ลำดับขีดอักษร:挨【āi】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

挨 [āi]* –> 挨骂 [áimà] ถูกด่า เช่น 谁进去谁挨骂。 ใครเข้าไปคนนั้นก็ถูกด่า, 挨次 [āicì] ตามลำดับ

พัฒนาการตัวอักษร :


āi
依次,顺次:挨门逐户。
靠近:挨近。肩挨着肩。


ái
遭受:挨打。挨骂。
拖延:挨时间。挨延。

笔画数:10;
部首:扌;
笔顺编号:1215431134
笔顺:横竖横折捺撇横横撇捺

āi
【动】
(形声。从手,矣声。本义:以手击背)
从后推击;打〖hitfrombehind〗
挨,击背也。——《说文》
挨,击也。——《广雅》
靠近〖getcloseto〗
对垒每欲相摩挨。——王安石《和王微之登高斋》。
又如:挨晚(傍晚);学校挨着工厂;挨墙靠壁
拥挤〖crowd〗
宝玉挨身而入。——曹雪芹《红楼梦》。*
又如:挨肩擦背(形容人群拥挤);挨挨挤挤;挨挨擦擦
依次,顺次〖onebyone〗
挨次给假回还原籍,省亲祭祖。——《明实录·洪熙实录》。
又如:挨门挨户,挨家比户(逐家逐户)
另见ái
挨边
āibiān
〖keeptooneside〗∶靠着边缘
上了大路,要挨边走
〖closeto〗∶靠近(用在某数的后面)
我六十挨边儿了
挨擦
āicā
〖nuzzleagainst〗用感觉器官摩擦或推压
他用嘴唇挨擦她的头发
挨次
āicì
〖insequence;byturns;ingoodorder;onebyone〗按顺序;挨个儿
挨个
āigè
〖onebyone〗一个接着一个地
这些房间都挨个清扫干净
挨户,挨家
āihù,āijiā
〖gofromhousetohouse〗一户接一户地
挨门挨户
挨家挨户
挨户乞讨
挨家挨户
āijiā-āihù
〖fromdoortodoor;housetohouse〗从一家到另一家,一家也不漏掉
还为困在屋里无法上厕所的居民挨家挨户倒屎尿。——《我们打了一个大胜仗》
挨肩儿
āijiānr
〖shouldertoshoulder〗〖口〗∶同胞兄弟姐妹的年岁一个紧挨一个,相差很小
挨近
āijìn
〖approach;comenearto;benearto〗紧临;靠近
挨近房子的围墙有许多梨树


ái
【动】
遭受;忍受〖suffer〗
这无情棍棒,教我挨不的。——关汉卿《元曲选·窦娥冤》。
又如:挨打;挨批
拖延;磨蹭〖delay〗
你们不替洒家打这夫子,却在背后也慢慢地挨。——《水浒传》
等待〖wait〗
好容易挨到三点半钟。——清·李宝嘉《官场现形记》
困难地度过或走过〖dragon;scrabbleforaliving〗
只得挨过此岭,且去沙角镇上了任,却来打听。——《清平山堂话本》。
又如:挨日子(拖延时日);那时候挨一天算一天;挨了一年又一年
另见āi
挨板子
áibǎnzi
〖sufferabeating〗比喻受批评或受处分
老账没还,又背新账,这不是找着挨板子吗?——蒋子龙《机电局长的一天》
挨呲儿
áicīr
〖berebuked〗挨批;受到训斥
告诉你别干,挨呲儿了吧
挨打
áidǎ
〖bebuffeted;beknockedabout〗遭打
守住防线,避免挨打
挨斗
áidòu
〖bedenounced〗遭受批判斗争
总之,挨斗的人不少
挨饿
ái’è
〖bestarved;endurehunger;gohungry;sufferhunger〗遭受饥饿
挨挤
áijǐ
〖jostletogether;besqueezed〗受挤
看热闹的人太多了,何必去挨挤
挨剋
áikēi
〖口〗
〖bebeaten〗∶被责打
〖becriticized〗∶遭到批评、训斥
别乱动,再动非挨剋不可
挨骂
áimà
〖bescolded;begreetedwithastreamofabuse;bereproached〗受到斥骂
赶不上干家里杂活时,就得挨骂
挨批
áipī
〖becriticized〗受批判或批评
他正在挨批
挨头子
áitóuzi
〖becriticized〗受批评,受责备
你再迟到,一定要挨头子
挨整
áizhěng
〖bethetargetofattack〗受整治,吃苦头
神情比挨整那时更严峻了
挨揍
áizòu
〖bebuffeted;beknockedabout;takeabeating〗∶遭到重打
〖bedefeated〗∶战场上吃败仗

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QIOK 手点(戈)人叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄞˊ

– ㄞ

拼音 พินอิน:

– ái

– āi

前缀: 手=[体]人的行为。

字身: 矣=[用]射矢。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]射矢,需接近弓侧,强进也,迫近也。

体:

用:

挨着: 贴着。

挨近: 迫近。

因:

挨户: 逐户。

挨次: 依逐顺序。

果:

挨饿: 受饿。

挨打: 被打。

挨揍: 被揍。

挨骂: 被骂。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : qlvvx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : qaix

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : a

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ai

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ä1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : aai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ai

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ai1

日音 เสียงญี่ปุ่น : ai

韩音 เสียงเกาหลี : qai

越南音 เสียงเวียดนาม : aiz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!