ลำดับขีดอักษร:或【huò】

หมวดอักษร: 戈

ความหมายปัจจุบัน :

或 [huò] อาจจะ,หรือ –> 或者 [huòzhě] หรือ(maybe), 或许 [huòxǔ] อาจจะ(perhaps), 或是 [huòshì] หรือ/อาจจะ

พัฒนาการตัวอักษร :huò
也许,有时,表示不定的词:或许。或者(a.也许;b.连词,用在叙述句里,表示选择关系。均亦单用“或”)。或然。或则。
某人,有的人:或告之曰。
稍微:不可或缓。不可或忽。不可或缺。
或者
笔画数:8;
部首:戈;
笔顺编号:12511534
笔顺:横竖折横横折撇捺

huò
【代】
(会意。甲骨文字形从囗(象城形),从戈(以戈守之)。表示以戈卫国。本义:国家。用本义时读yù)有人,有的——泛指人或事物〖some;someone〗
或,有也。——《小尔雅·广言》
或跃在渊。——《易·乾》
殷其弗或乱正四方。——《书·微子》
或群或友。——《诗·小雅·吉日》
庶或饷之。——《礼记·祭义》
或赐二小人酒。——《左传·昭公二十八年》
或说处杀虎斩蛟。——《世说新语·自新》
或立或卧。——清·薛福成《观巴黎油画记》
或坐或俯。
或笑或哭。
或饮或博。
又如:或人(某人。不称名而暗指的人。有些人);或时(有时);或一,或种(某种);或日(某日,有一天)

huò
【连】
用作虚词〖or〗(1)∶表示选择或列举。如:或是(连词。表示选择或并列关系);或乃(或者。常用于句首表示变换叙述内容)(2)∶在不同或不相似的事物、状况或行动之间的一个抉择。如:有病或无病,他不都应该在这里(3)∶近似、可疑或不肯定。如:在五天或六天之内(4)∶两个词或两个短语同义、等义或替换的性质
或尽粟一石。——唐·韩愈《杂说》
君实或见恕。——宋·王安石《答司马谏议书》
或异二者之为。——宋·范仲淹《岳阳楼记》
或能免乎。——清·徐珂《清稗类钞·战事类》
又如:跌下悬崖或峭壁
表示假设。犹倘若,假使〖if〗。如:或若(假使,倘或)

huò
【副】
或许,也许。表示不肯定〖perphaps〗。如:或是(或许;也许是);或恐(也许;可能);你仔细找一找,或能找到
间或,有时〖occasionally;sometimes〗
或长烟一空。——宋·范仲淹《岳阳楼记》
或至相殴。——清·纪昀《阅微草堂笔记》
又如:或时(有时)

huò
【动】
通“惑”。迷惑〖puzzle〗
夜半,而城上四面鼓噪,敌人必或。——《墨子·备蛾传》
无或乎王之不智也。——《孟子·告子上》
擅创为令,迷或其君。——《管子·回称》
买则失实,卖则失理,其疑或滋益甚。——《盐铁论·错币》
贫贱吾恐其或失也。——《大戴礼记·曾子制言》
别从东道,或失道。——《汉书·霍去病传》
惟恐或后。——清·周容《芋老人传》
又如:或或(迷惑。或,通惑);或乱(昏乱;惑乱);或疑(怀疑,疑惑;有人怀疑)

huò
【语】
语气词,在否定句中加强否定语气
莫或兴之。——清·黄宗羲《原君》
莫或除之。
或许
huòxǔ
〖perhaps〗∶可能但不肯定;也许
他或许没有赶上火车
〖maybe〗∶不一定
他或许能来
或曰
huòyuē
〖someonesays〗有人说。这是设问。或,不定代词,不是连词里的“或”
或则
huòzé
〖or〗或许(表选择)
明天我或则去图书城,或则去图书馆
或者
huòzhě
〖maybe;perhaps〗也许
或者其于道不远矣。——唐·柳宗元《柳河东集》
或者曰。——清·洪亮吉《治平篇》
你赶快走,或者还能赶上末班车
或者
huòzhě
〖or〗∶在可供选择的东西、状况或过程中的挑选
决定学医或者学法律
〖either…or…〗∶连接词、词组或分句,表示从两种以上的事物中选择一种,或两种以上的事物同时存在
这个任务可以交给小李或者小张

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– IRM 点(戈)口横(一)

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨㄛˋ

拼音 พินอิน:

– huò

前缀: 戈=[体]兵器。

字身: 口一=[体]人也,一地也。

字源: 会意,形声,假借-甲骨文

字意: [用]持戈,守人与地,有所疑,假借为两者选一也。

体:

用:

或者: 疑者。

或许: 疑许,疑是。

因:

果:

组合字: 棫淢域掝国阈稢魊窢戫蜮聝馘緎罭惑

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gwvvg

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghuok

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : voq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fet

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : huä5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : waak

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hog8

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hik8

日音 เสียงญี่ปุ่น : waku

韩音 เสียงเกาหลี : hog

越南音 เสียงเวียดนาม : hoawcj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!