ลำดับขีดอักษร:登【dēng】

หมวดอักษร: 癶

ความหมายปัจจุบัน :

登 [dēng] ขึ้น –> 登机 [dēngjī] ขึ้นเครื่อง, 登机牌 [dēngjīpái] บัตรขึ้นเครื่อง(boarding card), 登山 [dēngshān] ขึ้นเขา, 登记 [dēngjì] ลงทะเบียน(register), 登录 [dēnglù] ล๊อกอิน( log in), 登录网站 ), 登陆 [dēnglù] ขึ้นบก/ยกพลขึ้นบก, 登位 [dēngwèi] ขึ้นครองราชย์, 登报 [dēngbào] ลงหนังสือพิมพ์, 登场 [dēngchǎng] ขึ้นแสดงบนเวที,

พัฒนาการตัวอักษร :dēng
上,升:登山。登车。登门。登天。登台。登场(ch僴g )。登高。登攀。登临。登科。登程。登堂入室。
踩,践踏,脚向下用力:登踏。踢登。
记载:登记。登报。登载。
谷物成熟:登岁(丰年)。五谷丰登。
立刻:登时。“登即相许和,便可作婚姻。”
进:登崇(进用推崇)。
方言,穿:登上靴子。
笔画数:12;
部首:癶;
笔顺编号:543341251431
笔顺:折捺撇撇捺横竖折横捺撇横

dēng
【动】
(象形。本义:上车)
同本义〖getonacar〗
登,上车也。——《说文》
登,陞也。——《尔雅》
登车则有光矣。——《礼记·玉藻》
登轼而望之。——《左传·庄公十年》
升,上,从下而上〖ascend;mount;scale〗
登席不由前。——《礼记·玉藻》。注:“升也。”
欲释阶而登天兮。——《楚辞·惜诵》。注:“上也。”
诞上登于岸。——《诗·大雅·皇矣》
登斯楼也。——宋·范仲淹《岳阳楼记》
从人四五百,郁郁登郡门。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
又如:捷足先登;登宝(登基;帝王即位);登筵(登上筵席);登平(上升);登仙(声名直上或升迁高官)
进献〖offer〗
农乃登黍。——《吕氏春秋》
又如:登隆(进上隆贵的);登仪(进献礼物);登闲(进入马厩);登荐(进献)
增加〖add〗
皆登一焉。——《左传·昭公三年》。注:“加也。”
又如:登降(增减);登损(增减);登曜(增添光彩)
成熟;丰收〖rippen〗
五谷不登,禽兽逼人。——《孟子·滕文公》
风雨时节,五谷登熟。——《淮南子·览冥》
禾稼登熟。——《越绝书·纪吴王占梦》
又如:登年(丰年);登秋(秋收);登衍(丰收);五谷丰登
登记;记载〖enter;record;register〗
掌登万民之数。——《周礼·秋官·司民》
又如:登下(登记与削除);登纪(登记)
登天,指死〖die〗。如:登仙(人死亡的婉辞;成仙人);登真(成仙。称人死亡的婉辞)
成,引申为定〖become;success〗
登是南邦。——《诗·大雅·崧高》
登其夫家之众寡。——《周礼·遂人》
年谷不登。——《礼记·曲礼》
蚕事既登。——《礼记·月令》
不登于器。——《左传·隐公五年》
且不登叛人也。——《左传·襄公二年》
加封,升任〖confer(atitle)〗。如:登建(进立,升封);登轴(进任要职)
进用;选拔〖promote〗。如:登用(进用);登臣(进用官吏);登拔(选拔)
谓科举考试中选〖enroll〗
登博学弘词科。——欧阳修《新唐书》
又如:登龙(登龙门。比喻科举中试);登科发甲(考中进士为“登科”。发甲同登科);登乡荐(考取乡试)
超过〖surpass〗。如:登三(功德登于三王之上)
踩;踏〖stepon;tread〗。如:登在窗台上擦玻璃;登锋履刃(踩踏刀剑的锋刃。比喻冲锋陷阵在最前头)
蹲;呆〖squatontheheels〗
荆公见屋傍有个坑厕,讨一张毛纸,走去登东。——《京本通俗小说·拗相公》
又如:登东(解手。东:东圊,厕所);登坑(蹲茅坑)
穿〖puton;wear〗
(宝玉)登着青缎粉底小朝靴。——《红楼梦》
又如:登云履(法师做法术时穿的鞋);登上鞋
上路,登程〖setout;startoffonajourney〗
天明登前途,独与老翁别。——唐·杜甫《石壕吏》

dēng
【名】
古代祭器名〖sacrificialvessel〗
卬盛于豆,于豆于登。——《诗·大雅·生民》
又如:登豆(泛指祭器和食器)

dēng
【形】
高〖high〗
不哀年之不登。——《国语·晋语》。注:“高也。”
涉三皇之登闳。——《汉书·扬雄传》
又如:登闳(高远,高大)

