ลำดับขีดอักษร:滴【dī】

หมวดอักษร: 氵

ความหมายปัจจุบัน :

滴 [dī] หยด –> 滴耳剂 [dī ěrjì] ยาหยอดหู, 滴耳药 [dī ěryào] ยาหยอดหู, 滴水 [dīshui] หยดน้ำ, 打点滴 [dǎdiǎndī] ให้น้ำเกลือ

พัฒนาการตัวอักษร :
液体一点一点地向下落:滴眼药。滴落。滴翠。水滴石穿(喻只要有恒心,不断努力,事情一定能成功,亦作“滴水穿石”)。滴漏(漏壶)。
一点一点向下落的液体:水滴。汗滴。
量词,用于滴下的液体的数量:滴水不漏。两滴墨水。
笔画数:14;
部首:氵;
笔顺编号:44141432512251
笔顺:捺捺横捺横捺撇竖折横竖竖折横


【动】
(形声。从水,啇(dí)声。本义:液体一点一点落下来。成语:滴水成冰)同本义〖drip〗
滴,水注也。——《说文》
若何滴滴。——《列子·力命》
临岐别数子,握手泪再滴。——唐·杜甫《发同谷县》
又如:滴沥(水下滴);滴溜(涓滴的水);滴水(滴下来的水);滴溜当啷(不断下滴的样子)


【名】
水点;点点下落的液体〖drop〗。如:水滴;雨滴。也用以形容像水滴那样圆的物体。如:滴子(垂珠)


【象】
形容雨水下落和钟摆等的声音〖tick〗。如:滴滴(水点连续滴下的声音;一颗颗的水珠);滴溜扑(滴溜溜扑;滴留扑;滴流扑。都形容物体跌落的声音);滴嗒(滴答;滴漉。水下流声)


【量】
多用于颗粒状滴下的液体〖drop〗
十日不饮一滴浆。——王建《伤邻家鹦鹉词》
又如:洒下几滴眼泪
滴翠
dīcuì
〖green;verdant〗极言翠绿的程度,像要滴下水来的样子
滴翠的荷叶
滴嗒,滴答
dīdā,dīda
〖ticktack〗形容水滴落下或钟表摆动的声音
雨夹雪打在冰冻的玻璃窗上的滴嗒声
滴滴答答
dīdi-dāda
〖tick-tick〗∶重复的滴滴声
〖patter〗∶一连串轻快的声音或拍打
滴滴答答的雨声
滴滴涕
dīdītì
〖D.D.T.(dichlorodiphenyltrichoroethane)〗英文DDT的音译。一种有机录杀虫剂,可防治蚊、蝇及卷叶虫、棉铃虫、红铃虫等多种虫害
滴点
dīdiǎn
〖droppingpoint〗在标准条件下润滑脂从半固体变成液体状态的温度
滴定
dīdìng
〖titrate〗通过滴定进行标定、分析或测定
滴管
dīguǎn
〖dropper〗短管,一端有缩口,另一端装有橡皮球,用以按滴数来测量液体
滴灌
dīguàn
〖dropirrigation〗一种灌溉方法,使水流通过设置的管道系统而滴入植物的根部土壤中。这种灌溉方法可节约农业用水
滴剂
dījì
〖drop〗一滴一滴服用或外用的液体药剂,如浓缩维生素A、D滴剂、麻黄素滴鼻剂等
滴酒不沾
dījiǔ-bùzhān
〖nevertouchesalcohol〗一点酒也不喝
滴里耷拉
dīlidālā
〖drooping〗物体下垂的样子
他凝视着滴里耷拉的破棉絮,若有所思
“耷拉”也作“搭拉”
滴里嘟噜
dīlidūlū
〖encumbrant〗
形容大大小小的一串东西高低不齐地挂在一起,显得很累赘,不利落
见“嘀里嘟噜”
滴沥
dīlì
〖tick〗〖象声词〗∶雨水下滴的声音
滴溜
dīliū
〖fallingdown〗[方言]∶一滴一滴地落下
她伤心地说着,泪珠滴溜而下
滴溜溜
dīliūliū
〖goingroundandround〗形容旋转或流动
滴溜儿
dīliūr
〖veryround〗∶形容极圆的
〖whirl〗∶形容很快地旋转或流动
滴漏
dīlòu
〖clepsydra〗漏壶,古计时器之一
滴瓶
dīpíng
〖droppingbottle〗一种滴水液体的小水壶状瓶,颈弯曲或呈圆锥形,用于供应少量液体(如向试管中添加液体)
滴水不羼
dīshuǐ-bùchān
〖withouttheslightestdiscount〗比喻毫不搀假,不折不扣
对付别人要滴水不羼的公理,对自己总还不如虽在阴司里,也还能够寻到一点私情。——鲁迅《无常》
滴水不漏
dīshuǐ-bùlòu
〖allowofnoloopholes〗比喻绝不泄露一点风声,或者把事情办得十分周到,没有丝毫漏洞
真不愧是个开茶馆的,说起话来滴水不漏
滴水成冰
dīshuǐ-chéngbīng
〖freezingcold〗形容天气严寒
任你滴水成冰的天气,少不得向水孔中洗瀚污秽衣服。——明·冯梦龙《醒世恒言》
滴水穿石
dīshuǐ-chuānshí
〖dropsofwaterwearsholesinstone〗比喻只要有恒心,不断努力,事情一定能成功
滴注
dīzhù
〖instill〗每次注入一滴,使一滴一滴地进入

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– EYCB 水卜金月

注音 จู้อิน:

– ㄉㄧ

拼音 พินอิน:

– dī

前缀: 水=[体]液体。

字身: 啇=[体]应有状。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]水之应有之状,少量之水在空中成点状。量词。

体:

水滴: 点状之水。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : teeg

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : tek

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tiq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : dit

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : di5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : dik

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dih4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tih4

日音 เสียงญี่ปุ่น : teki

韩音 เสียงเกาหลี : jeg

越南音 เสียงเวียดนาม : tichs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!