ลำดับขีดอักษร:点【diǎn】

หมวดอักษร: 灬

ความหมายปัจจุบัน :

点 (點) [diǎn] เล็กน้อย เช่น 放松点儿。 ผ่อนคลายหน่อย –> 点儿 [diǎnr] เล็กน้อย(เสริมท้ายด้วย 儿 ทำให้น้ำเสียงน่าฟังยิ่งขึ้น) , 一点 [yìdiǎn] เล็กน้อย เช่น 一点儿心意。 น้ำใจเล็กๆ น้อยๆ, 观点 [guāndiǎn] ทัศนคติ(point of view), 点头 [diǎntóu] พยักหน้า, 点心 [diǎnxīn] อาหารว่าง, 点火 [diǎnhuǒ] จุดไฟ, 点燃 [diǎnrán] จุดไฟ, 点穴 [diǎnxué] จี้จุด, 缺点 [quēdiǎn] จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง, 特点 [tèdiǎn] ลักษณะเด่นเป็นพิเศษ, 重点 [zhòngdiǎn] จุดสำคัญ(key point), 弱点 [ruòdiǎn] จุดอ่อน(weakness), 几点 [jǐdiǎn] กี่โมง เช่น 1.现在几点了? ตอนนี้กี่โมงแล้ว 2.你每天几点上班? ทุกวันเธอเริ่มงานกี่โมง, 点名 [diǎnmíng] ขานชื่อ, 点收 [diǎnshōu] เช็คจำนวน

พัฒนาการตัวอักษร :(點)
diǎn
细小的痕迹或物体:点滴。斑点。点子(a.液体的小滴,如“水点点”;b.小的痕迹,如“油点点”;c.打击乐器演奏时的节拍,如“鼓点点”;d.主意,办法,如“请大家出点点”;e.最能说明问题的关键地方,如“话没有说到点点上”)。
几何学上指没有长、宽、厚而只有位置的几何图形;两条线相交处或线段的两端。
数学上表示小数部分开始的符号(.),称“小数点”,如“231.4”。
量词,用于小的或少的:两三点雨。几点泪水。
一定的位置或限度:地点。起点。极点。居民点。
项,部分,方面:优点。要点。特点。
汉字笔形之一(丶):点画。三点水。
加上点子,引申为修饰:标点。评点。点缀。画龙点睛。
使一点一滴地落下或发出:点种。点射(自动武器有间歇的射击)。点眼药。
一落一起或一触即离的动作:点头。点穴。
引火:点火(亦喻挑起是非,制造事端)。
查对:点数。点名。点卯(旧时称官衙、军伍卯时开始办公、操练,官员查点人数)。
指定,选派:点菜。点将(ji刵g )。听众点播。
指示,启发:指点。点拨。
计时的单位:更点(分为五更,一更又分五点)。三更三点。钟点。
污:点污。点辱(使受污辱)。
指正餐以外的暂时充饥,亦指糕饼一类的食物:点心(“心”读轻声)。点补(吃少量的食品解饿。“补”读轻声)。
同“踮”。

笔画数:9;
部首:灬;
笔顺编号:212514444
笔顺:竖横竖折横捺捺捺捺


diǎn
【名】
(形声。从黑,占声。本义:斑点)
细小的黑色斑痕〖spot;dot;speck〗
点,黑也。——《说文》。按,小黑曰点。
又如:墨点儿;斑点;污点;点缺(瑕疵,缺点);点漆(形容极黑)
小滴〖drop〗
七八个星天外,两三点雨山前。——宋·辛弃疾《西江月》
又如:雨点;掉点儿(落下稀疏的雨点);点叶(叶上的斑点);点璧(白璧的斑点)
汉字笔画名〖point〗。如:横、竖、撇、点、折。又指旧时读书标明句逗及品评文章所用“、”号及其动作。如:点撇(文字的点和撇)
数学名词。数学上表示小数的符号叫小数点,省称为“点”。〖decimalpoint〗
几何系统,尤指欧几里得的几何系统中未下明确定义的成分之一〖point〗。如:两点之间直线最短
古时夜间的计时单位。一夜分五更,一更又分五点〖dian,onefifthofoneofthefivetwo-hourperiodsintowhichthenightwasformerlydivided〗
五更三点索金车,尽放宫人出看花。——唐·王建《宫词一百首》
点钟,时间单位,等于时钟每昼夜的二十四分之一〖o’clock〗。如:上午九点
糕饼类小食〖pastry〗。如:早点;名点;茶点
方面〖aspect〗。如:特点;重点;从这点上去看
节奏;节拍〖beat〗。如:点拍(音乐的节拍)
一种特制响器,两端作云状,名为云板,也称点。旧时官署、邸宅以打点为报事集众的信号〖board〗
雨村尚未看完,忽闻传点。——《红楼梦》
运销各式各样产品、供应和设备的零售店,最初是为人口稀少地区服务的〖countrystore〗。如:据说龚文保在白湘寺办点
一定的处所或程度的标点〖point〗。如:据点;沸点
规定的时间〖definedfime〗如:船误点;火车准点到达


