ลำดับขีดอักษร:据【jù】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

据 [jù] –> 收据 [shōujù] ใบเสร็จรับเงิน(receipt) เช่น 请给我开个收据。 ช่วยออกใบเสร็จรับเงินให้ฉันหน่อยครับ, 据理力争 [jùlǐlìzhēng] ถกเถียงกันตามเหตุผล

พัฒนาการตัวอักษร :(據)

凭依、倚仗:据点。据险固守。
占有:窃据。盘据。据为己有。
可以用做证明的事物:字据。证据。单据。论据。契据。言之有据。
按照:据实。据称。依据。据事直书。

(據)

〔拮据〕见“
(據)拮”。
笔画数:11;
部首:扌;
笔顺编号:12151312251
笔顺:横竖横折横撇横竖竖折横

jū
——“拮据”(jiéjū):经济上紧张、缺少钱用
另见jù;qie【动】
(形声。本义:手靠着;靠着)
同本义〖leanagainst〗
据,杖持也。——《说文》
冯几据杖。——《战国策·燕策》
据轼低头。——《庄子·盗跖》
依靠,凭借〖relyon;dependon〗
不可以据。——《诗·邶风·柏舟》
神必据我。——《左传·僖公五年》
诚据其势。——《史记·平原君虞卿列传》
北据汉沔。——《三国志·诸葛亮传》
向后据地。——《徐霞客游记·游黄山记》
又如:据着(凭着);据梧(依靠着梧桐树);据争(据理争辩);据恃(凭仗);据高临下(凭借高处俯控低处);据凭(依仗)
根据〖accordingto〗
据于德。——《论语》
据法而治者,吏习而民安。——《商君书·更法》
又如:据经(依据经典);据乱(据乱世之史);据常(根据常理);据依(依据);据古(尊依古道)
占有,占据〖occupy〗
乃入据陈。——《史记·陈涉世家》
据其栅。——《资治通鉴·唐纪》
据而有之。——《资治通鉴》
悉为逆据。——《广东军务记》
又如:据鞍(跨鞍。后用以指年老而壮志不减);据凡(占据要位);据重(占据要位);据窃(窃据,非法占据)
按着〖press〗
稽首据掌致诸地。——《礼记·玉藻》。注:“以左手覆按右手也。”
又如:据地(手按着地)
安;定〖settle〗
上党民走赵,赵军长平,以按据上党民。——《史记》【名】
证据,凭证〖certificate;evidence〗。如:立此为据;字据;据证(证据)
古西域的长度单位。相当于晋代的十里〖ancientmeasurementunit〗
另见jū
据案
jù’àn
〖press〗按住
据案其身。——汉·王充《论衡·订鬼篇》
据称
jùchēng
〖itissaidthat;besaid〗据他人声称;据说
据此
jùcǐ
〖onthesegrounds〗依据这些——旧式公文用语,用于引叙下级机关来文之后,承接“等情”
据点
jùdiǎn
〖strongpoint;fortifiedpoint〗军队用作战斗行动凭借的地点,一般修有工事
据理
jùlǐ
〖accordingtojustgrounds〗根据道理;依据事理
据理力争
据理力争
jùlǐ-lìzhēng
〖arguestronglyonjustgrounds〗根据道理而竭力争辩
我们再去据理力争,非达到目的不走!——巴金《家》
外国人呢,固然得罪不得,实在下不去的地方,也该据理力争。——《文明小史》
据实
jùshí
〖accordingtofacts〗依据实情
据实交待
据守
jùshǒu
〖guard〗占据一定的防御设施守卫,防守
据守天险
据守阵地
据说
jùshuō
〖besaid〗∶作为一般的意见或信念陈述;断言
这所学校据说是这个国家最大的有资助基金的中等职业学校
〖itissaidthat〗∶根据别人说;依据他人所说
〖theysay〗∶人们说,人家说
据为己有
jùwéijǐyǒu
〖appropriatetooneself〗将人家的东西占据来成为自己的
他把公款据为己有
据悉
jùxī
〖itisreported〗根据报道
据险
jùxiǎn
〖relyonnaturalbarrier〗依凭险要之地而防守
据险顽抗
据有
jùyǒu
〖occupy〗占据;占有
孙权据有江东。——《三国志·诸葛亮传》
已据有六郡。——《资治通鉴》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QSJR 手侧(尸)交(十)口

注音 จู้อิน:

– ㄐㄩ

拼音 พินอิน:

– jū

前缀: 手=[体]动作。

字身: 居=[用]住也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]动作住,不能动,据也,位也。

体:

用:

拮据: 施展不开,不能动。

因:

据守: 据守。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : ka

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kio

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jü1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : geoi

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kI1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kyo

韩音 เสียงเกาหลี : ge

越南音 เสียงเวียดนาม : cuwz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!