ลำดับขีดอักษร:慈【cí】

หมวดอักษร: 心

ความหมายปัจจุบัน :

慈 [cí] ความเมตากรุณา –> 慈善 [císhàn] ความเมตตา/ใจบุญสุนทาน, 慈善家 [císhànjiā] นักบุญ, 仁慈 [réncí] เมตตากรุณา, 慈悲 [cíbēi] เมตตากรุณา เช่น 真正慈悲的人 คนมีเมตตาธรรมที่แท้จริง, 慈爱 [cíài] รักและเมตตา, 慈禧太后 [Cíxǐ Tàihòu] ซูสีไทยเฮา

พัฒนาการตัวอักษร :
仁爱,和善:慈爱。慈善。慈悲。慈祥。仁慈。慈和。慈眉善目。
特指“慈母”,多用于对人称自己的母亲:家慈。慈闱。慈颜。慈命。
对父母的孝敬奉养:孝子慈孙。
笔画数:13;
部首:心;
笔顺编号:4315545544544
笔顺:捺撇横折折捺折折捺捺折捺捺


【动】
(形声。从心,兹声。本义:慈爱)
同本义〖love;showaffectionorkindnessto;kindlylove〗
慈,爱也。——《说文》
尧不慈舜不孝。——《庄子·盗跖》
夫慈者不忍,而惠者好与也。——《韩非子·内储说上》
一曰慈幼。——《周礼·大司徒》。注:“爱幼少也。”
慈和遍服曰顺。——《左传·昭公二十八年》。服注:“上爱下曰慈。”
其次为慈母。——《礼记·内则》。注:“慈母知其嗜欲者也。”
慈者,父母之高行也。——《管子·形势解》
亲爱利子谓之慈,恻隐怜人谓之慈。——《贾子道术》
父母威严而有慈,则子女畏慎而生孝矣。——《颜氏家训》
又如:慈幼(慈爱幼儿);慈亲(慈爱双亲);慈泪(父母哀痛子女所流的眼泪)
对父母孝敬奉养〖givepresentstoone’sparents〗
慈以旨甘。——《礼记·内则》。注:“爱敬进之也。”
虽孝子慈孙。——《孟子》
不慈孝于父母。——《国语·齐语》
事亲则慈孝。——《庄子·渔父》
又如:慈良(孝顺);慈孝(孝敬);慈命(对尊上命令的敬称)
佛教用语。佛、菩萨爱护众生,给予欢乐称为慈〖givehappiness〗。如:慈光(菩萨大慈大悲的光辉);慈悲;慈航(佛、菩萨以慈悲之心度人,如航船之济众,使脱离生死苦海)


【形】
和气,善良〖kind;loving〗。如:慈父(慈祥的父亲);慈容(慈祥和蔼的容颜);慈颜(慈祥和蔼的容颜);慈明(犹慈光);慈景(犹慈颜)


【名】
慈母的省称〖mother〗。如:慈旨(慈母的教诲);慈教(慈母的教诲)
慈爱
cí’ài
〖love;affection〗∶〖年长者对年幼者〗仁慈而爱人
〖loving-kindness〗∶温柔仁慈的爱和体恤
慈悲
cíbēi
〖merciful〗谓给人快乐,将人从苦难中拔救出来,亦泛指慈爱与怜悯
慈悲为本
cíbēi-wéiběn
〖compassionistheprincipleoflife〗佛教认为人应以救助普济他人疾苦为己之本分
出家人以慈悲为本,方便为门。——《西游记》
慈和
cíhé
〖kindlyandamiable〗
慈祥温和
慈爱和睦
慈眉善目
címéi-shànmù
〖kindlyandamiable〗形容仁慈善良的样子
老大娘生得慈眉善目
慈母
címǔ
〖lovingmother〗古谓父严母慈,故称母为慈母;古称抚育自己成人的庶母为慈母
慈善
císhàn
〖charitable;philanthropic;benevolent〗对人关怀而有同情心;仁慈而善良
慈祥
cíxiáng
〖kindly〗〖老年人的态度、神色〗和善安详
慈祥的面容
慈颜
cíyán
〖thekindcountenanceofone’sparents〗慈祥的面容

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– TVIP 并(廿)纽(女)点(戈)心

注音 จู้อิน:

– ㄘˊ

拼音 พินอิน:

– cí

前缀: 心=[体]人体中内感之器官,能调整态度。

字身: 兹=[用]这个。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]此心,态度和蔼安详,爱护。

体:

家慈: 家中和蔼安详者,母亲也。

用:

慈幼: 爱幼。

慈善: 爱之善举。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : zv

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : zi

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : zy

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cii

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cy2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ci

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ce5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tsu5

日音 เสียงญี่ปุ่น : zi

韩音 เสียงเกาหลี : ja

越南音 เสียงเวียดนาม : tuwf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!