diǎn
【动】
引申为玷污〖stain〗
适足以发笑而自点耳。——《汉书·司马迁传》
唐虞点灼而毁议。——《楚辞·怨世》
又如:点污(玷污,特指奸污);点染(玷污)
用笔加点。多用以描绘物象,审识章句,或表示删除的意思〖putadot;delete〗
灭谓之点。——《尔雅·释器》。注:“以笔灭字为点。”
又如:点化(用笔描绘景物;把前人诗句加以改头换面);点定(改正文字或句读);点窜(改动字句);点书(圈点书籍);点额(化妆;梳妆)
指定,选派〖appoint〗
可汗大点兵。——《乐府诗集·木兰诗》
又如:点行(按照名册顺序抽丁入伍);点差(点派差遣);点菜;点将
旧时对官吏的选派、委放〖selectandappoint〗。如:点差(指派差遣)
指点,提说〖givedirections〗。如:点拨;点点搐搐(指指点点);点手(招手;指点);点头知尾(一点即通。形容十分聪明)
暗示〖hint〗。如:一点他就明白了;点眼(有意用某种行动引人注意)
查对,检核〖check〗。如:清点;盘点;点视(检查,查看);点勘(检核);点验(逐一检查审验);点集(按名册征集);点阅(点名查阅)
引燃,燃〖lightup〗。如:点爆竹;点香烛;点渔灯
评论〖review〗
指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。——毛泽东《沁园春·长沙》
又如:点文(评点文章);点抹(评点)
〖用开水〗冲,泡〖pour〗。如:点汤(用沸水冲药末,以制药汤;宋时习俗。客到设茶,客去送汤);点茶(用沸水泡茶的方法;泡茶)
中,着〖hit〗。如:点鼓(击鼓)
短暂接触〖touch〗
猴首之足,亦仅点半趾,跃陟甚难。——《徐霞客游记》
选,选拔〖choose〗。如:点戏(挑选、指定戏目);点简(喻挑选玩弄对象);点穴(迷信者看墓地风水,寻求龙脉结穴之处。以为葬在此处可福及子孙);点绣女(挑选宫女)
向下微动〖skim〗。如:蜻蜓点水;点头会意(形容善于察颜观色);点首吐舌(形容惊讶赞叹)
掉下,漏出,外溢或挤出成滴状的液体〖drip〗。如:点眼药;点试(滴点眼药水试试);
装饰〖adorn〗。如:点景(装饰盆景);点缀;点衬(装点)


