ลำดับขีดอักษร:忽【hū】

หมวดอักษร: 心

ความหมายปัจจุบัน :

忽 [hū] เดี๋ยว –> 忽然 [hūrán] ฉับพลันนั้น/ทันใดนั้น, 忽忽 [hūhū] หุหุ

พัฒนาการตัวอักษร :
粗心,不注意:忽视。疏忽。忽略。玩忽职守。
迅速,突然:忽而。忽然。忽地。忽高忽低。
长度和重量单位(十忽为一丝,十丝为一毫):忽微(极言细微)。微忽其微。
笔画数:8;
部首:心;
笔顺编号:35334544
笔顺:撇折撇撇捺折捺捺


【动】
(形声。从心,勿声。本义:不重视;忽略)
同本义〖neglect〗
忽,忘也。——《说文》
忽,轻也。——《广雅·释诂三》
奈何而忽。——《汉书·食货志》
忽于小过。——《汉书·王嘉传》
忽于道德。——《汉书·东平思王宇传》
不可忽也。——《聊斋志异·促织》
又如:疏忽;忽忘(忘记);忽易(忽略,忽视);忽睨(傲视);忽怠(轻慢);忽慢(轻慢);忽薄(轻视)
好像〖seem〗。如:忽似(恍若,好像);忽若(恍若,好像);忽怳(似有似无)


【副】
忽然;突然〖suddenly〗
忽逢桃花林。——晋·陶渊明《桃花源记》
路转溪头忽见。——宋·辛弃疾《西江月》诗
忽闻客大呼。——明·魏禧《大铁椎传》
忽一人大呼。——明·高启《书博鸡者事》
又如:忽冷忽热;忽明忽暗;忽漫(忽而,偶然);忽剌巴(忽然);忽儿(突然,忽然);忽流(忽然)


【形】
急速〖swiftly〗
其亡也忽焉。——《左传·庄公十一年》
忽反顾以游目兮。——《楚辞·离骚》
又如:忽眨(眼睛不停地开闭);忽焉(快速的样子);忽溜(转动的样子);忽腾腾(快迅奔腾的样子);忽骤(犹急速)
渺茫;辽远;恍忽〖dim;remote〗
忽乎吾将行兮。——《楚辞·屈原·涉江》


【名】
中国古代的长度和重量单位,1忽等于1/1000分,即等于1/3000厘米或1/20000克〖hu〗

忽地
hūde
〖suddenly〗忽然;突然
灯忽地灭了
忽而
hū’ér
〖now…,now…〗
变化迅速,出乎意料
昨天还很热,今天忽而冷起来了
不断交替出现
早晨天上的云霞彩色幻变,忽而红,忽而白,忽而橙或紫
忽忽
hūhū
〖frustratedly;absent-minded〗∶失意貌
忽忽如狂。——《汉书·李广苏建传》
〖time,passinaflash〗∶时间快速飞逝的样子
离开杭州,忽忽又是一年
忽略
hūlüè
〖neglect;overlook〗疏忽,不在意;没注意到
一些很有意义的论点被忽略了
忽然
hūrán
〖suddenly〗∶突然地,动作、行为的发生或情况的变化来得迅速又出乎意料地
忽然抚尺一下。——《虞初新志·秋声诗自序》
天气忽然冷了起来
忽闪
hūshǎn
〖glitter〗光亮闪烁的样子
曳光弹忽闪着掠过天空
忽闪
hūshǎn
〖gleam;glisten;glitter〗闪烁;闪亮
除了远星的忽闪,就是漆黑一团
忽哨
hūshào
〖whistle〗即唿哨。撮口作声或把手指放在嘴里用力吹响
齐声打了一个忽哨
忽视
hūshì
〖neglect;ignore;paynoregardto;failtorecognize〗不重视
忽视了学生们的真正需要
忽微
hūwēi
〖trifle;minormatter;pettything;minimal;minuscule〗微小的事。忽,一寸的十万分之一。微,一十的百万分之一
祸患常积于忽微。——宋·欧阳修《新五代史·伶官传》
忽隐忽现
hūyǐn-hūxiàn
〖flicker;suddenlyitappearedanddisappeared〗〖将灭的灯火的〗最后的闪烁,时而消失时而出现
影子在墙上忽隐忽现
忽悠
hūyōu
〖flicker〗[方言]∶晃悠
不怕秋千忽悠你就玩吧

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– PHP 心斜(竹)心

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨ

拼音 พินอิน:

– hū

前缀: 心=[体]内感器官,司情绪及认知。

字身: 勿=[用]匆遽,否定词。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]心匆遽,疾速也。又勿表否定,心中未注意,忘也;

体:

用:

轻忽: 轻视未注意。

奄忽: 疾速状。

飘忽: 轻飘疾速状。

疏忽: 疏失未注意。

悠忽: 渺远荒空貌。

忽忽: 疾速状;又草率遗忘状。

怠忽: 怠惰未注意。

倏忽: 疾速状。

忽然: 突然发生。

忽视: 眼睛未注意;又不重视。

忽荒: 荒空无物。

忽略: 未注意。

因:

果:

组合字: 淴惚唿

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : hmvvd

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : huot

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : feq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fut

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hu5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fat

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hug4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hut4

韩音 เสียงเกาหลี : hon

越南音 เสียงเวียดนาม : hoots

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!