ลำดับขีดอักษร:掉【diào】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

掉 [diào] ตก(fall) –> 掉色 [diàosè] สีตก, 掉眼泪 [diàoyǎnlèi] หลั่งน้ำตา, 擦不掉 [cābùdiào] เช็ดไม่ออก, 拆掉 [chāidiào] รื้อออก, 关掉 [guāndiào] ปิด, 掉线 [diàoxiàn] ตัดการเชื่อมต่อจากอินเตอร์เน็ต, 失掉 [shīdiào] สูญเสีย/พลาด, 掉换 [diàohuàn] สับเปลี่ยนกัน, 掉头 [diàotóu] หันหัวกลับ

พัฒนาการตัวอักษร :diào
落下:掉泪。
减损,消失:掉色。掉价儿。
遗失,遗漏:这一行掉了两个字。
回转(zhu僴 ):掉头。掉转。
摇摆,引申为卖弄,耍:掉文。掉俏。掉以轻心。掉臂而去。
对换:掉包。掉换。
落在后面:掉队。
用在动词后表示动作完成:改掉。戒掉。
笔画数:11;
部首:扌;
笔顺编号:12121251112
笔顺:横竖横竖横竖折横横横竖

diào
【动】
(形声。从手,卓声。本义:摇,摆动)
同本义〖sway;wag;shake〗
掉,摇也。——《说文》
且郦生一士,伏轼掉三寸之舌,下齐七十余城。——《史记·淮阴侯列传》
末大未折,尾大不掉。——《左传·昭公十一年》
又如:掉尾巴;掉荡(摇荡);掉眩(肢体摇动旋转);掉擘(甩着臂膊走,又谓攘臂奋起);掉舌(鼓舌,指游说、谈论);掉嘴弄舌(摇唇鼓舌;搬弄是非);掉栗(战栗)
弄,卖弄〖showoff〗
言必据书史,断章破句,以代常谈,俗谓之掉书袋。——《南唐书·彭利用传》
又如:掉罨子(耍花招,卖弄花招)
玩弄;搬弄〖playwith;jugglewith;dallywith〗。如:掉鬼(捣鬼;玩弄骗人的把戏);掉弄机权(玩弄权力);掉嘴口(耍贫嘴);掉经儿(瞎吹)
落下〖fall;shed;drop〗。如:掉眼泪;熟的苹果从树上掉下来了
丢失〖lose〗。如:别把钥匙掉了
转回〖turn〗。如:把车头掉过来;掉首;掉背脸(转过脸)
调换〖exchange〗。如:掉包儿(暗中偷换);掉忙功夫(方言。忙里偷闲;抽空);掉揽(设法弄走别人的东西);我要大瓶掉小瓶
划〖paddle;row〗
见前面两个人,掉着一只舡来。——《水浒传》
鼓动〖instigate;abet〗。如:掉舌(鼓动其舌,逞口舌之能。指雄辩或游说他人)
落在后面〖drop;fall〗。如:掉队
减少,降低〖decrease;lower〗。如:体重掉了五斤;掉价儿

diào
【名】
桨,掉〖oar〗。如:举掉划船;掉抢(迎风行船)

diào
【助】
用在某些动词后,表示动作的结果。如:丢掉;改掉;打掉
掉包
diàobāo
〖stealthilysubstituteonethingforanother〗暗中以假换真或以次换好
掉膘
diàobiāo
〖(cattle)loseweight〗〖牲畜〗体重减轻
掉队
diàoduì
〖dropout;fallbehind〗落在队伍的后面。比喻跟不上时代或达不到要求的水平
掉换
diàohuàn
〖shift;swop;exchange;change〗∶改变位置和方向,常表示不安或不稳定
常常掉换工作
〖exchange〗∶彼此互换
〖replace;change;alter〗∶更换
更换厂长
掉价,掉价儿
diàojià,diàojiàr
〖devalued〗∶价钱降低
电视机掉价了
〖lowerone’sstatus〗∶比喻地位降低
我干这事并不掉价
掉色
diàosè
〖losecolor;fode〗褪色,颜色变淡和不全
掉书袋
diàoshūdài
〖fillone’swritingwithquotationstoparadelearning〗比喻说话、写文章爱引用古书词句,以显示有学问
言必据书史,断章破句,以代常谈,俗谓之掉书袋。——《南唐书·彭利用传》
掉头
diàotóu
〖turnround;turnabont〗回头,泛指转成相反方向
船能在自身长度范围内掉头
掉以轻心
diàoyǐqīngxīn
〖treatsth.lightly;letdownone’sguard;adoptacasualattitude;lowerone’sguard〗轻视而漫不经心
掉向
diàoxiàng
〖turn〗∶调转方向
转弯调向
〖loseone’sbearings〗[方言]∶迷失方向
掉转
diàozhuǎn
〖turnround〗转过180度改变方向
掉转身子

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QYAJ 手卜日交(十)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄧㄠˋ

拼音 พินอิน:

– diào

前缀: 手=[体]动作。

字身: 卓=[用]超越。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]动作超越之,换也;由高处落下也,离也。

体:

用:

烂掉: 腐烂使落下。

戒掉: 停止而使离开,指人的僻好而言。

忘掉: 忘而使离开。

掉文: 换文,指人卖弄文章。

因:

掉头: 换头的方向,指回头不顾。

掉包: 换包。

掉换: 换。

掉泪: 落泪。

果:

删掉: 去除使落下。

甩掉: 手用力扔落。

减掉: 减少使落下。

漏掉: 遗漏使落下。

削掉: 用刀削使落下。

烧掉: 用火烧使落下。

走掉: 走离开。

丢掉: 丢落地上。

弄掉: 置弄使落下。

拆掉: 拆除而使离开。

拔掉: 拔出而使离开。

扔掉: 扔落。

推掉: 排除而使离开。

扣掉: 扣除而使离开。

跑掉: 跑离开。

吃掉: 吃落肚中。

剪掉: 断而使离开。

逃掉: 逃离开。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : deewx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : deuh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : diau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : tiau

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : diao4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : deu

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : diao7

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tiau7

日音 เสียงญี่ปุ่น : teu

韩音 เสียงเกาหลี : do

越南音 เสียงเวียดนาม : ddieeuj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!