ลำดับขีดอักษร:并【bìng】

หมวดอักษร: 干

ความหมายปัจจุบัน :

并 (並) [bìng] รวมเข้าด้วยกัน,,รวมทั้ง –> 合并 [hébìng] การรวมกัน, 并且 [bìngqiě] และ, 并非 [bìngfēi] ไม่ใช่ 并联 [bìnglián] ต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน(connect in parallel)

พัฒนาการตัวอักษร :bìng
合在一起:并拢。合并。兼并。
一齐,平排着:并驾齐驱。并重(zh恘g )。并行(x妌g )。
连词,表平列或进一层:并且。
用在否定词前,加强否定的语气,表不像预料的那样:并不容易。

bīng
中国山西省太原市的别称。
笔画数:6;
部首:干;
笔顺编号:431132
笔顺:捺撇横横撇竖

bīng
【名】
古地名。并州〖Bingprefecture〗
相传禹治洪水,分天下为九州。并州为九州之一,其地在今河北保定、正定和山西大同、太原一带。沿用为太原的别称
汉置并州,其地在今内蒙古、山西(大部)、河北(一部)。东汉时并入冀州。三国魏复置。其地在今山西汾水中游
并、汾乔木,望秋先陨。——宋·沈括《梦溪笔谈》
另见bìng

並、併、竝
bìng
【动】
(会意。《说文》:“从二立。”金文字形,为二人并立之形。本义:并行,并列)
同本义〖sidebyside〗
並,併也。从二立,会意。今隶作並。——《说文》
並行。——《仪礼·乡射礼》
並立则乐。——《礼记·儒行》
俄而並乎尧舜。——《荀子·儒效》
並纽约用组。——《礼记·玉藻》
並驱从两肩兮,揖我谓我儇兮。——《诗·齐风·还》
並驾齐驱,而一毂统辐。——《文心雕龙·附会》
且夫尧、舜、桀、纣千世而一出,是比肩并踵而生也。——《韩非子·难势》
又如:并列;并肩作战;并介(不论穷富,都能耿介于守。兼利天下叫并,孤介自守叫介);并夹(古代习射时从箭靶上拔取箭头的工具);并封(古代传说中的双头兽);并心(同心)
合并(由一部分与另一部分结合一起)〖amalgamate;combine〗
并力西向。——苏洵《六国论》
遂以周瑜,程普为左右督,将兵与备并力逆操。——《资治通鉴》
并一而不二。——《荀子·儒效》
凡五十五章并为苍颉篇。——《汉书·艺文志》
今野兽并角。——《汉书·终军传》
又如:兼并(容纳合并);并叠(收拢;拼凑);并坐(谓因牵连而一并治罪);并兼(合并;并吞)
兼并;并吞〖annex〗
秦初并天下。——《史记·秦始皇本纪》
巨是凡人,偏在远郡,行将为人所并,岂足托乎!——《资治通鉴》
魏并中山。——《战国策·中山策》
又如:并火(即“拼伙”。同伙拼杀);并卷(兼并席卷)
具备〖have〗
天下良辰美景赏心乐事,四者难并。——谢灵运《拟魏太子邺中集诗序》
通“屏”,“摒”。排除〖getridof〗
至贵,爵国并焉。——《庄子·天运》
相同〖beidentical;same〗
行与世异,心与欲并。——嵇康《卜疑集》

bìng
【副】
全,全都〖completely;entirely〗
黄发垂髫并怡然自乐。——陶渊明《桃花源记》
二人并有愧色。——刘义庆《世说新语·言语》
荣贼并非推心待慰帅者。——清·梁启超《谭嗣同传》
又如:并然(完全);据我了解,事情并不是这样
一起;一齐;同时〖atthesametime;altogether〗
陈胜佐之,并杀两尉。——《史记·陈涉世家》
刘备周瑜水陆并进。——《资治通鉴》
又如:并举;并日而食(两天只吃一天的饭);并存不悖(同时存在而不冲突)

