传道。

果:

组合字: 钸希布怖抪

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : paas

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : poh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : pu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bu4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bou

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bu3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : poo3

日音 เสียงญี่ปุ่น : ho

韩音 เสียงเกาหลี : po

越南音 เสียงเวียดนาม : boos

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!