diǎn
【量】
有些但不确定的量、数、范围或程度〖some〗。如:给我点纸;读点鲁迅的书
表示少量。点儿化〖alittle〗
孤光一点萤。——清·查慎行《舟夜书所见》
又如:多做一点儿工作;上点儿水
可用在动词、形容词前。多用于否定式〖theleastbit〗。如:这本书我一点儿还没看呢!
另见dian
点兵
diǎnbīng
〖gatherandreviewsoldiers〗指召集并检阅即将或准备出征的士兵
昨夜见军帖,可汗大点兵。——《乐府诗集·木兰诗》
点播
diǎnbō
〖dibbleseeding〗又叫“点种”。播种方法之一,隔一定距离挖一个坑,点入种子
点播
diǎnbō
〖(ofalistener)asktheradiostationtobroadcastone’srequesteditem〗选择节目请广播电台或电视台播放
她爱听听众点播的节目
点拨
diǎnbo
〖giveadvice〗〖口〗∶指点;启发
点补
diǎnbǔ
〖haveabittoeat;haveabitsnacktostarveoffhunger〗吃少量的东西以减轻饥饿感
点菜
diǎncài
〖orderdishes(inarestaurant)〗〖在公共餐厅〗要求提供某类食物
点穿
diǎnchuān
〖pointout〗点破
点窜
diǎncuàn
〖polish;deleteandinterpolate〗修整字句;润饰
公又与韩遂书,多所点窜。——《三国志·武帝纪》
经他一点窜,这篇文章就好多了
点滴
diǎndī
〖drip〗∶掉下、漏出、外溢或挤出的成滴状的液体
〖alittle;abit〗∶很小的,微不足道的
点滴
diǎndī
〖intravenousdrip〗输液
他右手吊着点滴,腰下垫着冰枕,有气无力地躺在国泰医院667病房
点点
diǎndiǎn
〖point〗∶表面上的小记号;一个一个的微小的斑点
穿孔纸上透过点点的光斑
〖suggestion〗∶细微的迹象或轻微的痕迹
灰色中带点点蓝色
点发
diǎnfā
〖fireinbursts;fixedfire〗点射
点鬼火
diǎnguǐhuǒ
〖secretlystiruptrouble〗鬼火、磷火的俗称。在枯骨很多的地方就会出现鬼火。但是鬼火是点不起来的,所谓点鬼火,是比喻在阴暗的角落里进行煽动的行为
煽阴风,点鬼火,制造混乱——向春《煤城激浪》
点号
diǎnhào
〖punctuationmark〗用来点断句子、表示停顿的一类标点符号,包括顿号、逗号、冒号、分号、句号、问号、感叹号等
点化
diǎnhuà
〖reveal;transformsb.byaBuddhist(Taoist)monk〗道教传说中说神仙能使用法术使物变化。后借指僧道用言语启发人,使其悟道泛指启发开导
点画
diǎnhuà
〖strokersofChinesecharacters〗指汉字的点、横、直、撇等笔画
点画
diǎnhuà
〖decorate〗∶点缀、装饰
彩灯将大厅点画得绚丽多彩
〖pointat〗∶用手指点或比画
不要老点画别人
也作“点划”
点火
diǎnhuǒ
〖lightafire;ignite;kindletheflame;setafire〗点燃(如纸烟、雪茄或烟斗)
在抽烟的人点火的地方能看到一个小黄火苗在跳动
比喻拔弄是非,挑起事端
点检
diǎnjiǎn
〖handoveritembyitem〗一个一个地查检
点检人数都在,单不见了张委、张霸二人。——明·冯梦龙《醒世恒言》
点见
diǎnjiàn
〖checktheamountof〗点清
点将
diǎnjiàng
〖appointapersonforaparticularjob;namesbforaparticularpost〗戏曲中主帅对将官点名分配任务,比喻叫出人名要他做什么事
点交
diǎnjiāo
〖handoveritembyitem〗一项一项清点移交
点金成铁
diǎnjīnchéngtiě
〖touchinggoldandturnitintoiron〗使黄金变成铁,比喻把别人的好文章改坏
点金石
diǎnjīnshí
〖philosophers’egg〗∶含盐、硫黄和水银的构成点金石的最早的物质
〖magisterium〗∶教会的教育力量或职能
〖philosophers’stone;philosopher’sstone〗见“哲人石”
点睛
diǎnjīng
〖addthefinishingtouch〗“画龙点睛”的略语
点睛之笔
指艺术创作在紧要之处,加上关键的一笔,使内容更加生动传神
点卯
diǎnmǎo
〖calltherollinthemorning〗旧时官厅在卯时(上午五点到七点)查点到班人员,叫点卯
点名
diǎnmíng
〖calltheroll〗∶按顺序叫名字
〖mentionsb.byname〗∶指出某人的姓名
点名批评
点名册
diǎnmíngcè
〖rollbook〗一种名册,用以登记成员的出缺席
点明
diǎnmíng
〖pointout;putone’sfingeron;hint〗指明
点明学习的目的
点评
diǎnpíng
〖checkonebyoneandcomment〗阅读文章时加以圈点并写上评语
点破
diǎnpò
〖bringsth.outintotheopen;laybare;pointontbluntly〗用极简短的话语揭露出隐情或事情的真相
点燃
diǎnrán
〖lightup;kindle;ignite〗引着火,使燃烧
点染
diǎnrǎn
〖adddetailstoapainting;touchupapieceofwriting〗绘画时画家点笔染翰
武烈太子偏能真,座上宾客随宜点染。——《颜氏家训·杂艺》
点射
diǎnshè
