ลำดับขีดอักษร:毒【dú】

หมวดอักษร: 母

ความหมายปัจจุบัน :

毒 [dú] พิษ(poison), ยาเสพติด –> 中毒 [zhòngdú] ถูกพิษ,梅毒 [méidú] ซิฟิลิส(syphilis), 病毒 [bìngdú] ไวรัส(virus), 排毒 [páidú] ล้างพิษ, 解毒 [jiědú] ถอนพิษ/แก้พิษ, 毒品 [dúpǐn] ยาเสพติด, 贩毒 [fàndú] ค้ายาเสพติด, 毒贩 [dúfàn] ผู้ค้ายาเสพติด, 吸毒 [xīdú] เสพยาเสพติด, 毒品的种类 [dúpǐndezhǒnglèi] ประเภทของยาเสพติด, 鸦片 [yāpiàn] ฝิ่น, 大麻 [dàmá] กัญชา, 尼古丁 [nígǔdīng] นิโคติน, 安非它明/安非他明 [ānfēitāmíng/ānfēitāmíng] แอมเฟตามีน, 可卡因 [kěkǎyīn] โคเคน, 迷魂药 [míhúnyào] ยาอี/ยาเลิฟ, 吗啡 [mǎfēi] มอร์ฟีน, 海洛因 [hǎiluòyīn] เฮโรอีน, 迷幻药 [míhuànyào] LSD

พัฒนาการตัวอักษร :
有害的性质或有害的东西:毒气。毒性。毒饵。毒药。毒蛇。吸毒。贩毒。
害,伤害:毒害。毒化。毒杀。莫予毒也(没有谁能危害我,即谁也不能把我怎么样)。
凶狠,猛烈:毒辣。毒计。毒刑。狠毒。恶毒。
恨,以为苦:令人愤毒。

dài
古同“玳”,玳瑁。
笔画数:9;
部首:母;
笔顺编号:112155414
笔顺:横横竖横折折捺横捺


【名】
(会意。从屮(象草木初生),毒声。本义:毒草滋生)
毒物;毒纯洁〖poison〗
毒,厚也,害人之草,往往而生。——《说文》
聚毒药,以共医事。——《周礼·医师》
又如:服毒;下毒;毒汁,毒矢(毒箭);毒尽癍回(出天花后身上的癍痕消退);毒女(染有病毒的女子);毒熨(用药物熨贴毒病患处以治疗);毒弩(发射毒箭的弩弓);毒虺(毒蛇,毒虫);毒恶(指有毒的生物。如:毒蛇、蝎子等);毒蝮(指蝮蛇);毒螫(指毒汁、毒素)
祸患,祸害〖calamity〗。如:毒患(祸患);毒乱(祸乱);毒浪(恶浪。比喻动乱,灾难)
苦;苦痛〖pain;suffering〗
尔万方百姓罹其凶害,弗忍荼毒。——《书·汤诰》。孔传:“荼毒,苦也,不能堪忍虐之甚。”
罪恶〖crime〗。如:毒乱(为恶作乱;破坏扰乱)【动】
毒害〖poison〗
以此毒天下。——《易·师》
或同系,情罪重者反出在外,而轻者、无罪者罹其毒。——清·方苞《狱中杂记》
又如:毒老鼠;毒人(毒害别人);毒化(利用毒品残害人们。亦指用落后反动思想腐蚀人们);毒瘾(吸毒的癖好。因吸毒而失业,贫穷潦倒);毒钩(指某些动物〖如蝎子〗尾部能注射毒液的钩针刺)
伤害;危害〖injure〗。如:毒祸(危害;伤害);毒螫(毒害;危害);毒贼(残害,伤害)
怨恨,憎恨〖hate〗
今虽死乎此,比吾乡邻之死则已后矣,又安敢毒耶?——唐·柳宗元《捕蛇者说》
又如:毒情(怨仇);毒恨(痛恨;憎恨);毒苦(怨恨);毒孽(犹痛恨);毒情(犹冤仇)
通“督”。治理〖manage〗


