ลำดับขีดอักษร:猜【cāi】

หมวดอักษร: 犭

ความหมายปัจจุบัน :

猜 [cāi] ทาย, เดา –> 猜想 [cāixiǎng] ทาย

พัฒนาการตัวอักษร :cāi
推测,推想:猜测。猜断。猜透。猜中(zh恘g )。猜想。猜度(du?)。
疑心,嫌疑:猜疑。猜忌。猜嫌。猜拳(饮酒时助兴的游戏。亦称“划拳”)。
笔画数:11;
部首:犭;
笔顺编号:35311212511
笔顺:撇折撇横横竖横竖折横横

cāi
【动】
(形声。从犬,青声。本义:疑恨;忌恨)
同本义〖hate〗
猜,恨贼也。——《说文》。按,字从犬,如狡狯狂猛之类,本以言犬,移以言人。
耦俱无猜。——《左传·僖公九年》。注:“两无猜恨。”
猜,恨也。——《方言十二》
夫子从君,而守臣丧邑,虽吾子亦有猜焉。——《左传·昭公七年》
又如:猜忍(猜忌残忍);猜迫(疑忌而加以逼迫);猜忿(疑忌愤恨);猜刻(疑忌而刻薄);猜虐(疑忌暴虐);猜狠(疑忌而凶狠);猜贰(疑忌而有二心);猜惮(疑忌畏惧);猜谋(因疑忌而采取的计谋)
揣测;推测〖guess;surmise〗
当夜猜三划五,吃了半夜,把二百文都吃完了。——《儒林外史》
又如:猜谜语;猜灯谜;猜料(猜测料想);猜量(猜测估量)
起疑心〖envy;suspect;feeljealous〗
猜,疑也。——《释言》
寡君猜焉。——《左传·昭公三年》。注:“疑也。”

cāi
【名】
怀疑;疑心〖suspect;doubt〗
虽吾子亦有猜焉。——《左传·昭公七年》
又如:猜警(因疑心而警戒)
猜测
cāicè
〖guess;surmise;conjecture〗猜度揣测;凭某些线索推断猜度
我猜测这次会议并不成功
猜度
cāiduó
〖surmise;conjecture〗料想
猜忌
cāijì
〖besuspiciousandjealousof〗猜疑忌妒
好猜忌人可不是好事情
猜谜儿
cāimèir
〖guessatriddles〗∶就谜面揣想谜底;寻求谜语的答案
〖guess〗∶比喻揣摩真实含义或实际情况
老首长,你让我猜谜儿呀
猜拳
cāiquán
〖mora;playfinger-guessinggame;guessingatthetotaloffingersputoutbyselfandopponent〗划拳。一人伸出几个手指,另一个人同时伸出手指或拳头,按事先约定的规定决定输赢
猜贰
cāi’èr
〖bejealousof〗疑忌,有二心
部落携离,酋豪猜贰。——丘迟《与陈伯之书》
猜详
cāixiáng
〖guess〗猜度
他的字迹很难辨认,必须反复猜详,才能识别
猜想
cāixiǎng
〖guess;conjecture;suspect〗∶猜测;猜度
她猜想他今日来
我们从来没有猜想到是这种病,因为当时的病状顶多不过是比较厉害的头痛
猜疑
cāiyí
〖feeljealous;takeastrongdisliketoperson〗没有根据地怀疑别人;怀疑别人做事针对自己
猜疑某人有偷窃的行为
猜中
cāizhòng
〖guessright〗部分地或完全地得出〖正确的解答〗
他一下子就猜中了我的年龄

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– KHQMB 叉(大)斜(竹)手横(一)月

注音 จู้อิน:

– ㄘㄞ

拼音 พินอิน:

– cāi

前缀: 犬=[体]兽性

字身: 青=[用]未成熟,陌生也。

字源: 会意-小篆文

字意: [用]兽对陌生事物,多怀疑不前;人则不知而假设之。

体:

用:

猜测: 不知而测之。

猜度: 不知而度之。

猜惧: 不知之惧。

猜疑: 不知而怀疑。

猜忌: 不知之忌。

猜谜: 不知而假设之谜语。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : shlvv

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chai

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshoe

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cai

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cä1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : caai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cai1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshai1

日音 เสียงญี่ปุ่น : sai

韩音 เสียงเกาหลี : si

越南音 เสียงเวียดนาม : saiz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!