ลำดับขีดอักษร:歌【gē】

หมวดอักษร: 欠

ความหมายปัจจุบัน :

歌 [gē] เพลง –> 歌手 [gēshǒu] นักร้อง เช่น 1.你最喜欢的歌手是谁? คุณชอบนักร้องคนไหนมากทีสุด 2.这个歌手很受欢迎。 นักร้องคนนี้ได้รับความนิยมมาก, 歌曲 [gēqǔ] ทำนองเพลง(tune) , 歌词 [gēcí] เนื้อเพลง(lyrics), 歌唱 [gēchàng] ขับร้อง(sing) , 唱歌 [chànggē] ร้องเพลง/ขับร้อง, 英文歌 [yīngwéngē] เพลงสากล, 流行歌 [liúxínggē] เพลงป๊อป, 民歌 [míngē] เพลงลูกทุ่ง(folk song), 经典 [jīngdiǎngē] คลาสิก, 经典歌 [jīngdiǎngē] เพลงคลาสิก

พัฒนาการตัวอักษร :
唱:歌唱。歌咏。歌颂。歌坛。歌台舞榭。歌舞。能歌善舞。
能唱的文词:唱歌。歌谱。歌词。歌诀。民歌。诗歌。歌行(x妌g )(旧诗的一种体裁,音节、格律比较自由)。诗言志,歌咏言。
笔画数:14;
部首:欠;
笔顺编号:12512125123534
笔顺:横竖折横竖横竖折横竖撇折撇捺【动】
(形声。从欠,哥声。从“欠”,表示与口有关系。本义:唱)
同本义〖sing〗
歌,咏也。——《说文》
歌者,长引其声以诵之也。——《说文系传》
不鼓缶而歌。——《易·离》
歌永言。——《虞书》
歌咏其声也,长言也。——《礼记·乐记》
曲合乐曰歌,徒歌曰谣。——《诗·魏风·园有桃》传
昔者,舜鼓五弦,歌《南风》之诗而天下治。——《韩非子·外储说左上》
楚狂接舆歌而过孔子——《论语·微子》
乃歌夫“长铗归来”者也。——《战国策·齐策》
如优孟摇头而歌,而后可以得志。——清·黄宗羲《柳敬亭传》
又如:对歌(一问一答地唱歌);高歌(放声歌唱);歌吹(歌唱,吹奏);歌鼓(歌唱并击鼓);歌戏(歌唱嬉戏)
歌颂,赞美〖singthepraisesof〗
故近者歌讴而乐之,远者竟竭蹶而趋之。——《荀子·儒效》
诗人歌功。——扬雄《赵充国颂》
又如:歌功(颂扬他人的功德);歌思(歌颂思慕);歌叹(歌颂赞叹)
奏乐;伴奏〖playmusic〗
歌于斯,哭于斯。——《礼记》
往往会倚嫔御歌,必为奇巧声动上,由是得幸。——宋·王谠《唐语林·雅量》
又指〖禽鸟〗鸣叫〖chirp〗
鸟歌花舞太守醉,明日酒醒春已归。——宋·欧阳修《丰乐亭游春三首》
作歌;作诗〖poet〗
夫也不良,歌以讯止。——《诗·陈风·墓门》
因为长句,歌以赠之,凡六百一十六言,命曰《琵琶行》。——唐·白居易《琵琶行(并序)》


