ลำดับขีดอักษร:测【cè】

หมวดอักษร: 氵

ความหมายปัจจุบัน :

测 (測) [cè] วัด(measure) –> 测试 [cèshì] ทดสอบ(test), 测试报告 [cèshì bàogào] รายงานผลการทดสอบ, 测验 [cèyàn] ทดสอบ(test), 技术测验 [jìshùcèyàn] การทดสอบทักษะ

พัฒนาการตัวอักษร :(測)

利用仪器来度量:测绘。测量。测控。测算。观测。
检定,检验:测试。测验。
料想:推测。
清:“漆欲测,丝欲沈”。
笔画数:9;
部首:氵;
笔顺编号:441253422
笔顺:捺捺横竖折撇捺竖竖【动】
(形声。从水,则声。本义:度量水的深浅)
度量;测量〖measure〗
测,深所至也。——《说文》
测土深。——《周礼·大司徒》。注:“犹度也。”
穷高极远,而深深厚。——《礼记·乐记》。疏:“知也。”
毋测未至。——《礼记·少仪》。注:“意度也。”
抑欲测吾心也。——《国语·晋语》。注:“度也。”
大不可量,深不可测。——《韩非子·主道》
又如:测海(测量海水的深浅。比喻浅薄无知);测景(度量日影);测汽车的速度;测房子的高度;测地(测定土地的广狭、高低);测步(测量)
观测,观察〖observe〗
夜则测阴,昼则测阳。——《太玄经》
又如:测天(观测天文)
推测、预料〖infer〗
夫大国,难测也,惧有伏焉。——《左传·庄公十年》
又如:变化莫测;不测;叵测(不可推测);猜测;揣测
测报
cèbào
〖observeandpredict〗预测和预报
测报汛情
准确测报敌机临近距离
地震测报工作要加强
测定
cèdìng
〖determine;gage;measure;fathom〗测量确定
测定海水中的盐分
用彩色试块测定力学性能
测度
cèduó
〖conjecture;estimate;infer〗猜测揣度
测度他今日不来
测杆
cègān
〖measuringstaff;surveyingrod;stationpole〗一种测量用的标杆
测候
cèhòu
〖astronomicalandmeteorologicalobservation〗预测气候与天文
测谎
cèhuǎng
〖lie-detect〗对谎言的测定
测谎器
测绘
cèhuì
〖survey-cartographyanddrawing;map〗测量距离,绘制图形
那些偏远地区还未开始测绘
测角器
cèjiǎoqì
〖goniometer;anglemeter〗测量角度的仪器
测控
cèkòng
〖observeandcontrol〗观察、测定,遥控
卫星发射中心一直对卫星进行测控
测力
cèlì
〖dynamometry〗测定正在做功的力的过程
测量
cèliáng
〖measure;survey;gage;determine〗用仪器测定地形、物体位置或温度、速度、功能等物理量
测量橱柜的深度、高度和宽度
测评
cèpíng
〖determineandreview〗以诸项指标为内容去测定并评价
测试
cèshì
〖test〗
测定、检查、试验
测试手表的精确度
测验;考试
进行专业测试
测算
cèsuàn
〖measureandcalculate〗推测计算
测验
cèyàn
〖test〗用一定的标准和方法进行检验、考查
经过测验的最适合这些角色的演员
测字
cèzì
〖fortune-tellingbyanalysingthecomponentpartsofaChinesecharacter;glyphomancy〗离合汉字偏旁笔划,加以解释,以预卜吉凶,是一种迷信活动

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– EBCN 水月金钩(弓)

注音 จู้อิน:

– ㄘㄜˋ

拼音 พินอิน:

– cè

前缀: 水=[体]水流。

字身: 则=[用]分别。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]分别水流,象征观察度量各种情况。

体:

用:

因:

测量: 观察度量。

测验: 观察考验。

测算: 观察运算。

测度: 观察度量。

测定: 观察定量。

果:

推测: 推想观察。

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : trawcs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!