bìng
【连】
并且,连〖furthermore;besides〗
杖至百,两股间浓血流离,并虫亦不能行捉矣。——《聊斋志异·促织》
又如:我们完全同意并拥护这个报告
和,以及〖and〗
另见bīng
并案
bìng’àn
〖putcasestogether〗数案合在一起(办理)
这两起劫案系同一伙歹徒所为,可并案侦破
并产
bìngchǎn
〖amalgamateandproduce〗因管理不善等原因并入其它企业生产经营
并存
bìngcún
〖coexist〗同时存在
新旧体制并存
并蒂莲
bìngdìlián
〖twinlotusflowersononestalk(symbolofaloyalcouple)〗∶并排地长在同一茎上的两朵莲花
〖adevotedmarriedcouple〗∶文学作品中比喻恩爱的夫妻
并发
bìngfā
〖becomplicatedby;breakoutsimultaneously〗指由己患的疾病引起〖另一种病〗
并发症
并发症
bìngfāzhèng
〖complication〗在主要疾病进程中发生的并发疾病或情况,或是由主要疾病所造成或是由其他独立原因所引起病症
并放
bìngfàng
〖juxtapose〗并列地放置
桌上并放着这本词典的两个版本
并骨
bìnggǔ
〖acoupleinonegrave〗指夫妇合葬
并合
bìnghé
〖combine〗∶使两种物质用物理上的或化学上的方法联结成一体
把毒素和活组织并合以产生抗毒素
〖merge〗∶合而为一;联合;连在一起
两家公司并合
并伙
bìnghuǒ
〖formapartnership〗合伙
并驾齐驱
bìngjià-qíqū
〖keeppacewith;keepupwith;keepabreastof〗本指几匹马并排拉着车一齐奔跑,现喻齐头并进,不分前后高低
并肩
bìngjiān
〖sidebyside;shouldertoshoulder;abreast〗
肩并肩地挨着
吾与汝并肩携手。——清·林觉民《与妻书》
比喻团结合作,行动一致
并肩作战
bìngjiān-zuòzhàn
〖fightsidebyside〗密切配合,一起打仗。比喻团结合作,共同完成某项任务
并进
bìngjìn
〖advancesidebyside〗一起提高;同时进行(指在进行或发展中)
与时代并进
并举
bìngjǔ
〖develop(run,work)simultaneously〗同时举办,一齐进行
土洋并举
并力
bìnglì
〖together〗一齐用力;合力
并力坚守
并立
bìnglì
〖existsidebyside〗同时存在
并励
bìnglì
〖shuntexcitation〗由并联绕组进行励磁
并联
bìnglián
〖parallelconnection〗电气设备(如白炽灯或电池)的布置使所有的正极都联接一个导体而所有的负极都联接另一导体,从而使每一单元实际上在平行的支路上
并列
bìngliè
〖juxtapsition〗并排地摆列,不分主次
并列第三名
则莲实与藕皆并列盘餐而互芬齿颊也。——明·李渔《闲情偶寄·种植部》
并流
bìngliú
〖cocurrent〗包含有以同方向流动的材料的
并拢
bìnglǒng
〖puttogether〗合并靠拢
两腿并拢
五指并拢
并辔
bìngpèi
〖horseandhorse;neckandneck〗并驱,骑马一同走
遂与并辔而归。——宋·胡仔《苕溪渔隐丛话》
并且
bìngqiě
〖and〗∶表示两个动作同时或先后进行
见到有人落水,他大喊救人并且跳入水中
〖furthermore;besides〗∶用在复合句后一半里,表示更进一层的意思
他学习用功,并且乐于助人
并驱
bìngqū
〖horseandhorse;neckandneck〗两马并进,比喻齐头并进
而两狼之并驱如故。——《聊斋志异·狼三则》
并日
bìngrì
〖thesameday〗∶同一天
〖severaldaysonend〗∶连日
并日趱程
并日而食
bìngrì’érshí
〖beverypoor〗隔几天才能吃一天的饭,形容生活窘困之极
并入
bìngrù
〖integrate〗∶把个人或一个团体归入较大的单位或团体中去
把联邦德国师团并入大西洋防务体系
〖incorporatein〗∶和已经存在着的东西相合并
乙液并入甲液呈色的复杂化学过程
并吞
bìngtūn
〖annex;merge;swallowup〗
把别国的领土或他人的财产强行并入自己的范围
有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心。——汉·贾谊《过秦论》
吞没,淹没
若干住人的地区反而为沙漠所并吞。——《向沙漠进军》
并网
bìngwǎng
〖incorporateinpowernetwork〗发电机组的输电线路与输电网接通(开始向外输电)
新机组的并网发电缓解了电力供应的不足
并无二致
bìngwú’èrzhì
〖correspondwith〗没有多大区别
并线
bìngxiàn
〖doubling〗同“并纱”
并行
bìngxíng
〖walkparallel〗∶并排行走
严禁骑自行车并行
〖dotwothingsatthesametime〗∶同时实行或实施
两种就业体制并行
并行不悖
bìngxíng-bùbèi
〖donotinterferewithoneanother;benotmutuallyexclusive〗彼此同时进行,不相妨碍
写诗与糊口不能并行不悖
并用
bìngyòng
〖use…simultaneously〗同时使用
手脚并用
并置
bìngzhì
〖juxtapo;juxtaposition〗放置或排列在一个地方或一个位置上
并重
bìngzhòng
〖payequalattentionto〗同样重视;同等看待
预防和治疗并重

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OTT 人并(廿)并(廿)

注音 จู้อิน:

– ㄅㄧㄥˋ

拼音 พินอิน:

– bìng

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 并=[用]相连,合也。

字源: 会意,形声-甲骨文

字意: [用]人并,相排也,兼合也;又竞强也。

体:

用:

一并: 一同。

兼并: 相合。

并吞: 兼合吞没。

因:

并肩: 合肩,肩并排。

并拢: 并排合拢。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : pey

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : pjeng

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : pin

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bin

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bin1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bing

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ping3

日音 เสียงญี่ปุ่น : hei

韩音 เสียงเกาหลี : bieq

越南音 เสียงเวียดนาม : tinhj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!