【形】
有毒的;恶性的〖poisonous;noxious〗
呼嘘毒疠,往往而死者相藉也。——唐·柳宗元《捕蛇者说》
如:毒卉(毒草);毒虫(使人害病的虫);毒蝤(有毒的梭子蟹);毒鱼口(也称便毒、横痃,指各种性病的腹股沟淋巴结肿大);毒蛇螫手,壮士解腕(喻为全局忍痛割让局部);毒孽(深重的罪孽);毒病(恶性病症);毒症(毒病);毒肿(毒性肿块);毒疮(恶性疮疡);毒利(恶疾)
厚;多〖heavy;thick〗。如:毒赋(繁重的赋税);毒炽(毒气盛炽)
暴烈;猛烈〖fierce;violent〗。如:毒毒(酷烈);毒燎(烈火)
指极盛的热气〖hot〗。如:毒暑(酷热的夏天)
厉害;甚于〖severe〗
有九折坂,夏则凝冰,冬则毒寒。——《水经注·河水》
又如:毒严(严寒)
狠;狠毒〖malicious;cruel〗。如:毒着儿(毒手;毒辣的法子);毒切(狠毒严酷);毒恶(狠毒凶恶);毒口(恶毒的语言)
毒草
dúcǎo
〖viciousblasts;poisonousweeds;harmfulspeech,writing〗对人体健康有害的草。也比喻对人民有不良影响的文艺作品或言论
毒虫
dúchóng
〖wog〗一种有害的令人厌恶的生物
蜘蛛、蜈蚣、甲虫和无数种其它毒虫
毒刺
dúcì
〖poisonantenna〗动物或植物体上像针一样有毒的器官
毒疮
dúchuāng
〖poisonedsore〗皮肤上带有毒性的肿烂溃疡病
毒打
dúdǎ
〖beat…hard〗凶狠、不人道地打
毒蛾
dú’é
〖tussockmoth〗∶许多暗色蛾,尤其是毒蛾科的,多数的一般型具有无翅的雌性
〖lymantriid〗∶毒蛾科的蛾子
毒恶
dú’è
〖diabolicandfierce〗
毒辣凶狠
猛烈,凶猛
毒饵
dú’ěr
〖bait〗将食物撒上毒药,用来诱杀害虫、老鼠
毒害
dúhài
〖poison;corrupt;spoil〗∶使用毒物害人或指用有不好作用的东西使他人受到损害
〖poison〗∶指能毒害人的事物
毒狠
dúhěn
〖vicious〗阴险、狠毒
毒花花
dúhuāhuā
〖sunshinearecruel〗形容阳光酷烈
毒化
dúhuà
〖poison;corrupt〗∶用文艺、教育使人接受有害的思想
〖worsen;aggravate〗∶使关系、气氛变恶劣
毒计
dújì
〖insidiousscheme;venomousscheme;deadlytrap〗狠毒的计策
毒剂
dújì
〖poisonagent;toxic;toxicant〗专门用于军事上的有毒的化学物质,用以毒害人或牲畜,多指毒气
毒箭
dújiàn
〖arrowfullofdeadlypoison;poisonousarrow〗箭头有毒的箭
毒菌
dújūn
〖germ;pathogenicbacteria〗∶医学术语,指危害机体的病菌
〖simileofthefactorsencouragedeviltrends〗∶比喻助长不正之风的各种因素
毒辣
dúlà
〖sinister;diabolic;treacherous;pernicious〗∶残酷,心肠或手段恶毒残酷
〖pungent〗∶非常辛辣
毒瘤
dúliú
〖malignanttumour;cancer〗恶性肿瘤的通称
毒骂
dúmà
〖curseviciously〗狠毒地咒骂
毒谋
dúmóu
〖venomousscheme〗阴狠毒辣的计策
毒品
dúpǐn
〖peppill;narcotics;drugcommonlyabused〗指作为嗜好品用的鸦片、吗啡、海洛因等;比喻对思想意识有害的事物
毒气
dúqì
〖poisongas〗气体的毒剂;泛指有毒的气体
毒热
dúrè
〖terrificheat〗酷热,闷热
即饥寒毒热不可忍。——明·宗臣《报刘一丈书》
毒日头
dúrìtou
〖scorchingsun〗酷烈的太阳
毒杀
dúshā
〖killwithpoison〗用有毒的物质杀死
毒死臭虫
毒舌
dúshé
〖poisonouswords〗不中听的、恶毒的话
毒蛇
dúshé
〖poisonoussnake;viper〗体内有毒腺的蛇,能使被咬的人畜中毒,如蝮蛇、眼镜蛇
毒手
dúshǒu
〖violenttreachery;murderousscheme〗用以杀害人的不人道的、狠毒的方法、手段
遭毒手
毒死
dúsǐ
〖poison〗下毒,用毒药杀害
被控告毒死她丈夫
毒素
dúsù
〖toxin〗∶某些物质中所含的有毒成分
〖poison〗∶指任何致死的并且常有害的东西(如士的宁、砷、一氧化碳)或被认为如此的东西
〖virus〗∶比喻言论或作品中使人精神或灵魂受到毒害的东西
毒瓦斯
dúwǎsī
〖poisonousgas;noxious〗一种有毒的气体
毒物
dúwù
〖poison;toxicant〗具有毒性的物质
毒雾
dúwù
〖poisonfog〗有毒的烟雾
毒腺
dúxiàn
〖poisongland〗某些鱼和两栖类动物身上的一些特殊的腺体,能分泌出有毒的粘液
毒刑
dúxíng
〖cruelcorporalpunishment;horribletorture〗残忍的刑罚,指肉刑
毒性
dúxìng
〖toxicity;poisonousness〗毒的性质或相对程度
毒蕈
dúxùn
〖poisonousfungus;toadstool〗食用后会中毒的、含有毒素的蕈
毒牙
dúyá
〖venomfang;poisonfang〗毒蛇的一个长而中空或者带沟的经常伸出的牙
毒焰
dúyàn
〖ferociousflame〗∶猛烈噬人的火焰
〖viciousarrogance〗∶恶势力的嚣张气焰
毒药
dúyào
〖poison;deadlydrug;toxicant〗危害生物体的有毒的药物
毒液
dúyè
〖venom〗含毒的液体
如敌敌畏
毒瘴
dúzhàng
〖miasma〗有害人体、使人生病的瘴气
毒爪
dúzhǎo
〖poisonclaw〗唇足亚纲的颚足

