ลำดับขีดอักษร:抄【chāo】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

抄 [chāo] 1.คัด ลอก 2.ยึดทรัพย์ 3.เดินตัดไป เดินลัด,照抄 (zhào chāo)คัดลอกตาม (ข้อความ) 查抄 (chá chāo)ตรวจสอบยึดทรัพย์สิน 文抄公 (wén chāo gōng)ท่านที่ชำนาญในการลอกความเรียงของคนอื่น 摘抄 (zhāi chāo)คัดข้อความบางตอน (zhāichāo)คัดลอกมาจากที่อื่น (zhāichāo)ตัดทอน 抄道 (chāo dào)เดินลัด เดินทางลัด,ทางลัด (chāodào)ทางลัด (chāodào)ไปทางลัด 抄近路 (chāojìnlù)ทางลัด (chāojìnlù)ไปทางลัดที่ใกล้กว่า 抄近儿 (chāo jìn ér)เดินทางลัด 抄身 (chāo shēn)ค้นตัว (chāoshēn)ค้นตัว (โดยตำรวจ ด่านตรวจ ฯลฯ)” “

พัฒนาการตัวอักษร :chāo
誊写,照原文写:抄本。抄写。抄袭。传抄。
搜查而没收:抄没(m?)。抄家。抄斩。
走简捷的路:抄近。抄小道。包抄。
同“绰2”。
笔画数:7;
部首:扌;
笔顺编号:1212343
笔顺:横竖横竖撇捺撇

chāo
【动】
(形声。从手,少声。本义:叉取)
同本义〖takeupwithafork〗
掠取,抢掠〖rob〗。如:抄暴(以武力掠取);抄夺(抢劫掠夺);抄掠(搜劫他人财物)
抄写〖copy;transcribe〗。如:抄集(抄录编集);抄白(抄本;副本)
搜查并没收〖searchandconfiscate〗
而抄捕南海馆之报忽至。——清·梁启超《谭嗣同传》
又如:抄籍(抄没并登记归公);抄没(查抄没收)
从侧面绕过去〖outflank〗。如:抄击(绕道击敌);抄近(走近路)
两手交叉在胸前或背后插在袖筒里〖fold(one’sarms)〗。如:抄手;抄着腰(叉着腰)
顺手牵羊拿走〖gooffwith〗。如:谁把我的字典抄走了
迅速拿起〖takeup〗。如:抄起一把锹就走了

chāo
【名】
匙子;小勺〖spoon;ladle〗
两个初煨黄栗子,半抄新炒白芝麻。——《清史稿》
抄报
chāobào
〖report〗旧时官府发行的报章,通报诏会、奏章以及升迁等人事变动的情况
抄本
chāoběn
〖hand-copiedbook;transcript;copy〗按原书抄写的书本
抄查
chāochá
〖searchandconfiscate〗搜查违禁的或构成犯罪的物品并予以没收。又作“查抄”
抄道
chāodào
〖takeashortcut〗走近路
抄道,抄道儿
chāodào,chāodàor
〖shortcut〗指近路
抄稿
chāogǎo
〖makeaneatcopy(ofadraft)〗誊清稿件
抄化
chāohuà
〖collectalms〗旧时指求人施舍财物;募化
随路抄化
抄化子:叫化子,乞丐
抄家
chāojiā
〖searchthehouseandconfiscatetheproperty〗抄没家庭财产
抄家灭门
chāojiā-mièmén
〖confiscatethepropertyandexterminatethefamily〗没收罪犯的财产并处死其全家
抄近路
chāojìnlù
〖takeashortcut〗走近路(如不走大道或人行道而横穿田野或空地)
抄录
chāolù
〖makeacopyof;copydown〗照原稿誊写;抄写
我将开始重新抄录并修饰润色
抄身
chāoshēn
〖searchtheperson;makeabodysearch〗搜身
抄手,抄手儿
chāoshǒu,chāoshǒur
〖fold(one’sarms)〗两手在胸前或背后交互插入袖筒中;也指两臂交叉放在胸前
抄书
chāoshū
〖copyabook〗∶将书照原文重新写出
〖plagiarizeabook〗∶在学校作文等事中从书中抄袭句子或段落
抄送
chāosòng
〖senda(duplicate)copy〗将复制件送往〖某人或某单位〗
抄袭
chāoxí
〖plagiarize;copy;borrow〗∶照抄别人的,当做自己的
抄袭别人的文章
〖launchasurpriseattackontheenemybymakingadetour〗∶包抄奔袭
抄袭顽匪
抄写
chāoxiě
〖transcribe;copy〗照原文写出
抄写一份遗嘱的副本
抄写一份清单
抄造
chāozào
〖usepaperpulptomanufacturepaper〗由纸浆到纸的生产工艺
抄斩
chāozhǎn
〖bearrestedandbeheaded〗没收家产,斩杀当事人
身犯抄斩重罪

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QFH 手火斜(竹)

注音 จู้อิน:

– ㄔㄠ

拼音 พินอิน:

– chāo

前缀: 手=[体]动作。

字身: 少=[用]不多。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]手取,取少量;掠取也;取其面,誊写。

体:

用:

抄写: 誊写。

抄掠: 掠夺。

抄录: 誊写记录。

抄路: 取近路。

抄袭: 誊写沿袭;又率兵绕道袭击。

因:

抄家: 掠取他人的家私。

抄球: 掠取球。

果:

查抄: 查明而掠取。

包抄: 包夹偷袭。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : smhreew

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chrau

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cau

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chao1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : caau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cao1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshau1

日音 เสียงญี่ปุ่น : seu

韩音 เสียงเกาหลี : co

越南音 เสียงเวียดนาม : saoz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!