ลำดับขีดอักษร:的【de】

หมวดอักษร: 白

ความหมายปัจจุบัน :

的 [de]* –> 有的是 [yǒudeshì] มีเยอะแยะ, 是的 [shìde] ใช่/ครับ/ค่ะ, 真的吗 [zhēndema] จริงหรือ

พัฒนาการตัวอักษร :
真实,实在:的确。的当(d刵g )。的情。的真。的证。


箭靶的中心:中(zh恘g )的。有的放矢。众矢之的。目的(要达到的目标、境地)。

用在词或词组后表明形容词性:美丽的。
代替所指的人或物:唱歌的。
表示所属的关系的词:他的衣服。
助词,用在句末,表示肯定的语气,常与“是”相应:这句话是很对的。
副词尾,同“地2”。
笔画数:8;
部首:白;
笔顺编号:32511354
笔顺:撇竖折横横撇折捺

de
【助】
用在定语后,表示词与词或短语之间的修饰关系〖-ic,-ve…〗。如:红色的气球;小小的进步
用在定语后,表示定语和中心词之间的领属关系〖of,’s〗。如:中国的水稻;农民生活的提高
【代】pron.附着在词或短语之后,构成“的”字结构,代替所指的人或物。如:卖菜的;吃的
助词。“的”字前后用相同的动词、形容词等,连用这样的结构,表示有这样的,有那样的。如:推的推,拉的拉
用在谓语动词后面,强调这动作的施事者或时间、地点、方式等。如:谁买的书?;他是昨天进的城;我是在预售处订的票
用在两个同类的词或词组之后,表示“等等、之类”的意思。如:破铜烂铁的,他捡来一大筐
用在陈述句的末尾,表示肯定的语气。如:这件事儿我是知道的
用在两个数量词中间
〖口〗∶表示相乘。如:这间房子是五米的三米,合十五平方米
[方言]∶表示相加。如:两个的三个,一共五个
同“得”,后面带补语
那知进了园门,园子里已结坐的满满的了。——《老残游记》
同“地”(de)。用在状语后,表示状语和中心词之间的修饰关系
另见dí;dì

dí
【副】
确实;实在〖really;indeed〗
不因霜叶辞林去,的当山翁未觉秋。——秦观《淮海集》
又如:的对;的据(真凭实据);的觉(果然;的确);的是(的确是)
必定;一定〖certainly〗。如:的决(处决;处斩);的的(特意)
另见de;dì
的当
dídàng
〖proper〗恰当;合适
启朱唇语言的当。——《西厢记》
这个评语十分的当
的的
dídí
〖obvious;asclearasday〗∶明白,昭著
〖certainly;indeed〗∶副词。的确;实在
吾牺牲百死而不辞,而使汝担忧,的的非吾所忍。——清·林觉民《与妻书》
的卡
díkǎ
〖dacron〗的确良卡其的简称。也作“涤卡”
的情
díqíng
〖realsituation〗真实的情形
所报俱系的情,并无虚夸
的确
díquè
〖indeed;really〗完全确实,毫无疑问
的确是位国王
他们的确没有离开一步
的确良
díquèliáng
〖dacron,terylene〗见“涤纶”
的士
díshì
〖taxi〗小型出租汽车
的真
dízhēn
〖truetolife〗的确;确实;逼真
经细心化妆,她便成了一个的真的风尘女子
的证
dízhèng
〖conclusiveevidence〗确凿的证据

dì
【名】
(形声。本作“旳”,从日,勺声。本义:鲜明、明亮的样子)
〖centreoftargetforarchery〗∶箭靶的中心目标。如:众矢之的;有的放矢
〖bright〗∶鲜明的样子
朱唇的其(语气词)若丹。——战国楚·宋玉《神女赋》
另见de,dí

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HAPI 斜(竹)日心点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄧˋ

– ㄉㄧˊ

– ˙ㄉㄜ

拼音 พินอิน:

– dì

– dí

– de

前缀: 白=[用]明亮无色。

字身: 勺=[用]挹取,象形中有实。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]白勺,明白可取,意念所至,目的,这个,属于。

体:

目的: 眼睛所至,表示心意所在。 #的(ㄉㄧ

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : pleewc

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : tek

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tiq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : dak

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : di5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : dik

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : di1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tik4

日音 เสียงญี่ปุ่น : teki

韩音 เสียงเกาหลี : jeg

越南音 เสียงเวียดนาม : ddichs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!