ลำดับขีดอักษร:怪【guài】

หมวดอักษร: 忄

ความหมายปัจจุบัน :

怪 [guài] ปราหลาด, แปลก, ภูตผีปีศาจ –> 难怪 [nánguài] มิน่าล่ะ, 怪不得 [guàibude] มิน่าละ, 奇怪 [qíguài] แปลก, 都怪我。 ต้องโทษฉันเอง, 怪异 [guàiyì] ประหลาด/วิปริต

พัฒนาการตัวอักษร :guài
奇异,不平常:怪诞(离奇古怪)。怪事。怪物。怪讶。怪圈(qu乶 )。怪话。怪异。奇形怪状。
惊奇:大惊小怪。怪不得。
传说中的妖魔之类:鬼怪。妖怪。
性情乖僻或行为异样的人:怪癖(古怪的癖好)。怪僻(古怪)。
很,非常:怪好的天气。
怨,责备:不怪你。怪罪。怪怨。
笔画数:8;
部首:忄;
笔顺编号:44254121
笔顺:捺捺竖折捺横竖横


guài
【形】
(形声。从心,圣(kù)声。恠曾为怪的俗字。本义:奇异;奇怪)同本义〖bewildering;odd;strange;fantastic〗
怪,异也。——《说文》
诡于众而突出曰怪。——《论衡·自纪》
铅松怪石。——《书·禹贡》
苟床之山多怪石。——《山海经·中山经》
见怪物——《礼记·祭法》。疏:“庆云之属。”
奇服怪民不入宫。——《周礼·阍人》
齐谐者,志怪者也。——《庄子·逍遥游》
嘻,技亦灵怪矣哉!——魏学洢《核舟记》
绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞潄其间。——《水经注·三峡》
后小山下,怪石乱卧,针针丛棘,青麻头伏焉。——《聊斋志异·促织》
又如:怪伟(奇特雄伟);怪物相(奇异的样子;轻蔑、难堪的脸色);怪迂(怪异而不切实际);怪谲(怪异任性)

guài
【名】
妖精,鬼物〖devil〗
子不语怪、力、乱、神。——《论语·述而》
土之怪为獖羊。——《博物志》
山高必有怪。——《西游记》
又如:鬼怪;妖怪;精怪;神怪(神仙与鬼怪);魔怪(妖魔鬼怪)

guài
【动】
责怪〖blame〗
世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。——唐·柳宗元《答韦中立论师道书》
虽然,使后之为君者果能保此产业,传之无穷,亦无怪乎其私之也。——清·黄宗羲《原君》
又如:怪责(责怪);怪恨(责怪怨恨);怪嗔(嗔怪,对别人的言语行为表示不满);怪得(怪底;怪的。难怪,怪不得)
惊异;觉得奇怪〖wonder〗
民怪之,莫敢徒。——《史记·商君列传》
予怪而问之。——刘基《卖柑者言》
又如:怪底(惊怪,惊疑);怪怖(惊异恐惧);怪疑(骇异;惊异疑惑);怪慑(惊异害怕)

