ลำดับขีดอักษร:皇【huáng】

หมวดอักษร: 白

ความหมายปัจจุบัน :

皇 [huáng] จักรพรรดิ์, กษัตริย์ –> 皇上 [huángshang] ฮ่องเต้/จักรพรรดิ์, 皇帝 [huángdì] ฮ่องเต้, 秦始皇 [Qínshǐhuáng] จิ๋นซีฮ่องเต้

พัฒนาการตัวอักษร :huáng
君主,亦指神话传说中的神:皇帝。皇后。皇宫。皇储(已确定的皇位继承人)。皇权。
大:皇皇巨著。冠冕堂皇。
对先代的敬称:皇考(对亡父的尊称)。
古同“遑”,闲遐。
古同“惶”,恐惧。
姓。
笔画数:9;
部首:白;
笔顺编号:325111121
笔顺:撇竖折横横横横竖横

huáng
【形】
(象形。金文,象灯火辉煌形。上面的三点,象灯光参差上出之形;中间的部分象灯缸;下面的“土”是灯柱。“皇”即“煌”的古字。本义:灯火辉煌)
同本义〖shining〗
服其命服,朱芾斯皇。——《诗·小雅·采芑》
騐皇者,煌煌也。——《书·帝命》
大〖great〗
皇,大也。从自。自始也。始王者,三皇大君也。——《说文》
建用皇极。——《书·洪范》
上帝是皇。——《诗·周颂·执竞》
又如:皇祜(大福);皇业(大业;帝王的事业);皇道(大道);皇竹(大竹名)
美好〖fine〗
皇,美也。——《广雅·释诂一》
继序其皇之。——《诗·周颂·烈文》。传:“美也。”
皇以间之。——《诗·周颂·桓》
又如:皇土(美土);皇直(美好忠直);皇想(美好的怀念)
通“遑”。空闲的;有闲暇的〖leisure〗
不皇出矣。——《诗·小雅·渐渐之石》
不皇朝矣。
不僭不滥,不敢怠皇,命以多福。——《左传·哀公五年》
孤与其二三臣悼心失图社稷之不皇。——《左传·昭公七年》
又如:皇宁(闲适;安闲);皇暇(空闲;闲暇)
通“惶”〖fearful;dreadful〗
大臣皆皇惧而退。——宋·佚名《新编五代史平话》
又如:皇惧(恐慌害怕);皇遽(惊恐);皇骇(惊慌;恐惧);皇乱(惊慌失措)
黄白色〖yellowandwhite〗
皇驳其马。——《诗·豳风·东山》
又如:皇驳(黄白色与赤白色)

huáng
【名】
指天〖Heaven〗
思皇多士。——《诗·大雅·文王》。传:“天也。”
皇霸。皇者天也。——《风俗通》
又如:皇命(天命);皇穹(犹皇天);皇门(天门);皇皇天帝(天)
指天神〖god;deity〗
吉日兮辰良,穆将愉兮上皇。——《楚辞·九歌·东皇太一》
又如:皇天上帝(天帝,上帝);皇公(天帝);皇穹(指天帝);皇祗(天神与地神的并称)
君主,天子,皇帝〖emperor〗
皇丈受天子之富贵。——元·佚名《武王伐纣平话》
又如:皇统(历代帝王相传的世系);皇丈(皇帝的岳父);皇极(帝王治世的准则);皇太孙(太子死,以太子的儿子为皇储,称为皇太孙)
旧时对封建王朝的尊称〖dynasty;imperialcourt〗。如:皇图(封建王朝的版图。亦指封建王朝);皇廷(朝廷);皇纲(朝廷的纲纪);皇维(朝廷的纲纪;王法)
对已去世的父母或祖父母的尊称〖decadedparentsorgrandparents〗。如:皇考(对亡父的尊称);皇姑(对丈夫亡母的尊称);皇祖(远祖,称高祖以上的祖先);皇舅(女子称丈夫的亡父);皇妣;皇祖考;皇祖妣
鸟名。凰的古字。传说中的雌凤〖femalphoenix〗。如;皇鸟(传说中的雌凤);皇翼(凤凰的羽翼。借指笙管)
冠名〖crown〗。如:皇冠
对神明的敬称〖gods〗
伏羲、女娲、神农为三皇。——《春秋·元命苞》
又如:皇祗(地神);皇娲(指女娲氏);皇羲(指伏羲氏);皇娥(传说中古帝少昊的母亲)


