ลำดับขีดอักษร:常【cháng】

หมวดอักษร: 巾

ความหมายปัจจุบัน :

常 [cháng] ปกติ, ธรรมดา, บ่อย –> 常识 [chángshí] ความรู้ทั่วไป, 非常 [fēicháng] มากๆ(very) เช่น 1.我最近非常忙。 ช่วงนี้ฉันยุ่งมากๆ 2.非常适合女孩子。 เหมาะกับผู้หญิงมาก 3.非常感谢! ขอบคุณมากๆ , 正常 [zhèngcháng] ปกติ, 常人 [chángrén] คนธรรมดา, 常客 [chángkè] แขกประจำ(regular guest), 常见 [chángjiàn] พบเห็นเป็นประจำ, 常事 [chángshì] เรื่องธรรมดา, 常常 [chángcháng] บ่อยๆ เช่น 常常感到疲劳。 รู้สึกล้าอยู่บ่อยๆ, 平常 [píngcháng] ธรรมดา, 日常 [rìcháng] ประจำวัน, 经常 [jīngcháng] เป็นประจำ เช่น 您经常锻炼吗 ? คุณออกกำลังกายเป็นประจำไหม, 常来 [chánglái] มาบ่อยๆ เช่น 以后常来玩儿。 ต่อไปมาเที่ยวบ่อยๆนะ

พัฒนาการตัวอักษร :cháng
长久,经久不变:常数。常量(亦称“恒量”)。常项。常任。常年。常驻。常住。常备不懈。
时时,不只一次:常常。常客。时常。经常。
普通的,一般的:常识。常务。常规。常情。常人。平常。反常。
姓。
笔画数:11;
部首:巾;
笔顺编号:24345251252
笔顺:竖捺撇捺折竖折横竖折竖

cháng
【名】
(形声。从巾,尚声。本义:旗)
同本义〖flag〗
纪于太常。——《书·君牙》。传:“王之旌旗画日月曰太常。
载是常服。——《诗·小雅·六月》
裙子〖skirt〗
叔旦泣涕于常,悲不能对。——《逸周书》
常,下裙也。——《说文》。朱骏声曰:“常裳二字,经传截然分开,并不通借。”
规则,规律〖routine;law〗
陈常于时夏。——《诗·周颂·思文》
天行有常,不为尧存,不为桀亡。——《荀子·天论》
又如:常古(旧法,常法);常故(旧例;常例);常式(法式)
封建社会宣扬的所谓恒久不变的人与人之间的关系准则,即伦常;纲常〖feudalorderofimportanceorseniorityinhumanrelationships〗。如:常伦(伦常);三纲五常

cháng
【量】
古代长度单位。一丈六尺为常〖sixteenfeet〗
寻舒两肱也,倍寻谓之常。——《小尔雅·广度》
蒲筵常。——《仪礼·公食礼》。注:“丈六尺曰常,半常曰寻。”
酋予常有四尺。——《考工记》
争寻常以尽其民。——《左传·成公十二年》
不过墨丈寻常之间。——《国语·周语》
寻常之沟。——《庄子·庚桑楚》

cháng
【形】
恒久;长久不变〖constant;fixed;invariable〗
常,质也。——《广雅》
未变常也。——《易象下传》。虞注:“恒也。”
鲁邦是常。——《诗·鲁颂·閟宫》
天命靡常。——《诗·大雅·文王》
日月以为常。——《国语·越语》
故官无常贵,而民无终贱。——《墨子·尚贤》
圣人无常师。——唐·韩愈《师说》
又如:常德(始终不变的品德);常心(固执不变的心);常安(永久的平安)
一般;普通;正常〖ordinary;common;normal〗
其有常。——《诗·唐风·鸨羽》
则维其常。——《诗·小雅·十月之交》
顾人之常情,由俭入奢易,由奢入俭难。——宋·司马光《训俭示康》
且欲与常马等不可得。——唐·韩愈《杂说》
白乐天游大林寺诗云:“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。”盖常理也。——宋·沈括《梦溪笔谈》
又如:常时(平时;平日);常言(平常的话;普通的话)
一定〖fixed;established〗。如:常刑(一定的刑罚);常序(一定的次序)

