ลำดับขีดอักษร:拘【jū】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

拘 [jū] จับกุม,拘谨 (jū jǐn )ระมัดระวังมากเกินไป,ควบคุมตัวเอง (jūjǐn)ระมัดระวังตัวมากเกินไป 拘管 (jū guǎn )จำกัด, บังคับ, กวดขัน 拘禁 (jū jìn )ควบคุมตัว, กักขัง 拘票 (jūpiào)หมายจับ 拘礼 (jū lǐ )ถือเคร่งในกรอบ, ถือเคร่งประเพณี (jūlǐ)ถือเคร่งในประเพณี 拘留 (jū liú )ควบคุมตัว, ควบคุมตัวไว้ (jūliú)กักตัวเอาไว้ 拘泥 (jū ní )ถือเคร่งในประเพณี,คร่ำครึ, ถือเคร่งในกรอบ (jūnì)คร่ำครึ (jūnì)เคร่ง 拘板 (jū bǎn)(การกระทำหรือคำพูด) อยู่ในกรอบ, เคร่ง” “

พัฒนาการตัวอักษร :
逮捕或扣押:拘捕。拘系。拘留。拘拿。拘囚。拘禁。拘押。
限,限制:拘束。拘谨。不拘小节。
固执,不变通:拘泥。拘礼。拘迂。

gōu
遮蔽:“凡为长者粪之礼,必加帚于箕上,以袂拘而退”。
笔画数:8;
部首:扌;
笔顺编号:12135251
笔顺:横竖横撇折竖折横


【动】
(会意。从手,从句,句亦声。本义:拘留,拘禁)
同本义〖arrest;detain〗
拘,止也。——《说文》
艮为拘随物系之。——《易·说卦》传
拘系之乃从。——《易·随》
盖文王拘而演。——《周易》
狎徐君,拘齐庆封。——《韩非子·十过》
又如:拘证(缉拿审问);拘刷(通缉;拘捕);拘究(拘留审察);拘制(拘禁,系缚);拘责(拘留责罚);拘闭(拘禁,扣押)
束缚;限制〖restrain;constrain〗
使人拘而多畏。——《汉书·司马迁传》
其流也,埤下裾拘,必循其理。——《荀子·宥坐》
井蛙不可以语于海者,拘于虚也。——《庄子·秋水》
拘,犹限也。——《后汉书·王霸传》注
而不肖者拘焉。——《淮南子·泛论》。注:“犹检也。”
又如:拘紧(约束、束缚得紧);拘管(管教约束);拘逼(束缚,强迫);拘定(限定);拘卷(拘倦。约束,不自在);拘虚(受限于居所)
拘守;拘泥于〖stickto〗
不拘于时。——唐·韩愈《师说》
拘以定月。——宋·沈括《梦溪笔谈》
如:拘文牵墨(拘泥于文章教化,或受文章束缚);拘文牵义(拘泥于字义、文义)
抽搐〖twitch;constricture〗
筋肉拘苛。——《素问·至真要大论》
拘挛犹拘束也。——《后汉书·曹褒传》注
又如:拘苛(抽搐;痉挛);拘急(因感受风寒而身体痉挛、抽搐);拘拳(拘挛拳曲。引申为受束缚而不自由);拘缀(痉挛)
通“钩(gōu)”。钩取,探取〖fishfor〗
不荣通,不醜穷;不拘一穷,是圣人之辩者也。——《庄子·天地》
通“痀”。曲,痉挛;痀偻,曲背〖bend〗
夫指之拘也,莫不求伸也。——《淮南子·泰族》
拘捕
jūbǔ
〖arrest;capture〗拘留逮捕
拘传
jūchuán
〖issueawarrant〗司法机关强制传唤有关人到案
拘忌
jūjì
〖scruple〗拘束顾忌;禁忌
恣意妄为,无所拘忌
拘检
jūjiǎn
〖restrainandbecautious〗检束;拘束
性粗犷,无拘检
拘谨
jūjǐn
〖overcautious;reserved〗拘束谨慎;拘束而不自然
拘禁
jūjìn
〖arrest〗关押、逮捕监禁
拘礼
jūlǐ
〖bepunctilious〗拘泥于礼法或礼节
过于拘礼
拘留
jūliú
〖takeintocustody〗扣留,拘禁;公安机关在紧急时刻对需要受侦察的人依法暂时扣押;将违反治安管理的人关在公安机关拘留所内,一般不超过十五天,是一种行政处罚
拘留所
jūliúsuǒ
〖houseofdetention〗∶在刑事审判期间拘留犯人(偶尔包括证人)的地方
〖watchhouse〗∶拘留犯人的地方
〖prison〗∶监禁或拘留(如某人)的地方
拘挛
jūluán
〖muscularconstriction〗∶肌肉收缩,不能自如伸展
〖starchy;beasticklerfor〗∶拘束;拘泥
拘挛古法
拘挛儿
jūluánr
〖frozenstiff,numbwithcold〗[方言]∶〖手脚〗冻僵,活动不灵
拘拿
jūná
〖arrest〗逮捕;捉拿
拘拿囚犯
拘泥
jūní
〖beasticklerfor;rigidlyadhereto〗拘守;固执成见而不知变通
要在看得活络,无所拘泥,则无不通耳。——《朱子全书·易》
拘泥于细节
拘票
jūpiào
〖warrant〗法院、检察机关或公安机关签发的强制被告或有关人到案的凭证
拘牵
jūqiān
〖tie,bindup〗束缚;牵制
拘囚
jūqiú
〖arrest;imprison〗∶拘禁;囚禁;关押
拘囚多次
〖prisoner〗∶被拘禁的囚犯
拘守
jūshǒu
〖bestubborn;clingto〗∶拘泥地遵守;固守
拘守礼法
〖imprison〗∶拘留看管
拘束
jūshù
〖restrain〗过分约束;束缚
不要太拘束孩子
拘束
jūshù
〖stiffness〗不自在,拘谨而显得不自然
他已不再感到拘束,开始笑起来
拘押
jūyā
〖arrest〗拘禁;扣押
拘役
jūyì
〖takeintocustody〗一种剥夺犯人自由的刑罚,时间很短
拘迂
jūyū
〖starchyandpedantic〗拘执而迂腐
拘执
jūzhí
〖starchy〗∶拘泥固执
这些事儿可以变通着解决,不要太拘执
〖arrest〗∶拘捕

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QPR 手心口

注音 จู้อิน:

– ㄐㄩ

拼音 พินอิน:

– jū

前缀: 手=[体]动作。

字身: 句=[体]文之止也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]动作之止,取而止也;被控制、约束也。

体:

用:

不拘: 不受约束。

无拘: 没有约束。

拘束: 控制约束。

拘泥: 滞止于泥,固执不知变通之意。

拘管: 约束管制。

拘礼: 控制于礼节中。

拘守: 约束持守。

拘提: 法院用强力使他人到一特定场所。

拘迫: 约束紧迫。

拘谨: 自制谨慎。

因:

拘禁: 约束监禁。

拘留: 约束止留。

拘拿: 同拘执,捉拿。

拘捕: 逮捕。

拘押: 约束扣押。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : ko

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kyo

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ciu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jü1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : keoi

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ku1

日音 เสียงญี่ปุ่น : ku

韩音 เสียงเกาหลี : gu

越南音 เสียงเวียดนาม : caauz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!