huáng
【动】
匡正〖correct〗
皇,正也。——《释言》
四国是皇。——《诗·豳风·破斧》
皇我万民。——《穆天子传》
通“迋”。往〖goto〗
先祖是皇。——《诗·小雅·信南山》
皇储
huángchǔ
〖crownprince〗已确定的皇位继承人
皇帝
huángdì
〖emperor〗∶君主制国家——帝国(如古罗马帝国、中华帝国)的君主或统治者。在中国皇帝的称号始于秦始皇
皇帝盛明。——南朝梁·丘迟《与陈伯之书》
皇帝行宫。——清·姚鼐《登泰山记》
〖God〗〖古〗∶天帝,上帝
皇恩
huáng’ēn
〖theemperor’skindness〗指皇帝给予的恩惠
皇恩浩荡
皇甫
Huángfǔ
〖asurname〗复姓
皇宫
huánggōng
〖(imperial)palace〗皇帝居住的宫殿
皇古
huánggǔ
〖ancienttimes〗荒古,远古
自皇古迄今。——〖英〗赫胥黎著、严复译《天演论》
皇冠
huángguān
〖imperialcrown〗由君主戴的象征至高权力的帽子,一般由贵重金属制作,镶有宝石
皇后
huánghòu
〖empress〗∶皇帝的正妻
〖emperor〗∶上古指君主
皇皇
huánghuáng
〖instateofprosperity〗旺盛的样子
矞矞皇皇。——清·梁启超《饮冰室合集·文集》
皇家
huángjiā
〖imperialfamily〗∶皇室
〖royal〗∶国王或女王的家室
皇历
huángli
〖almanac〗历书,也叫“黄历”
皇亲国戚
huángqīn-guóqì
〖relativesoftheemperor〗皇帝的亲属,帝王的姻亲
不知是那个皇亲国戚来了也。——《元曲选·谢金吾》
皇权
huángquán
〖imperialpower〗皇帝的权力
皇上
huángshang
〖theemperor〗∶皇帝
〖YourMajesty〗∶对皇帝的直接称呼
〖HisImperialMajesty;HisMajesty〗∶对皇帝的间接称呼
皇室
huángshì
〖imperialfamily〗皇家,皇帝内室
皇室成员
皇太后
huángtàihòu
〖empressdowager〗皇帝的母亲
皇太子
huángtàizǐ
〖crownprince〗∶皇帝的儿子中已经确定继承帝位者
〖royalhighness〗∶英国君主选定的继承王位的人
皇天后土
huángtiān-hòutǔ
〖theheavenandearth〗古人对天地的尊称
君履后土而戴皇天,皇天后土,实闻君之言。——《左传·僖公十五年》
皇位
huángwèi
〖imperialthrone〗天子之位
皇子
huángzǐ
〖prince〗皇上的子嗣
皇族
huángzú
〖royalfamily;imperialkinsmen;peopleoftheimperiallineage〗帝王的家族

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HAMG 斜(竹)日横(一)土

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨㄤˊ

拼音 พินอิน:

– huáng

前缀: 白=[用]明亮无色。

字身: 王=[体]大也,君也,主也。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]白王,明白之至,显而易见,大,帝王。

体:

皇后: 帝王之后。

皇祖: 显祖。

皇都: 帝王所在之都城。

皇朝: 帝王之朝庭。

皇考: 明显之先人。

皇宫: 帝王所居之处。

皇天: 显见明白之上天。

皇储: 帝王之子息。

皇统: 帝王之传统。

皇妣: 显见之亡母。

皇帝: 君主。

皇上: 帝王。

用:

堂皇: 高大而易见。

仓皇: 仓促而易见。

因:

果:

组合字: 锽楻湟煌堭篁偟惶揘喤葟崲媓遑凰徨艎蝗瑝鳇隍餭騜韹諻

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gwaay

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghuang

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : vaon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fong

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : huang2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : wong

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : huang5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hong5

日音 เสียงญี่ปุ่น : kwau

韩音 เสียงเกาหลี : hoaq

越南音 เสียงเวียดนาม : hoangf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!