ลำดับขีดอักษร:父【fù】

หมวดอักษร: 父

ความหมายปัจจุบัน :

父 [fù] พ่อ –> 父母 [fùmǔ] พ่อแม่, 师父 [shīfu] หลวงพ่อ, 父亲 [fùqīn] บิดา

พัฒนาการตัวอักษร :
爸爸,母亲的丈夫:父母。父辈。父子。父兄。
对男性长辈的称呼:父老(一国或一乡的长者,亦指古代乡里中管理公共事物的人)。伯父。舅父。
女子母


老年人:田父。渔父。
同“甫”①。
女子母
笔画数:4;
部首:父;
笔顺编号:3434
笔顺:撇捺撇捺


【名】
对有才德的男子的美称,多附缀于表字后面〖courtesyname〗
维师尚父,时维鹰扬。——《诗·大雅》
三月,公及邾仪父盟于眜。——《春秋》
余弟安国平父,安上纯父。——王安石《游褒禅山记》
对老年男子的尊称〖oldman〗
纵江东父老怜而王我,我何面目见之?——《史记·项羽本纪》
父知之乎?(父:老先生)——《史记·张释之冯唐列传》
又如:渔父;田父
通“甫”。开始〖beginning〗
强梁者不得其死,吾将以为教父。——《老子·四十二章》
又如:教父(教戒的开始)
天。古人以为天地生万物,故称天为“父”〖heaven〗
乾,天也,故称乎父;坤,地也,故称呼母。——《易·说卦》


【动】
通“捕”(bǔ)。捕捉,捉拿〖catch;capture〗
徒以而富(通福)之,父系而伏之。——《管子·侈靡》
另见fù


【名】
(指事。甲骨文字形,象右手持棒之形。意思是:手里举着棍棒教子女守规矩的人是家长,即父亲。本义:父亲)
同本义
某人直系血统的上一代男性〖father〗
父,家长举教者。——《说文》
生曰父,死曰考。——《礼记·曲礼》

见父之执。疏:“父执,谓执友与父同志者也。”
父母者,人之本也。——《史记·屈原贾生列传》
父至尊也。——《仪礼·丧服传》

父子手足也。
父者子之天也。
乾为父。——《易·说卦》
父者,家之隆也。——《荀子·致仕》
孙文举年十岁,随父到洛。——《世说新语·言语》
又如:父执(父亲的朋友);父祖(父亲和祖父);父宗(父亲的继承人);父艰(父丧。同父忧);父任(儿子因父亲任官而得官职);父执(父亲的朋友);父族(父亲的亲族);父业(父亲的事业)
对某一种大事业的创始者的尊称。如:国父;革命之父;氢弹之父;原子能之父
指万物化生之本
乾为父。——《易·说卦传》
又如:父天(以天为父);父母国,父国,父母之邦(祖国)
对和父亲同辈的男性亲属的称呼。如:伯父;叔父;祖父;父老。后亦以称姻亲中的长辈。如:舅父;姨父;岳父
古代天子、诸侯对同姓长辈的称呼〖kinsman〗
以速诸父。——《诗·小雅·伐木》
亦指与雏、崽有直接血缘关系的禽兽中的雄性〖maleanimal〗。如:父马(雄马)
上古对官长的称呼。宋时,羌、西夏等少数民族对汉族官长亦尊称“父”〖official〗。如:父师(太师。上古三公之一);父舅(古代天子对诸侯的称呼。同姓诸侯称父,异姓的称舅)


【动】
行为像个父亲〖father〗。如:父事(把别人当做父亲一般对待)
另见fǔ
父辈
fùbèi
〖malerelativeofaseniorgeneration〗泛指与父亲同辈的亲友
父党
fùdǎng
〖relativesonfather’sside〗指父系的亲族。亦指父亲一辈的人
父老
fùlǎo
〖elders(ofacountryordistrict)〗古时乡里管理公共事务的人,多由有名望的老人担任;亦尊称老年人
父母
fùmǔ
〖parents〗
父亲和母亲的总称
父母者,人之本也。——《史记·屈原贾生列传》
具有父亲和母亲作用的人
父母官
fùmǔguān
〖localmagistrate〗旧时对州县官的称呼。也有直称“父母”的
彼豪民恃其资,诬去贤使君,袁人失父母。——明·高启《书博鸡者事》
父亲
fùqin
〖father〗∶某人直系血统的上一代男性
〖pater〗∶在一些原始人当中的社会公认或法定的父亲
父权,父系继承权
fùquán,fùxìjìchéngquán
〖fatherright〗∶父系的血统和继承权
〖patriapotestas〗∶在罗马的家庭法中,指父亲对其子女,对其男系中的较远的后裔以及对收养到家庭中来的人所行使的权力
父系
fùxì
〖paternallines〗男性血统
父系
fùxì
〖patrilineal〗∶在血缘关系上属于父亲方面的
父系社会
〖patroclinous;patriclinous〗∶在继承关系上属于父子相承的
父兄
fùxiōng
〖fatherandelderbrothers〗父亲与兄长。
兼仗父兄之烈。——宋·司马光《资治通鉴》
泛指家中长辈,或用作偏义复词,指兄
我有亲父兄,性行暴如雷。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
父子
fù-zǐ
〖fatherandson〗父亲和儿子,古时也指叔侄

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– CK 金叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄨˋ

– ㄈㄨˇ

拼音 พินอิน:

– fù

– fǔ

前缀:

字身:

字源: 指事-甲骨文

字意: [体]象手持扙之人,家中主司教化者,男性,长辈。

体:

父亲: 生我者。

樵父: 采樵之男性长者。

伯父: 长于父者,指父之兄。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : pax

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : byox

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : vu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fu3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fu

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bee6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pe6

日音 เสียงญี่ปุ่น : hu

韩音 เสียงเกาหลี : bu

越南音 เสียงเวียดนาม : phuj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!