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QMWJH 手横(一)方(田)交(十)斜(竹)

– XQMWJ 难手横(一)方(田)交(十)

– QMWYI 手横(一)方(田)卜点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄨˊ

拼音 พินอิน:

– dú

前缀: 士母=[体]败德之人。

字身: 艹=[体]草。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]败德之草,有害者也;药也。|[用]恶也,治也。

体:

梅毒: 花柳病之一,因与患者从事性行为而感染。

毒枭: 从事贩毒行为的首脑。

毒素: 有毒害的元素。

用:

有毒: 有害的。

狠毒: 同恶毒、毒辣,凶残险恶。

鸩毒: 毒酒;以毒酒害人;又形容极毒。

恨毒: 恨恶。

荼毒: 苦痛,引申有暴虐之意。

毒刺: 具有有害物质的尖刺。

毒害: 恶害。

毒气: 有毒的气体,如一氧化碳等。

毒手: 险恶的手段。

毒药: 有毒的药物。

因:

果:

贩毒: 贩卖、流通有害物质。

服毒: 吃下有害物质。

消毒: 消除细菌、毒素。

中毒: 有害物质经食用,在体内发生作用。

下毒: 暗中布下有害物质。

解毒: 解除有害物质。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : lcuug

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : duuk

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : doq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : teu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : du5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : doi

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dag8

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : thau7

日音 เสียงญี่ปุ่น : doku

韩音 เสียงเกาหลี : dog

越南音 เสียงเวียดนาม : ddoocj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!