dēng
【副】
即刻〖atonce〗
登即相许和,便可作婚姻。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
又如:登时(马上;立刻);登场(当场);登答(立刻答复)
登岸
dēng’àn
〖goashore〗上岸;登上陆地
登报
dēngbào
〖publishinanewspaper〗在报纸上刊载
这份公告登报了
登场
dēngchǎng
〖becarriedtothethreshingground〗∶〖谷物〗收割运到场上
小麦已经登场
〖comeonstage〗∶〖剧中人〗出现在舞台上
登程
dēngchéng
〖setout;sartoffonajourney〗上路,出发
登船
dēngchuán
〖embark〗上船
部队在午夜时登船
登峰造极
dēngfēng-zàojí
〖reachthelimit〗登上顶峰,到达最高点。比喻精绝的造诣
便终身不脱依傍二字,断不能登峰造极。——清·顾炎武《与人书》
登高
dēnggāo
〖ascendaheight〗上到高处。也特指重阳节登山的风俗
登高壮观天地间,大江茫茫去不还。——唐·李白《庐山遥寄卢侍御虚舟》
登基
dēngjī
〖ascendthethrone〗就任或继任王位
女皇于1918年登基
也说“登极”
登极
dēngjí
〖beenthroned〗帝王即位执政
登记
dēngjì
〖register;checkin〗载入正式记录
在名单上登记
登科
dēngkē
〖receivegovernmentdegrees〗科举时代应考人被录取,也说“登第”
登临
dēnglín
〖visitfamousmuntains,placeofinterest,etc.〗登山临水或登高临下,泛指游览山水
南望彭泽、都昌诸山,烟雨空濛,鸥鹭灭没,极登临之胜。——宋·陆游《过小孤山大孤山》
登陆
dēnglù
〖land〗渡过海洋或江河登上陆地
登录
dēnglù
〖enroll〗列入;记载
登门
dēngmén
〖callatsb’shouse〗上门去对方家
登门拜访
登攀
dēngpān
〖climb;scaleaheight〗攀登,努力向上
世上无难事,只要肯登攀。——毛泽东《水调歌头·重上井冈上》
登山
dēngshān
〖climb〗徒步爬山;体育运动的一种
它的计划包括几次登山
登山临水
dēngshān-línshuǐ
〖scalethesummitandfacethewater〗登上山头,来到水边。形容游览山水名胜。也指长途跋涉
登山临水兮送将归。——战国楚·宋玉《九辨》
登山越岭
dēngshān-yuèlǐng
〖uphillanddowndale〗形容长途跋涉,旅途艰辛
幸亏他登山越岭,跋涉崎岖。——《西游记》
登市
dēngshì
〖onsale〗季节性货物上市
由于旱灾,今年水果登市较迟
登台
dēngtái
〖appear〗∶演员出现在观众面前
他去年第一次在百老汇登台(表演)
〖takethestageandperform〗∶走上讲台或舞台
他想登台表演一番
登台拜将
dēng-táibàijiàng
〖toappointmilitaryleader〗喻指任命将帅及其他主持工作的首脑人物
这沥泉原是神物,令郎定有登台拜将之荣。——清·钱彩《说岳全传》
登堂入室
dēngtáng-rùshì
〖passthroughthehallintotheinnerchamber——reachahigherlevelinone’sstudiesorfecomemoreproficientinone’sprofession〗登上厅堂,又进入内室。比喻学问由浅入深、循序渐进、达到更高的水平。亦比喻学艺深得师传
皆黄门登堂入室者,实自足以名家。——宋·吴炯《五总志》
登位
dēngwèi
〖ascendthethroneorseat〗登上皇位;晋升职位
登载
dēngzǎi
〖publish(innewspapersormagazines)〗〖新闻、文章等〗被印在报刊上发表

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– NOMRT 钩(弓)人横(一)口并(廿)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄥ

拼音 พินอิน:

– dēng

前缀: 北=[用]从二止相背之象,行也。

字身: 豆=[体]古之食肉器,用以祭。

字源: 会意,形声-甲骨文

字意: [用]行向祭器,进也;上也;成也。

体:

用:

荣登: 光荣升上。

摩登: 译音,时尚。

登时: 上时。

因:

登门: 上门。

登楼: 上楼。

登场: 上场。

登科: 进于科举,指榜上有名。

登仙: 成仙。

登高: 上高处。

登记: 上记录。

果:

攀登: 攀援上去。

刊登: 刊载上去。

组合字: 镫橙澄灯墱簦撜嶝嬁邆瞪霯璒磴蹬证

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : tvvy

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : tong

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ten

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : den

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : den1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : dang

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : deeng1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ting1

日音 เสียงญี่ปุ่น : tou

韩音 เสียงเกาหลี : dlq

越南音 เสียงเวียดนาม : ddawngz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!