ลำดับขีดอักษร:恭【gōng】

หมวดอักษร: 小

ความหมายปัจจุบัน :

恭 [gōng] ด้วยความเคารพ(respectful) –> 恭请 [gōngqǐng] ขอเรียนเชิญ, 恭喜 [gōngxǐ] ขอแสดงความยินดี, 恭敬 [gōngjìng] เคารพ, 恭贺 [gōnghè] อวยพร, 恭喜发财 [gōngxǐ fācái] ขอให้ร้ำรวย

พัฒนาการตัวอักษร :gōng
肃敬,谦逊有礼貌:恭敬。恭谨。恭候。恭维。恭贺。打恭(拱揖)。洗耳恭听。
笔画数:10;
部首:小;
笔顺编号:1221342444
笔顺:横竖竖横撇捺竖捺捺捺

gōng
【形】
(形声。从心,共声。本义:恭敬,谦逊有礼)
同本义〖respectfulandsubmissive〗
密人不恭,敢距大邦。——《诗·大雅·皇矣》
恭,敬也。——《尔雅》
何胤云,在貌为恭,在心为敬,何之所说,从多举也。——《礼记·曲礼上》疏
君子敬而无失,与人恭而有礼。——《论语·颜渊》
公子执辔愈恭。——《史记·魏公子列传》
又如:恭默(谦恭沈静不语);恭倨(恭敬和傲慢);恭恪(心存恭敬而态度谨慎);恭敬(犹尊敬);恭和(谦恭温和);恭逢其盛(亲身经历到那种盛况);恭素(恭谨纯朴)
通“洪”。大〖great〗。如:恭德(大德)
工整〖neat〗。如:恭笔(工整的笔画)

gōng
【动】
奉行〖follow〗
今予惟恭行天之罚。——《书·甘誓》
又如:恭承(敬奉)
拱手致礼〖bow〗
请过了文昌,大人朝上又打三恭。——《儒林外史》
恭凳
gōngdèng
〖closestool〗特制供老人或残疾人坐着解手用的凳子
恭贺
gōnghè
〖congratulate〗祝贺;道喜,庆幸
恭贺新禧
恭候
gōnghòu
〖awaitrespectfully〗敬辞,恭敬地等候
已恭候多时
恭候佳音
恭候大驾光临
恭谨
gōngjǐn
〖berespectfulandcautious〗恭敬谨慎
我给他们当学生是必须恭谨勤劳和采取同志态度的,否则他们就不理我。——《农村调查》序言
恭敬
gōngjìng
〖revere;honour〗对尊长贵宾谦恭而有礼的
林冲因见他两口儿恭敬孝顺,常把些银两与他做本钱。——《水浒传》
恭敬
gōngjìng
〖holdinreverence〗尊敬或尊重地对待
热爱并恭敬他的双亲
恭敬不如从命
gōngjìngbùrúcóngmìng
〖Obedienceisbetterthanpoliteness〗遵命顺从是最恭敬的表示;谦词,遵命,从命
恭请
gōngqǐng
〖respectfullyinvite〗敬请
恭请王先生赴宴
恭顺
gōngshùn
〖berespectfulandsubmissive〗恭敬并服从(父母或长辈)
他们长大一些之后,陪同我去挖荠菜,似乎就变成了对我的一种迁就了,正像那些因为上了年纪而变得有点怪僻的长辈一样。——《挖荠菜》
恭肃
gōngsù
〖respectfulandserious〗谦恭肃穆
恭肃静默的气氛
恭维
gōngwéi
〖flatter;compliment;eulogize〗出于讨好对方的目的而去称赞、颂扬。也作“恭惟”
父亲客客气气地和船长搭上语,一面恭维,一面打听有关他职业上的事情。——《我的叔叔于勒》
恭喜
gōngxǐ
〖congratulations〗套语,恭贺别人或团体的喜事
恭喜,恭喜,你高升了
恭正
gōngzhèng
〖respectfulandearnest〗∶恭敬认真
众人恭正地行注目礼
〖neat〗∶工整;整齐(字迹恭正)

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– TCP 并(廿)金心

注音 จู้อิน:

– ㄍㄨㄥ

拼音 พินอิน:

– gōng

前缀: 心=[体]人之内感器官,司情绪态度。

字身: 共=[用]总数,同也。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]人所共之心,敬人抑己。

体:

用:

恭己: 抑己。

恭维: 敬而用言语维系之。

恭谨: 敬谨。

因:

果:

组合字: 塨

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kloy

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kyung

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : kon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : giung

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : gong1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gung

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : giong1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kiong1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kyou

韩音 เสียงเกาหลี : goq

越南音 เสียงเวียดนาม : cungz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!