ลำดับขีดอักษร:接【jiē】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

接 [jiē] รับ, ติดต่อ –> 接电话 [jiēdiànhuà] รับโทรศัพท์, 接受 [jiēshòu] รับ, 接收 [jiēshōu] ได้รับ, 接线员 [jiēxiànyuán] พนักงานรับสายโทรศํพท์, 接近 ใกล้ –> 接近攻击 [jiējìngōngjī การโจมตีแบบประชิดตัว, 接吻 [jiēwěn] จูบ –> 在公共场所接吻 จูบกันในที่สาธารณะ, 接电线 ต่อสายไฟ –> 电工把电线接好了, 连接 [liánjiē] เชื่อมต่อ/connect, 接球 รับบอล, 接到一封信 ได้รับจดหมาย, 接受 [jiēshòu] รับ –> 接受捐助, 去火车站接人 ไปรับคนที่สถานี, 接地 [jiēdì] ต่อสายดิน

พัฒนาการตัวอักษร :jiē
连成一体:接合。接骨。接壤。衔接。
继续,连续:接力。接替。接班。接二连三。再接再厉。
靠近,挨上:接近。邻接。接吻。
承受,收取:接受。接收。接纳。接管。
迎:接风。接生。接待。
姓。
交送
笔画数:11;
部首:扌;
笔顺编号:12141431531
笔顺:横竖横捺横捺撇横折撇横

jiē
【动】
(形声。从手,妾声。本义:两手交叉)
交合;会合〖join;assemble;converge;bringtogether;meet〗
接,交也。——《说文》
接,合也。——《广雅》
昼日三接。——《易·晋》
两君偃兵接好。——《国语·吴语》。注:“合也。”
兵刃既接。——《孟子·梁惠王上》
车鉷毂兮短兵接。——《楚辞·九歌·国殇》
兵不接刃。——《吕氏春秋·怀宠》
敌皆以走为利,则刃无与接。——《吕氏春秋·爱士》
迎接〖meetfacetoface;movetowards〗
笙箫细乐,却安排接驾。——《宣和遗事》
又如:接场(迎接从科举考场回来的生员);接构(联合);接三(人死后三日举行的迎接魂魄归来的仪式);接煞(为接死人灵魂回家而举行的仪式)
接见;接待〖meet;entertain〗
接遇宾客。——《史记·屈原贾生列传》
尽礼相接。——唐·李朝威《柳毅传》
又如:接伴(接待外国使臣);接待使(陪同官员;担任迎接、陪伴来宾使命的人);接遇(接待);接对(接待应对)
靠近;接触〖touch〗
车错毂兮短兵接。——《楚辞·九歌·国殇》
宾立接西塾。——《仪礼·聘礼》
又如:接物(与外物接触;与人交往);接膝(膝盖相接。指彼此对坐靠得很近);接仗(交战,打仗);接席(坐席相接。多形容亲近);接翅(翅膀碰着翅膀。形容禽鸟多)
连续;继续〖continue〗
心不怡之长久兮,忧与愁其相接。——《楚辞·九章·哀郢》
圣人食足以接气。——《淮南子·精神》
故使工人为木材以接手。——《战国策·秦策五》
又如:接响(接连不断的声响);接轸(车辆相连而行。比喻靠近);接脚(一个跟着一个,紧接在后;接替;接脚夫,接脚婿。妇女丈夫死后再招的后夫);接偈(接诵偈语)
连接〖connect〗
接天莲叶无穷碧。——宋·杨万里《晓出净慈寺送林子方》
与国邻接。——《资治通鉴》
首尾相接。
又如:接武(前后足迹相连接。形容步子很小);接境(地界相连,交界);接衫(上下用两种颜色的料子拼接起来的长衫)
承接,收受〖recept〗
汉兴,接秦之敝。——《史记·平准书》
又如:接茶(女方允婚,接受男方聘礼);接丝鞭(女方招亲时,送给男方丝鞭,男方接丝就表示同意);接凑(能够接续)
嫁接〖graft〗。如:接头(供嫁接用的植物顶梢)
托,手掌向上承受〖catch〗。如:接球;我往下扔,他在下面接着
缚〖tie;bind〗
武士反接之。——《史记》