〖firinginbursts;fixedfire〗自动步枪、冲锋枪、机枪等自动武器每次发射两发以上的断续射击。有短点射和长点射。点射射击精度较好,有利于节省子弹和更有效地消灭敌人动目标
点视厅
diǎnshìtīng
〖hallforcheckandcountconvict〗点验犯人的大厅
点石成金
diǎnshíchēngjīn
〖touchastoneandturnitintogold—turnacrudeessayintoaliterarygem〗神仙故事中说仙人用手指一点使铁变成金子,比喻把不好的文字改好
指水为油,点石成金,却如转身之易。——《西游记》
点收
diǎnshōu
〖checkandaccept〗指接收财产或货物时逐件清点
点数
diǎnshù
〖countheads;countnoses;checkthenumber〗数出席的数目(如人的数目)
点水
diǎnshuǐ
〖dapdaps;touchonverybriefly;skim〗轻而快地向水中一蘸
点题
diǎntí
〖bringoutthetheme;makethepointclear〗用简要的话把文章或谈话的中心意思说出来
点铁成金
diǎntiěchéngjīn
〖transformirontogold;thegoldentouchinwritingbydoctroususeofwords〗本是古代方士的一种法术,用手一指点,铁即变成金子。后比喻修改文字,化腐朽为神奇
点头
diǎntóu
〖nod;approve〗快速地向前低头;作为〖同意、致意或命令等的〗表示而向前低头
点头哈腰
diǎntóu-hāyāo
〖bowunctuously;bowandscrape〗形容逢迎讨好的丑态
见了面仍旧是点头哈腰,嘻皮笑脸
点头之交
diǎntóuzhījiāo
〖noddingacquaintance;noddingacquaintance〗和某人只有偶尔或疏远的客套关系的人
点戏
diǎnxì
〖choosetheatricalprogramme〗指定具体戏目请演员来表演
点心
diǎnxin
〖dessert;lightrefreshments;pastry;dimsum〗糕点之类的食品
点心刀
点行
diǎnxíng
〖press-gangjointhearmyaccordingtolistofrecruits〗按名册抽丁入伍
道旁过者问行人,行人但云点行频。——唐·杜甫《兵车行》
点穴
diǎnxué
〖(ofmartialarts)hitatcertainacupoints,causinginternalinjury;hitatselectedpoint〗相传是拳术家的一种武功,把全身的力量运在手指上,在人身某几处穴道上点一下,就可以使人受伤或使人无法动弹
点阅
diǎnyuè
〖checkonebyone〗∶圈点阅读
点阅古版书
〖readover〗∶逐个查看
点阅古籍
点着
diǎnzháo
〖light〗∶放火点:点…
擦根火柴点着灯
〖lightup〗∶点燃
点着一支烟
〖take〗∶点燃
灯芯干了,火花点不着
点阵
diǎnzhèn
〖lattice;dotsofmatrix〗点或物体的有规则的几何排列
点钟
diǎnzhōng
〖timeofday〗∶由钟表指示的时间
问他是几点钟了
〖o’clock〗∶按照时钟;根据时钟
点种
diǎnzhòng
〖dibbling〗∶每隔一定距离挖一小坑并放入种子的一种播种方法
〖dibbleintheseeds〗∶点播种子
点缀
diǎnzhuì
〖embellish;ornament;adorn;decorate〗∶衬托;装饰
自荷钱出水之日,便为点缀绿波。——明·李渔《闲情偶寄·种植部》
〖usesth.merelyforshow〗∶应景儿;凑数儿
〖embelishment〗∶指衬托、装饰的东西
点缀品
diǎnzhuìpǐn
〖embroidery〗表面上好看但无实质内容的东西
那些把人文科学看做仅仅是教育的点缀品的人
点字
diǎnzì
〖Braillecharacters〗盲文的字。也说盲字
点子
diǎnzi
〖idea〗∶主意,办法
出点子
〖drop〗∶液体的小滴
雨点子
〖spot〗∶油的痕迹
油点子
〖beat〗∶打击乐器演奏的节拍
鼓点子
〖key〗∶关键的地方
劲儿没使在点子上
〖alittle;abit〗∶表示少量
吃那么点子饭就饱了?


dian
——“打点”(dǎdian):收拾;贿赂
另见diǎn

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– WFYR 方(田)火卜口

注音 จู้อิน:

– ㄉㄧㄢˇ

拼音 พินอิน:

– diǎn

前缀: 黑=[用]看不见的颜色。

字身: 占=[用]占。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]占有空间最小的形。|[用]指着某位置。向下动。说明。

体:

点滴: 很少状,点及滴皆为很小之形。

点心: 少许之食物以求心安者。

用:

因:

点灯: 处理灯,使亮。

点菜: 处理菜,使人知。

点穴: 处理穴道。

点字: 处理字。

点破: 说明使破。

点头: 头上下动。

点醒: 说明使醒。

点化: 说明使化。

点缀: 处理装缀。

点交: 处理交接。

点戏: 处理选戏。

果:

组合字:

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : dim

韩音 เสียงเกาหลี : jem

越南音 เสียงเวียดนาม : ddieemr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!