ลำดับขีดอักษร:撤【chè】

หมวดอักษร: 扌

ความหมายปัจจุบัน :

撤 [chè] 裁撤 (cái chè)ยกเลิก 撤除 (chèchú)ขจัดออกไป 撤防 (chè fáng)ถอนกำลังการป้องกัน 撤销 (chèxiāo)ปลดออกจากตำแหน่ง (chèxiāo)ยกเลิก (chèxiāo)เพิกถอน 撤退 (chè tuì)ถอนทัพออกจากเขตยึดครอง (chètuì)ถอยทัพ 撤走 (chèzǒu)ถอนกำลัง (chèzǒu)ถอนไป 撤诉 (chè sù)เพิกถอนคำฟ้อง (chèsù)ถอนฟ้อง 撤职 (chè zhí)ปลดออกจากตำแหน่งหน้าที่ (chèzhí)ปลดออกจากตำแหน่ง 撤离 (chè lí)ถอน(ทัพ) ออกไป (chèlí)ถอนให้พ้นเขตอันตราย 撤消 (chè xiāo)เพิกถอน เลิกล้ม (chèxiāo)ยกเลิก 撤换 (chè huàn)โยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่ง (chèhuàn)สับเปลี่ยนโยกย้าย” “

พัฒนาการตัวอักษร :chè
免除,除去:撤职。撤销。撤任。
退,收回:撤退。撤防。撤岗。撤回。撤诉。撤换。撤离。
减轻,减退:撤味儿。撤分量。撤火。
笔画数:15;
部首:扌;
笔顺编号:121415425113134
笔顺:横竖横捺横折捺竖折横横撇横撇捺

chè
【动】
(形声。从手,(chè)声。本义:撤去)
同本义〖remove〗
撤屏视之,一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。——《虞初新志·秋声诗自序》
又如:撤酒席;撤火(撤去炉火);撤帘(帝制时代,由太后代天子执政,叫垂帘。还政天子,称撤帘);撤案(撤去餐具)
除去〖dismantle〗。如:撤点(撤消手工业和商业网点);撤毁,撤坏(拆毁)
解雇;免职〖dismiss〗。如:撤调(撤职调离);撤免(撤消;免去)
撤回,使退出〖withdraw〗
斩四门首事各一人,即撤围。——清·邵长蘅《青门剩稿·阎典史传》
又如:撤备(撤去守备的军队);撤警(撤去警备的军队)
减少〖reduce〗。如:撤味儿;把火撤小点
撤兵
chèbīng
〖withdrawtroops;pullout;lightandscatteredaction〗退兵,将军队从驻守地或战斗地区撤走
先请大将军撤兵移营后。——《广州军务记》
撤差
chèchāi
〖removefromoffice;degrade;depose;dischargesb.fromhispost〗旧指免职,撤销官职
撤除
chèchú
〖dismantle;remove〗除掉;取消;拆除设备(或设施、重要的东西等)
撤除军事设施
撤防
chèfáng
〖withdrawagarrison;withdrawfromadefendposition〗撤消布防
撤岗
chègǎng
〖withdrawthesentries;withdrawtheguard〗撤掉哨兵。也说“撤哨”
撤换
chèhuàn
〖replace〗∶撤去原有的,换上其他的(如把新闻稿件、部队等撤下来另外换上)
撤换旧桌椅
〖dismissandreplace〗∶开除,免职,使丧失成员资格、地位或官职
全体会员鼓掌通过撤换那位主席
撤回
chèhuí
〖withdraw;recall〗∶召回派出去的,如军队从特定位置或地区有秩序地撤退
〖retract;revoke〗∶收回发出去的,常指收回所说的话或对某人不信任的暗示
一个由自己撤其批评的机会
撤军
chèjūn
〖withdrawtroops;pullout〗撤消军事行动;部队撤离军事区
无条件撤军
撤离
chèlí
〖withdrawal;leave;evacuate〗撤出并离开(如军队同敌人脱离接触的行动)
撤离危险地带
撤诉
chèsù
〖nolleprosequi;dropalawsuit;withdrawanaccusation〗指民事诉讼原告人或刑事诉讼起诉人请求停止对案件的起诉
撤退
chètuì
〖withdraw;pullout;retreat〗从战场或冲突地方撤回,从阵地或占领区退出
我们要么在那里保持大批兵力,要么就全部撤退
撤销
chèxiāo
〖drawback;cancel;abolish〗∶取消
撤销他早期的承诺
〖discharge〗∶从法律上取消
撤销法院决议
撤营
chèyíng
〖decamp〗撤除一个营地;从一个扎营地迁走
撤职
chèzhí
〖eliminate;dismisssb.fromhispost;removesb.fromoffice〗撤销职务
继任政府立即把许多官员撤职
撤走
chèzǒu
〖withdraw;leave;evacuate〗撤离;离开原来的地方
撤走驻军

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QYBK 手卜月叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄔㄜˋ

拼音 พินอิน:

– chè

前缀: 手=[体]动作,力量。

字身: 育攴=[用]打击使改变。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]以力打击使改变,退去也。

体:

用:

撒退: 退。

因:

撒销: 退去而销除。

撒席: 退去席位。

撒除: 退除。

撒防: 退去防守。

撤兵: 退兵。

撒换: 退去而更换。

撒职: 退职。

撒回: 退回。

果:

裁撒: 处置退去。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : thed

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : driet

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tsheq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cat

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chä5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : cit

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : tiag4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : thiat4

日音 เสียงญี่ปุ่น : tetu

韩音 เสียงเกาหลี : cer

越南音 เสียงเวียดนาม : trieetj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!