ลำดับขีดอักษร:幅【fú】

หมวดอักษร: 巾

ความหมายปัจจุบัน :

幅 [fú] ขนาดของผ้า, ความกว้างของผ้า หมายถึงความกว้างโดยทั่วไป ศัพท์บอกจำนวนใช้กับผ้าและภาพวาด,降幅 (jiàng fú )ขอบข่ายการลด(ราคา) 调幅 (tiáo fú)ขนาดการปรับปรุง 篇幅 (piān fú)ความสั้นยาวของความเรียง (piānfú)ความสั้นยาวของบทความ (จำนวนหน้า จำนวนตัวหนังสือ) 画幅 (huà fú)ภาพวาด 涨幅 (zhǎng fú)ขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคา, ปริมาณการขึ้นราคา 波幅 (bō fú)รัศมีการสั่นสะเทือน ช่วงความกว้างของการสั่นสะเทือน 横幅 (héng fú)แผ่นภาพวาดหรือคำขวัญ 条幅 (tiáo fú)การหว่านเพาะเป็นร่องยาว 振幅 (zhèn fú)ช่วงคลื่นของการสั่นสะเทือน 拉幅 (lāfú)ขึงผ้า 幅面 (fú miàn)หน้ากว้าง ความกว้าง 幅度 (fú dù)รัศมีในการสั่นสะเทือนอุปมาว่า ขอบข่าย รัศมี ขนาด ขอบเขต 幅员 (fú yuán )พื้นที่ของดินแดน, อาณาเขต ” “

พัฒนาการตัวอักษร :
布的宽度:幅面。双幅。宽幅。
泛指事物的宽度:幅度。幅员(“幅”是宽度,“员”是周围。指疆域或领土的面积。如“我国幅幅广大”)。振幅。篇幅。
边缘:边幅。
量词,用于布帛、图画等:一幅画。五幅布。
笔画数:12;
部首:巾;
笔顺编号:252125125121
笔顺:竖折竖横竖折横竖折横竖横


【名】
(形声。从巾,畐(fú)声。从“巾”表示与布帛有关。声符“畐”训“满”(参“福”字条),在字中亦兼有表义作用。布帛的宽度(广)与“满”有相通之处,故可以引申。本义:布帛的宽度)
同本义。古制一幅为二尺二寸。今为布帛、呢绒等宽度的通称〖width〗
幅,布帛广也。——《说文》
布帛二尺二寸为幅。——《汉书·食货志》
半幅终幅。——《仪礼·士丧礼》。注:“半幅一尺,终幅二尺。”
邪幅在下。——《诗·小雅·采菽》。注:“邪缠束,故名邪幅。”
幅巾。——《后汉书·符融传》。注:“以一幅为之。”
又如:单幅,双幅;宽幅的白布;幅裂(像布幅一样割裂);幅巾(古代用全幅细绢裹头的头巾。男子用以束发,也叫幞头);幅练(成幅的白练)
引申指地面或书画面的广狭〖width〗
幅陨既长。——《诗·商颂·长发》
幅者,所以正曲枉也。——《列女传·母仪》
即连楮为巨幅,广二丈,大书一“屈”字。——明·高启《书博鸡者事》
又如:篇幅;振幅
界限,限度〖limit〗。如:幅程(范围,尺度);幅利(使贪利之心有所节度)
指布帛或纸张〖clothorpaper〗
其男子衣以横幅,但结束相连,略无缝缀。——《晋书》


【量】
——记述长条或方形的东西。如:一幅画;一幅对子


【动】
覆盖,用东西遮在…上面〖cover〗
一茎竹稿剔船尾,两幅青幕幅船头。——白居易《泛小舱》


【形】
通“福”。古称富贵寿考为福〖goodluck〗
幅陨既长,有娀方将。——《诗·商颂·长发》
幅度
fúdù
〖amplitude〗∶振动过程中振动的物理量偏离平衡位置的最大值
〖range;scope〗∶两个可能极限之间的距离或长度
幅员
fúyuán
〖theareaofacountry’sterritory;thesizeofacountry〗广狭叫幅,周围叫员。疆域有广狭及四至,所以称疆域为幅员。员,或作圆

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– LBMRW 緃(中)月横(一)口方(田)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄨˊ

– ㄅㄧ

拼音 พินอิน:

– fú

– bī

前缀: 巾=[体]长形的布。

字身: 畐=[用]满也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]布满,宽度也。

体:

全幅: 全部宽度。

尺幅: 尺寸宽度。

边幅: 边缘宽度。

幅员: 宽度与周遭,指疆域。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : prvg

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : pik

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : foq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : buk

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bi5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fuk

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bag4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pak4

日音 เสียงญี่ปุ่น : huku

韩音 เสียงเกาหลี : pog

越南音 เสียงเวียดนาม : phucs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!