guài
【副】
〖口〗很,非常〖quite;very〗——用在形容词、表示心理状态的动词或动宾词组前面,表示程度很深。如:这口箱子怪沉的;经常打扰您,怪不好意思的;怪厉害的;怪似(十分相像);怪热(很热);怪冷(很冷)
怪不得
guàibudé
〖cannotputtheblameon〗不能责怪——必带名词宾语
这是我弄错了,怪不得他
怪不得
guàibude
〖nowonder;itexplainswhy…〗表示醒悟(明白了原因,不再觉得奇怪)。前后常有表明原因的语句
怪不得,你们还迷信,还卜卦。——《潘虎》
怪诞
guàidàn
〖weird;absurd;strange〗怪异无稽,荒唐离奇
这一切听起来过于神奇怪诞,却正反映了人民对屈原的无限怀念之情。——《长江三峡》
怪诞不经
guàidàn-bùjīng
〖weirdanduncanny;ridiculous;unbelievable;outrageous〗怪异之极,违反常道
乌公以为诗虽奇妙,而怪诞不经,不许。——《剪灯新话·听经猿记》
怪道
guàidào
〖nowonderthat〗[方言]∶怪不得
他是我过去的邻居,怪道觉得眼熟
怪话
guàihuà
〖cynicalremark〗牢骚之话,荒诞不经之言
怪杰
guàijié
〖monstresacré〗行为怪诞不羁,但却为大众谅解和欣赏的名人
诗坛怪杰
武林怪杰
怪里怪气
guàiliguàiqì
〖eccentric;peculiar;queer〗∶形状、装束、声音等奇怪,跟一般的不同
他这个人就是这么怪里怪气
〖oddlooking〗∶打扮或表情装模作样
现在他们居然不得不迎合这位长得怪里怪气的人的心理
怪秘
guàimì
〖strangeandmystic〗古怪而神秘
他的手软软地不敢便接,好像遇见了怪秘的魔物。——叶圣陶《夜》
怪模怪样
guàimú-guàiyàng
〖queer-looking;grotesque;bequeerinappearanceandmanners〗样子古怪
虽然有些怪模怪样,但老汉终于“鸟枪换炮”,今非昔比了
怪念头
guàiniàntou
〖whim〗常常是突然或一时冲动产生的反复无常的念头
每个王公大人都有自己的一些怪念头
怪癖
guàipì
〖crankyactionoridea〗古怪的、与众不同的癖好
他可有些怪癖
怪僻
guàipì
〖strangeandrare;odd;eccentric〗古怪而罕见的
张文的爷,是前清的举人,脾气极怪僻。——庐隐《灵海潮汐》
怪气
guàiqì
〖queer〗怪异的气质
他太怪气,总是与别人格格不入
怪人
guàirén
〖eccentric;apeculiarperson〗个性、行为奇特怪异的人
怪声怪气
guàishēng-guàiqì
〖strangevoiceoraffectedmanner〗形容声音、语调、唱腔等滑稽或古怪难听
怪胎
guàitāi
〖abnormalfetus;abnormalembryointhewomb〗畸形之胎儿
三足怪胎
怪味
guàiwèi
〖wrongwith〗怪异的气味
茶有什么怪味吗?
怪物
guàiwu
〖monster;freak;monstrosity〗∶怪异的物类
一条九千克重的怪物…据说是最大的弱口鱼
〖aneccentricperson〗∶容貌、性情或思想、行为古怪、特殊的人
此人是天生的怪物
怪相
guàixiàng
〖grimace〗怪脸,故意或无意中做出来的脸部表情以表示某种情感(如藐视、不赞同、洋洋自得等)
满脸装出怪相,为人一发傲慢
怪讶
guàiyà
〖beamazed〗感到奇怪而惊讶;诧异
从活得有趣的人们看来,恐怕要怪讶她何以还要存在。——鲁迅《祝福》
怪样
guàiyàng
〖mow〗面部或双唇的扭动,尤指嘲弄的鬼脸或嘲笑的怪相
看着这些淘气的孩子对我们出怪样
怪异
guàiyì
〖monstrous;unusual〗
奇特,与众不同
怪异诡观
奇异反常
海棠开得怪异
怪异
guàiyì
〖strangephenomenon〗∶奇异反常的现象
她说这一家搬来的第一夜,就遇见了可怖的怪异。——柯灵《遥夜集》
〖monster〗∶指妖怪鬼神
园素多怪异,人无敢居者
怪异
guàiyì
〖wonder〗惊异,感到奇怪
但瓦德的朋友们,是都知道他不久便要结婚的,此时见他绝口不提一字,不免有些怪异。——陈衡哲《小雨点》
怪罪
guàizuì
〖blame〗责备或埋怨
丝毫没有怪罪之意

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– PEG 心水土

注音 จู้อิน:

– ㄍㄨㄞˋ

拼音 พินอิน:

– guài

前缀: 心=[体]内感器官,司情绪及认知。

字身: 圣=[用]努力开垦辟地。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]心中开辟,所见自不同,引申非常态也,奇也;疑也。

体:

妖怪: 非常有的妖孽。

怪事: 非常之事,奇事。

用:

见怪: 看见非常者。

错怪: 错误的责疑。

古怪: 古稀诡异。

奇怪: 少见奇异。

作怪: 装弄非常态之事。

怪僻: 奇异偏执。

怪罪: 责疑归罪。

怪异: 少见奇特。

怪诞: 奇异荒诞。

怪谁: 责疑谁。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kruuds

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kruaih

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : kua

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : guai

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : guä4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gwaai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : guai3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kuai3

日音 เสียงญี่ปุ่น : kwai

韩音 เสียงเกาหลี : goi

越南音 เสียงเวียดนาม : quais

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!