【名】
歌曲;歌词〖song〗
诗言志,歌永言。——《书·舜典》
岂无山歌与村笛,呕哑嘲哳难为听。——白居易《琵琶行》
又如:校歌;民歌;国歌;歌头曲尾(诗歌和散曲联唱的一种歌曲形式);歌味(歌曲的风味);歌儿(歌曲);歌章(歌曲。音乐一曲为一章,故称)
诗体的一种〖akindofpoet〗。如:《长恨歌》;歌行(古代乐府诗的一体);歌诗(配有乐谱可以歌唱的乐府诗)
古用同“哥”。一指兄长;一指父亲〖brother;father〗。如:歌歌(同“哥哥”。指父亲)
歌本
gēběn
〖songbook〗歌曲集
他买了一个歌本
歌唱
gēchàng
〖sing;chant〗∶唱歌
晚会上有歌唱有舞蹈
〖paean〗∶歌颂。以赞颂或好像以赞颂表达
歌唱祖国
歌唱家
gēchàngjiā
〖vocalist;singer〗以唱歌为职业的人;声乐艺术家
歌词
gēcí
〖wordsofasong〗声乐作品中的词句
平凡的歌词配上壮丽的音乐
歌功颂德
gēgōng-sòngdé
〖singthepraisesofsb.;heappraisesandeulogiesonsb.〗作成歌词颂扬功劳与美德,原有褒义;但是现在已经发展成为贬义,有阿谀逢迎的意思
歌功颂德今时事,侧听诸公出正音。——宋·王灼《再次韵晁子兴》
在封建时代,地主乡绅为了拍地方官的马屁,总是借老百姓的名义,送什么万民伞、歌德碑之类的东西,为这些刮地皮的官吏歌功颂德
歌喉
gēhóu
〖singer’svoice〗指唱歌人的音色,也指歌声
歌喉婉转
歌剧
gējù
〖opera〗以歌唱为主综合诗歌、音乐、舞蹈等艺术的戏剧
歌剧《江姐》、《洪湖赤卫队》,深受广大人民的喜爱
歌诀
gējué
〖formulasordirectionsputintoverse〗可以咏歌而有韵律的口诀;歌谣
汤头歌诀(用汤药成方中的药名编成的口诀)
歌迷
gēmí
〖fan〗因为特别喜欢听歌曲或唱歌而入迷的人
歌女
gēnǚ
〖prefessionalfemalesinger〗以卖唱为职业的女子
歌片儿
gēpiànr
〖songsheet〗印有或抄有歌曲的纸片
歌谱
gēpǔ
〖musicscoreforsongs;musicofasong〗歌曲的音乐符号;曲谱
歌曲
gēqǔ
〖song〗合乐的词曲
谱写歌曲
歌声
gēshēng
〖soundofsongs〗声带经头腔和喉腔共鸣产生的乐音,与说话时声音的主要区别在于特定音高上元音的拖长与否;唱歌的声音
歌声飞出窗外
歌手
gēshǒu
〖vocalist;singer〗擅长唱歌的人
职业歌手
歌颂
gēsòng
〖magnify;singinpraisesof〗∶歌咏、颂扬〖某一事物〗
歌颂好人好事
自古以来,多少人就歌颂过它,赞美过它,把它作为崇高的品质的象征。——《松树的风格》
〖chant〗∶以歌曲或诵唱来颂扬或赞颂
歌颂劳模
歌坛
gētán
〖vocalcircle〗指歌唱界;声乐界
歌坛新秀
歌舞
gēwǔ
〖songanddance〗合称歌唱与舞蹈
歌舞晚会
歌舞剧
gēwǔjù
〖songanddancedrama〗用歌舞的形式表演出来的戏剧
歌舞升平
gēwǔ-shēngpíng
〖singanddancetoextolthegoodtimes〗形容太平盛世,既歌且舞以为庆祝颂扬
一班醉生梦死的达官贵人,却又个个兴高采烈,歌舞升平起来。——《孽海花》
淳祐景定间,王邸侯馆,歌舞升平,居生处乐,不知老之将至。——元·陆文圭《词源》跋
歌啸
gēxiào
〖singloudly〗高声歌唱
酒酣兴到,随意歌啸。——《灌园叟晚逢仙女》
歌星
gēxīng
〖starsinger〗演唱歌曲的明星
青年歌星
歌行
gēxíng
〖astyleofoldChinesepoems〗我国古诗的一种体裁,音节、格律比较自由,形式采用五言、七言、杂言的古体,富于变化
歌谣
gēyáo
〖folksong;ballad;nurseryrhyme〗随口唱出的没有音乐伴奏的韵语,如民歌、民谣、儿歌、童谣等
歌吟
gēyín
〖singorchant〗歌唱吟咏
到处听不见歌吟花月的声音了,代之而起的是铁和血的赞颂。——鲁迅《论睁了眼看》
歌咏
gēyǒng
〖singingcontest〗∶歌颂,吟咏;歌唱
歌咏比赛
〖song〗∶诗歌,歌曲
歌仔戏
gēzǎixì
〖Taiwaneseopera〗由漳州芗江一带的什锦歌、采茶曲和鼓歌等各种民谣流传到台湾而综合成的一种戏曲。曲调以大调、背思、什念、七字调及各种哭调为主,特点是曲多白少,而且没有固定格律,表现力强
歌钟
gēzhōng
〖percussioninstrumentinancienttimes〗即“编钟”,古代铜制打击乐器
窾坎镗鞳者,魏庄子之歌钟也。——宋·苏轼《石钟山记》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– XMRNO 难横(一)口钩(弓)人

– XXMRN 难难横(一)口钩(弓)

注音 จู้อิน:

– ㄍㄜ

拼音 พินอิน:

– gē

前缀: 欠=[用]不足。

字身: 哥=[体]肯定,状声字。

字源: 象形,会意-甲骨文

字意: [体]意不足有所抒,欲发泄的词句。|[用]可也,唱也。

体:

歌声: 唱声。

歌舞: 唱跳。

歌手: 唱者。

用:

因:

歌颂: 唱讼。

歌唱: 唱。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kaal

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ka

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ku

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : go

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : go1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : go

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : go1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kua1

日音 เสียงญี่ปุ่น : ka

韩音 เสียงเกาหลี : ga

越南音 เสียงเวียดนาม : caz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!