ลำดับขีดอักษร:弛【chí】

หมวดอักษร: 弓

ความหมายปัจจุบัน :

弛 [chí] ผ่อนคลาย –> 松弛 [sōngchí] ผ่อนคลาย/หย่อน เช่น 松弛的琴弦 สายพิณที่หย่อน

พัฒนาการตัวอักษร :chí
放松,松懈,解除:松弛。废弛。弛惰(懈怠)。弛缓(局势、气氛等变和缓)。弛张(“张”,拉紧弓弦;“弛”,放松弓弦,喻兴废、宽严、劳逸等)。
延缓:弛期。

笔画数:6;
部首:弓;
笔顺编号:515525
笔顺:折横折折竖折

chí
【动】
(形声。从弓,也声。本义:放松弓弦)
同本义:〖unstring〗
弛,弓解也。——《说文》
弛弓尚角。——《礼记·曲礼》
一张一弛。——《礼记·杂记》
乃弛弓而自后缚之。——《左传·襄公十八年》
弧弓弛而不张。——《楚辞·谬谏》
又如:弛张(一松一紧。弛,放松弓弦;张,拉紧弓弦)
松弛,放松〖relax;loosen〗
弛,缓也。——《广雅》
四日弛力。——《周礼·大司徒》。注:“息徭役也。”
病热而筋弛。——《素问·刺要论》
又如:弛易(松慢;变换);弛纵(放纵);弛玩(松懈玩忽)
解除〖lift〗
令弛县。——《周礼·大司乐》。注:“释下之。”
弛周室之忧。——《左传·昭公三十二年》。注:“犹解也。”
又如:弛解(解除警卫);弛防(解除防备)
毁坏;废弃〖destroy;discard;abandon〗
庶民弛政。——《礼记·乐记》。注:“去纣时苛政也。”
弛侯。——《谷梁传·襄公二十四年》。注:“废也。”
文公欲弛孟子之宅。——《国语·鲁语》
又如:弛力(舍弃力役的事情);弛政(除去苛政)
释放〖discharge〗。如:弛狱(释放狱囚)
放下〖laydown〗
弛于负担。——《左传·庄公二十二年》。注:“去离也。”
屠乃奔倚其下,弛担持刀。——《聊斋志异·狼三则》
又如:弛仗(放下兵器);弛兵(放下武器);弛担(放下担子;推卸责任);弛卸(推卸)
延缓〖delay〗。如:弛期(延缓时日);弛沓(拖沓)

chí
【形】
懈怠,松懈〖slackandlazy〗
识者固知元政紊弛而变兴自下之渐矣。——明·高启《书博鸡者事》
又如:弛绝(松懈断绝);弛惰(松懈怠惰)
弛废
chífèi
〖(oflaw,custometc.)ceasetobebinding〗废止
伦常弛废
弛缓
chíhuǎn
〖relax〗∶变缓和;变松弛
局势弛缓
〖calmdown〗∶变平静
他听了这番话,紧张的心情渐渐弛缓下来了
弛禁
chíjìn
〖rescindaprohibition;liftaban〗解除禁令,放宽禁令
缓刑弛禁
弛然
chírán
〖feelsafe;beatease〗放心的样子
视其缶,而吾蛇尚存,则弛然而卧。——唐·柳宗元《捕蛇者说》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– NPD 钩(弓)心木

注音 จู้อิน:

– ㄕˇ

– (又音)ㄔˊ

拼音 พินอิน:

– shǐ

– (又音)chí

前缀: 弓=[体]射箭用的武器。

字身: 也=[用]语之余也。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [用]弓余,弓放置不用,缓也;去离也;坏也。

体:

用:

松弛: 放缓。

弛废: 坏而舍弃。

弛张: 缓开。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : hljalx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : sjex

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cii

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : shr3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ci

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : si2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : si5

日音 เสียงญี่ปุ่น : si

韩音 เสียงเกาหลี : qi

越南音 เสียงเวียดนาม : thir

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!