cháng
【副】
经常,常常〖frequently;often〗
常生常化者,无时不生,无时不化。——《列子》
汉王急,推堕孝惠、鲁元车下;滕公常下,收载之,如是者三。——《史记·项羽本纪》
良因异之,常习诵之。——《史记·留侯世家》
千里马常有,而伯乐不常有。——唐·韩愈《杂说》
又如:常见面;常则是(经常是,总是);常时(时常,常常);常参官(日常参朝的官吏);常惺惺(佛教语。指头脑经常或长久保持清醒);常经(经常);常赁(经常受雇于人)
通“尝”。曾经〖havealready〗
子常语诸梁也曰:凡事若小若大,寡不道以权成。——《庄子·人间世》
主父常游于此。——《韩非子·外储说左上》
夫日、月之有蚀,风雨之不时,怪星之常见,是无世而不常有之。——《荀子·天论》
高祖为亭长时,常告归之田。——《史记·高祖本纪》
项伯常杀人,从良匿。——《史记·留侯世家》
常备
chángbèi
〖standing〗经常性准备好;常规配备
常备药品
常备不懈
chángbèi-bùxiè
〖beeverprepared;bealwaysonthealert〗一种军事思想。意为经常准备着,决不懈怠。形容时刻保持着高度的警惕性
常备军
chángbèijūn
〖standingarmy;permanentforce〗国家平时经常保持的军队
常常
chángcháng
〖often;frequently;usually〗表示行为、动作发生的次数多,而且时间相隔不久
他常常工作到深夜
否定式多用“不常”,少用“不常常”
他不常来
常川
chángchuān
〖constantly〗连续不断,如川流不息
常川操练
常度
chángdù
〖normalmanner〗∶日常的态度
失其常度
〖fixedlaw〗∶一定的法度、规则
天有常度,地有常形
常规
chángguī
〖routine;rule;convention〗经常实行的规矩或规定
按照常规是用局部麻醉
常规化
chángguīhuà
〖routinize〗使按照普通规定或常规标准要求进行
常规武器
chángguīwǔqì
〖conventionalarms(weapons)〗不属于大规模杀伤破坏性武器(如核武器)范围内的各种武器。常规武器的弹药的装填物是烈性炸药或燃烧剂。包括枪、炮、火箭等射击武器,炸弹武器、地雷武器、纵火武器、鱼雷武器和现代仍使用的部分冷兵器
常轨
chángguǐ
〖normalcourse(practice)〗平常的、正常的途径或方法
按常轨办事
常会
chánghuì
〖ordinarysession;regularmeeting〗例会
常见
chángjiàn
〖usual〗∶在正常实践或事态发展中发生的
所塑造的人物胜过爱情剧本中常见的角色
〖common〗∶强调没有区别的或例外的特征的
常见的东西
〖natural〗∶正常性的;非例外的
在根据口授听写下来的作品中常见的…离题话
〖vulgar〗∶在种类上属于一般的
感冒是一种常见病
常可
chángkě
〖usualpractice〗往常行之有效用的办法,即归例,惯例
圣人期修古,不法常可,论世之事,因为之备。——《韩非子·五蠹》
常来常往
chánglái-chángwǎng
〖payfrequentcalls;exchangefreqentvisits〗经常来往或访问的行动、习惯或事例
常礼
chánglǐ
〖regularetiquette〗中国旧时的通常的礼节,如拱揖之类,别于跪拜等的大礼
常绿
chánglǜ
〖evergreen〗指植物永不凋谢的
常年
chángnián
〖throughouttheentireyear〗∶一年到头
〖long-term;yearinyearout〗∶长期
常年
chángnián
〖averageyear〗一般的年份
这儿小麦常年亩产五百斤
常情
chángqíng
〖sense;reason〗普通的情理;一般的心情
按照常情,他会提出这个问题
常任
chángrèn
〖standing;permanent〗长期在任的
安理会常任理事国
常设
chángshè
〖standing;pemanent〗长期设立的(对临时性的而言)
常设机关
常识
chángshí
〖elementaryknowledge;commonsense〗普通的知识;一般的知识
卫生常识
常事
chángshì
〖ordinarymatters〗∶平常的事
平生常事
〖commonplacehappening〗∶常见的事
常数
chángshù
〖constant〗∶固定不变的数值
〖ordinarycourtesy〗∶平常的礼数
接待殷勤,迥逾常数
常态
chángtài
〖normalitybehaviour〗∶固定的姿态
〖normalcondition〗∶平常的、正常的状态
一反常态
常谈
chángtán
〖platitude〗一般的、经常性的议论
老生常谈
家庭常谈
常套
chángtào
〖conventionalpattern〗常用的办法或格式;老一套
摆脱才子佳人小说的常套
常温
chángwēn
〖normalatmospherictemperaturebetween15and25〗∶一般指15°C到25°C的温度
〖homoiothermy〗∶恒温的状态
常务
chángwù
〖day-to-daybusiness;routine〗∶日常的事务
〖standing〗∶主持日常工作的
常务委员
常务委员会
chángwùwěiyuánhuì
〖standingcommittee〗
代表大会闭会期间执行代表大会日常工作的委员会
考虑一个特定阶段在一定时期内发生的问题的委员会。特指一个立法机构的常设委员会
常言
chángyán
〖commonsaying〗习惯上常说的谚语、格言一类的话,如:“冰冻三尺,非一日之寒”、“三个臭皮匠,赛过诸葛亮”
常用
chángyòng
〖incommonuse〗经常用的
他过去最常用的名字
常用对数
chángyòngduìshù
〖commonlogarithm〗以10为底的对数
常驻
chángzhù
〖resident〗∶连续一段时间住在某地
常驻大使
常驻代表机构
常驻办事机构
〖permanent〗∶长期的
常驻外交使团
常驻使节

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– FBRLB 火月口緃(中)月

注音 จู้อิน:

– ㄔㄤˊ

拼音 พินอิน:

– cháng

前缀: 巾=[体]长形的布。

字身: 尚=[用]重视。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]尚巾,重视衣冠为人伦之道,故象征恒久也。

体:

五常: 五种不变之德,仁、义、礼、智、信。

常例: 不变之例。

常识: 不变之知识。

用:

寻常: 古八尺为寻,二寻为常,指普通。

平常: 安平的常态。

常胜: 不断之胜。

常法: 不变之法。

常温: 不变之温度。

常常: 不变状。

常态: 不变之态。

常人: 不变之人,指普通人。

常驻: 不变之驻守。

常绿: 不变之绿。

常言: 不变之言。

常谈: 不变之谈。

因:

果:

组合字: 鏛瑺嫦

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : djay

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : zjang

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : zan

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : song

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chang2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : soeng

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : sion5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : siong5

日音 เสียงญี่ปุ่น : zyau

韩音 เสียงเกาหลี : saq

越南音 เสียงเวียดนาม : thuwowngf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!