jiē
【名】
交往,交情〖association;friendship;friendlyrelations〗
君子之接如水。——《礼记·表记》

另见jié
接班
jiēbān
〖succeed;carryon〗∶继承职务、地位、作用或头衔
〖takeone’sturnonduty;takeoverfrom〗∶接替上一班的工作
我们下午三点接班,晚十一点交班
接班人
jiēbānrén
〖successor〗比喻接替前辈继承发展事业的人
培养和造就革命事业的接班人
接茬儿
jiēchár
〖answer〗[方言]∶接着别人的话头说话
大家说老王的事,我没接茬儿
〖continue〗∶一件事做完接着再做另外的事
随后大家接茬儿开会
接唱
jiēchàng
〖segue〗紧接不停顿地从一个乐曲或音乐主题进入另一个乐曲或主题
接触
jiēchù
〖touch;contact;comecloseto;comeintocontactwith;getintouchwith〗∶碰上;挨上
两个球体只接触于一点
〖contact;engage〗∶接近并发生交往或冲突
接触群众
接待
jiēdài
〖entertain;admit;receive〗迎接招待
将接待大使及其他的政府部长
接待室
jiēdàishì
〖receptionroom〗一种用于正式接待客人的房间(如在企(事)业单位或机关)
接待员
jiēdàiyuán
〖receptionist〗企业或职业单位雇用来迎接和帮助来访者、公务接洽者或病人的人
接待站
jiēdàizhàn
〖receptioncenter〗人们(如农业工人或新兵)集中和进行初步分类的地方
接地
jiēdì
〖earthing;grounding;groundconnection〗〖电〗∶为防止触电或保护设备的安全,把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地线
〖touchdown;groundcontact〗∶利用大地作电流回路
接地线
接点
jiēdiǎn
〖contact〗一般指开关、插销、电键和继电器等电器中使电路或通或断的开合点
接二连三
jiē’èr-liánsān
〖oneaftertheother〗陆陆续续的接踵而来
接防
jiēfáng
〖relieveagarrison〗新调到的部队接替原驻地部队担任防守任务
接风
jiēfēng
〖giveadinnerforavisitorfromafar〗宴请远来的亲友
设宴接风
接缝
jiēfèng
〖seaming〗接合部形成的缝
有个接缝的裤子
接羔
jiēgāo
〖deliverlambs〗帮助羊、猪等产羔
接骨
jiēgǔ
〖setabone;setafracture〗中医用手法(必要时可配以药物和器械)为断骨病人续上断骨,使能愈合正常
接管
jiēguǎn
〖takeoverthecharge(control)of〗接收并管理
接管帐务
接管工厂
接轨
jiēguǐ
〖connectionoftracks〗将分别修筑的两段铁路的轨道连接起来
接合
jiēhé
〖meet;combine;link;unite;joint〗连接起来使合到一起
最后这两条铁轨接合,并钉上了金色的道钉
接火
jiēhuǒ
〖starttoexchangefire〗∶战斗双方开始互相射击
先头部队跟敌人接火了
〖energize〗∶内外电线接通,开始供电
电灯安好了,但是还没接火
接获
jiēhuò
〖receiveareport〗接到;获得
二水消防队前晚九时许接获民众报案,说电力公司变电所发生火警
接济
jiējì
〖givefinancialhelp;givematerialassistanceto〗以财物等资助他人
接驾
jiējià
〖meettheemperor〗指迎接皇帝
接见
jiējiàn
〖receive;giveaninterviewto;haveaninterviewwith〗∶在正式场合会见级别较低的来访者
〖interview〗∶对级别较低的来访者的会见
接脚
jiējiǎo
〖remarryafterthedeathofone’swife〗[方言]∶续弦。妻子死后,再娶的女子叫做“接脚女”
接界
jiējiè
〖abutment〗交界
接近
jiējìn
〖approach〗离得近;靠近
我们接近那个城市了
一次接近于以零为限度的误差
接客
jiēkè
〖entertaintheguest〗∶招待前来的客人
〖prostitutereceiveswhoremasterofbrothel〗∶指妓女接待嫖客
接口
jiēkǒu
〖takeupsb.’sremark〗∶接着别人的话〖说〗
妈妈的话一落音,她就接口谈了起来
〖interface;joint〗∶两个物体的口子相连接
这里正是新沟跟旧沟的接口的地方
接口
jiēkǒu
〖interface〗∶两个不同系统(或子程序)交接并通过它彼此作用的部分
〖joggle〗∶稍带台阶形的形成金属平板的壁阶(如为了提供法兰盘)
接力棒
jiēlìbàng
