ลำดับขีดอักษร:慌【huāng】

หมวดอักษร: 忄

ความหมายปัจจุบัน :

慌 [huāng] กลัว –> 惊慌 [jīnghuāng] ตื่นตระหนก

พัฒนาการตัวอักษร :huāng
急忙,不沉着:慌张。慌忙。慌乱。慌急。
恐惧,不安:惊慌。慌恐。心慌意乱。
表示难以忍受:累得慌。
笔画数:12;
部首:忄;
笔顺编号:442122415325
笔顺:捺捺竖横竖竖捺横折撇竖折

huāng
【形】
(形声。从心,荒声。本义:急忙,忙乱)同本义〖confused;flurried;flustered;nervous〗
怎这样慌?五日内我还便罢了!——明·梦觉道人《三刻拍案惊奇》
偏偏我们走的慌,未带银子。——《施公案》
又如:走得太慌;慌不择路(慌里慌张,顾不上选择道路);慌慌速速(匆忙,慌张);慌速(慌张急促)

huāng
【动】
散亡〖flee〗
仆夫慌悴,散若流兮。——《楚辞》。王逸注:“慌,亡也。言己欲求贤人而未遭遇,仆御之人感怀愁悴,欲散亡而去,若水之流,不可复还也。”
恐惧,害怕〖fear;beafraid;dread〗。如:心里慌得不行;心慌意乱;发慌;着慌;慌了手脚;慌做一团(形容极为慌张)
另见huǎng;huang
慌忽,慌惚
huānghū,huānghū
〖ecstasy〗不明白,不真切。也作慌忽
海之百灵秘怪,慌惚毕出。——韩愈《南海神庙碑》
慌慌
huānghuang
〖hurry;flurried〗慌张
时间来得及,慢点儿走,你慌慌什么
慌急
huāngjí
〖flurried〗惊慌急促
这点事,慌急什么
慌里慌张
huānglihuāngzhāng
〖flurried〗指焦急不安或精神慌乱
他慌里慌张不知如何是好
慌乱
huāngluàn
〖flurried;inahurry〗慌张忙乱
一阵慌乱
慌忙
huāngmáng
〖inagreatrush;inaflurry〗紧张、急迫的样子
慌忙跳过悬崖
慌神儿
huāngshénr
〖flurried〗[方言]∶心慌意乱
慌手慌脚
huāngshǒu-huāngjiǎo
〖blunderagainst〗手忙脚乱,形容十分慌张
这时候我看着也是吓的慌手慌脚的了。——《红楼梦》
慌张
huāngzhāng
〖helter-skelter;flurried;flustered〗恐惧、不沉着而急切忙乱
为什么这样慌张
办任何事都不应该慌张


huǎng
【形】
模糊;不真切〖dim;indistinct〗。如:慌忽(模糊不清);慌荒(黯淡迷茫的样子)
另见huāng;huang

huang
【副】
用作补语,表示难以忍受〖awfully;unbearably〗。用在闷、闲、困、累、急、烫、愁、咸、闹、烦、干、涩、苦、挤、呛、憋、气、热、堵、难受等词的后面。如:闹得慌;累得慌
另见huāng;huǎng

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– PTYU 心并(廿)卜仰(山)

– XPTYV 难心并(廿)卜纽(女)

注音 จู้อิน:

– ˙ㄏㄨㄤ

– ㄏㄨㄤ

拼音 พินอิน:

– huang

– huāng

前缀: 心=[体]内感器官,司情绪及认知。

字身: 荒=[用]杂草满地。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]心荒废,忘也,恍惚也;又急迫也。

体:

用:

发慌: 发急。

惊慌: 惊讶心急。

恐慌: 恐惧心急。

慌乱: 急而乱。

慌张: 急迫仓皇。

慌忽: 神志恍惚。

慌惚: 同恍惚,失志状。

慌忙: 急迫忙乱。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : hmaay

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : huangx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : faon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fong

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : huang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fong

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : huang1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hong1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kwau

韩音 เสียงเกาหลี : hoaq

越南音 เสียงเวียดนาม : hoangr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!