ลำดับขีดอักษร:担【dān】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

担 (擔) [dān] หาบ –> 担心 [dānxīn] เป็นห่วง, 担任 [dānrèn] รับหน้าที่, 负担 [fùdān] แบกภาระ/ภาระ เช่น 1.经济负担 ภาระทางการเงิน 2.工作负担 ภาระหน้าที่การงาน, 承担 [chéngdān] รับภาระ, 担忧 [dānyōu] กังวล/เป็นทุกข์ (ภาษาเขียนของ担心), 担架 [dānjià] เปลหาม, 担保 [dānbǎo] รับประกัน

พัฒนาการตัวอักษร :(擔)
dān
用肩膀挑:担水。
承当,负责:担负。担任。担当。担待(a.原谅;b.担当责任)。担重任。担风险。

(擔)
dàn
挑东西的用具,多用竹、木做成:扁担。
一挑东西:担子。勇挑重担。
中国市制重量单位,一担等于一百斤。
量词,用于成担的东西:一担水。

dǎn
同“掸”。
笔画数:8;
部首:扌;
笔顺编号:12125111
笔顺:横竖横竖折横横横


dān
【动】
(形声。从手,詹声。本义:用肩挑)
同本义〖carryonashoulderpole〗
儋,何也。从人,詹声。以背曰负,以肩曰儋。——《说文》。字亦作“擔”。
担,负也。——《字林》
担囊行取薪。——曹操《苦寒行》
负书担橐。——《战国策·秦策一》
又如:肩不能担,手不能提;担戴(肩挑头顶)
背负〖carryonone’sback〗。如:担簦(背着伞)
承当,承担〖takeupon〗
吾担悲也。——清·林觉民《与妻书》
又如:分担(担负一部分);担承(承担);担扶(担当;扶助);担杜(有能力承担责任的人);担干系(担干纪。负责任)
另见dàn
担保
dānbǎo
〖assure;guarantee;vouchfor〗表示负责,保证做到或保证不出问题
我用名誉担保这是真的
担不是
dānbùshi
〖taketheblame〗承担过失
担沉重,担沉重儿
dānchénzhòng,dānchénzhòngr
〖shoulderresponsibility〗[方言]∶承担责任
他到底是个小孩子,不担沉重的
他要是不在家,你要担多大沉重啊
担承
dānchéng
〖takeup〗承担;负担
我们要担承起这个光荣的任务
这份感情我担承不起
担待
dāndài
〖口〗
〖forgive;pardon〗∶不予计较;原谅
〖takeon〗∶指承担责任
你放心吧!一切有我担待
担当
dāndāng
〖takeon;beartheburden;assumetheresponsibility〗担负;承担
担当重任
担负
dānfù
〖takeup;beresponsiblefor;bechargedwith〗承当〖职务、义务或任务〗
担负维持秩序的责任
担搁
dāngē
〖delay〗耽搁,迟延
担架
dānjià
〖stretcher;litter〗指送病人、伤员的简易用具,架子中间绷着帆布或绳子
担惊
dānjīng
〖anxious〗受惊吓
你不要让你妈妈老是为你担惊受怕
担惊受怕
dānjīng-shòupà
〖feelalarmed;beinastateofaxiety〗形容提心吊胆,十分害怕的状态
休听那算命的胡说,撇下海阔一个家业。担惊受怕,去虎穴龙潭里做买卖。——《水浒传》
担名,担名儿
dānmíng,dānmíngr
〖bear;resumeaname〗承当某种名声
担恶名
担虚名
担任
dānrèn
〖taketheofficeof;holdthepostof;takechargeof;assumetheofficeof〗担当某种职务,工作
担受
dānshòu
〖takeon〗承担;经受
担受磨难
担心
dānxīn
〖worry;feelanxious〗心中有顾虑;不放心
妈妈天天担心我活不长
担忧
dānyōu
〖care;beafraidof;beanxiousabout;worryabout;beconcernedabout〗感到忧虑和不安
为他的安全担忧
又恐汝日日为吾担忧。——清·林觉民《与妻书》
担子
dānzǐ
〖basidium〗担子菌纲所特有的分生孢子梗,它们或是无隔的(如无隔担子菌亚纲)或是分隔或分枝的,有时是由一个孢子或类似孢子的结构(如有隔担子菌亚纲)发育而来,产生固定数目(如4个)的担孢子


dàn
【名】
扁担和挂在两头的东西〖carryingpoleandtheloadsonit〗
负担荷以丈尺兮。——《楚辞·哀时命》。注:“荷曰担。”
有卖油翁释担而立。——宋·欧阳修《归田录》
又如:挑担;担仗(行李担子。亦作“担脚”,“担杖”);担头(货担两头;一挑东西);货郎担
轿子〖sedan〗。如:担舆(肩舆)
肩负的责任〖burden;load〗。如:重担(沉重的担子,比喻繁重的责任)


dàn
【量】
中国重量单位。旧制一百斤为一担,今以百市斤为一市担〖aunitofweight(=50kilograms)〗
但闻行路吟新诗,不叹举家无担石。——李颀《别梁鍠》
用于计成挑的东西〖aloadof〗。如:一担柴;两担米
另见dān
担担面
dàndànmiàn
〖ahotspicynoodleaseateninSichuan;Sichuannoodleswithpepperysauce〗[方言]∶一种加葱、姜、榨菜、麻酱、辣油等调料的面条。因在成都、重庆等地挑担叫卖这种面食而得名
担子
dànzi
〖acarryingpoleandtheloadsonit〗∶扁担和挂在两头的东西的总称
〖load;burden〗∶难以负担的、令人吃力的责任
日常工作的沉重担子

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QNCR 手钩(弓)金口

注音 จู้อิน:

– ㄉㄢˋ

– ㄉㄢ

拼音 พินอิน:

– dàn

– dān

前缀: 手=[体]动作,引申行为。

字身: 詹=[用]气概。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]有气概的行为,负责承受也。

体:

扁担: 置于肩部,可挑物的承架。

担架: 需两人肩扛,其中可置物或人的承架。

担子: 所承受的事或物。

用:

分担: 分开承担。

重担: 重大的承受。

承担: 承受。

负担: 负责承受。

担当: 承受抵任。

担起: 承受得起。

担待: 承受对待。

担忧: 承受忧虑。

担任: 受任。

担保: 承受保证。

担心: 承受于心。

担惊: 承受惊吓。

因:

担水: 承受水,挑水。

担荷: 肩荷。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : taanx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : tanx

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : dang3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : daam

韩音 เสียงเกาหลี : dan

越南音 เสียงเวียดนาม : ddamz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!