〖relaybaton〗接力赛跑时传递的短棒
接力赛跑
jiēlìsàipǎo
〖relayrace〗径赛项目之一,由几个运动员一个接一个传递接力棒跑完一定距离
接连
jiēlián
〖repeatedly;successively;inarow;onend〗∶连续不断地
接连好几天
〖insuccession〗∶一个接一个地;一次接一次地
接连不断地传来好消息
接邻
jiēlín
〖adjoin〗邻接
接纳
jiēnà
〖receive〗接受;收纳
接纳新会员
接排
jiēpái
〖runon〗把词典中的词条放在或是加在分段条的末尾
接洽
jiēqià
〖arrangebusinesswith;takeupamatterwith〗跟人联系,谈有关事项
接洽工作
接腔
jiēqiāng
〖respond〗接着别人的话头讲下去
接亲
jiēqīn
〖gotomeetone’sbrideatherhomebeforeescortingherbacktoone’sownhomeforwedding〗〖口〗∶结婚的当天,新郎到新娘家迎娶新娘
接取
jiēqǔ
〖receive〗∶接受;接收
通过电讯,接取命令
〖meet〗∶迎接
请假回乡,接取家眷
接壤
jiērǎng
〖neighboring〗两地边界相连;交界
接任
jiērèn
〖takeoverajob〗接替某人的职务
接生
jiēshēng
〖midwife〗帮助孕妇生产
给她接生出一好看的男孩
接生婆
jiēshēngpó
〖midwife〗∶无医师资格而帮助其他妇女分娩的女人
〖granny〗∶助产士
接事
jiēshì
〖takeoverajob〗任职后开始工作
接收
jiēshōu
〖receive〗∶接纳;收受
接收工作
〖takeover〗∶依据法令收归己方所有
接收抗洪物质
接手
jiēshǒu
〖catcher〗∶在本垒后接投手投来的球,并防守本垒和本垒棒球或垒球周围地区的队员
〖takeover〗∶接替
〖handinhand〗∶携手
接手同归
接受
jiēshòu
〖accept〗∶承受
接受演说的邀请
〖takeup〗∶采纳
接受新思想
接穗
jiēsuì
〖scion〗嫁接时接在砧木上的枝或芽
接榫
jiēsǔn
〖tenon〗∶指连接头的榫头
〖connection〗∶喻指文章等作品的前后连贯、衔接
接谈
jiētán
〖receiveanddiscuss〗接见并交谈
领导干部跟来访的群众接谈
接替
jiētì
〖succeed;vice;replace;takeover〗接过别人的工作继续做
接替他人的工作
接通
jiētōng
〖putthrough〗∶叫通电话
电话接线员毫不迟延地为他接通了对方
〖close〗∶使电路形成闭合
连接导电体以接通电流
接头
jiētóu
〖connect;join;joint〗∶使两个物体接起来,多指条状物
〖contact〗〖口〗∶接洽;联系
组织上叫我来跟你接头
〖haveknowledgeof〗∶熟悉某事的情况
这件事我不接头
接头儿
jiētóur
〖connection〗相互连在一起的两个物体间的连接部分
接吻
jiēwěn
〖kiss〗为表示亲爱、欢迎、尊敬而亲嘴
接吻拥抱
jiēwěnyōngbào
〖pet〗拥抱、抚摸、亲吻异性
肯接吻拥抱的姑娘更受小伙子们欢迎
接物
jiēwù
〖getalongwithpeople〗∶交往;交际
〖contacttheobjectivethings〗∶与客观事物接触
接线
jiēxiàn
〖wiring〗∶用导线连接线路
〖wire〗∶电器上用来接电源或连接各电器元件的导线
接续
jiēxù
〖continue;follow;followup〗跟前面的相连续
接续而来
接引
jiēyǐn
〖guide〗∶引进;接待
接引后学
〖meetandguide〗∶佛教指佛引导信佛的人到西天去
接引众生
接应
jiēyìng
〖standreadyforassistance〗∶配合己方的人行动
接应先头部队
〖supply;givematerialassistanceto〗∶物质上给予帮助;接济
接援
jiēyuán
〖reinforce〗接应;支援
接援友邻部队
接着
jiēzhe
〖catch〗∶用手接
我往下扔,你在下面接着
〖afterwards;then;inthewake〗∶叙述、活动或关系中断后再继续
故事又回过头来…接着讲主要角色的事
接踵
jiēzhǒng
〖followonsb.’sheels〗脚尖脚跟相接,形容人多如流
韩、魏父子兄弟接踵而死于秦者,百世矣。——《战国策·秦策四》
接踵而来
jiēzhǒng’érlái
〖comeinthetrain;comeontheheelsof;comeoneaferanother〗也形容事情接连不断发生
当此内忧外患接踵而来,老夫子系天下人望,我倒可惜他多此一段闲情逸致!——《孽海花》
接种
jiēzhòng
〖inoculate;vaccinate〗注射疫苗以预防疾病
接嘴
jiēzuǐ
〖respond〗就着别人说话的意向接着说下去

jié
【形】
通“捷”。迅速,敏捷〖quick;agile;prompt〗
先事虑事谓之接,接则事优成。——《荀子·大略》
另见jiē

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QYTV 手卜并(廿)纽(女)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄝ

拼音 พินอิน:

– jiē

前缀: 手=[体]动作。

字身: 妾=[用]女立,男子的偏房,敬也,承也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]手如妾之承受,系统的界面结合也。

体:

接力: 运动项目之一,选手们在固定距离快跑,转承手中对象而继续。

用:

直接: 承受。

间接: 有间隔的承受。

密接: 密切结合。

接物: 承受物品。

接近: 承受靠近。

接受: 承受。

接纳: 承受收纳。

连接: 相连承受。

接棒: 承受交棒;又承受交接的职务。

接壤: 结合土地。

因:

接骨: 结合骨头。

接见: 承受而见。

接木: 结合树木。

接枝: 结合枝干。

接机: 承受飞机。

接洽: 承受洽和。

接济: 承受救济。

接种: 承受播种。

接风: 承受风尘。

接待: 承受对待。

接生: 承受新生命。

接应: 承受反应。

接班: 承受班次。

接头: 结合头,碰触交接之意。

接下: 承接下。

接触: 承受碰触。|结合碰触。

接引: 承受导引。

接任: 承受任务。

接合: 承受密合。

接手: 承受在手;又承接职务。

接替: 承受代替。

接踵: 结合脚步。

接吻: 结合两人的唇。

接线: 承受线路。

接送: 承受迎送。

接耳: 承受耳朵。

接收: 承受收取。

接连: 承受相连。

果:

焊接: 焊之使结合。

衔接: 口含之使结合,接合之意。

应接: 应付承受。

交接: 交互承受。

迎接: 欢迎承受。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : xseb

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ciep

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tsiq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : jiap

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : zie5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : zip

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : zih4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tsiap4

日音 เสียงญี่ปุ่น : setu

韩音 เสียงเกาหลี : jeb

越南音 เสียงเวียดนาม : tieeps

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!