ลำดับขีดอักษร:福【fú】

หมวดอักษร: 礻

ความหมายปัจจุบัน :

福 [fú] โชคดี, ความสุข, ศิริมงคล –> 幸福 [xìngfú] มีความสุข, 眼福 [yǎnfú] บุญตา, 口福 [kǒufú] ลาภปาก, 祝福 [zhùfú] อวยพร, 全家福 [quánjiāfú] ภาพถ่ายสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด, 福利 [fúlì] สวัสดิการ, 福利院 [fúlìyuàn] สถานสงเคราะห์ ,社会福利 [shèhuìfúlì] สวัสดิการสังคม(social welfare)

พัฒนาการตัวอักษร :
一切顺利,幸运,与“祸”相对:福气。享福。造福。祝福。福利。福音。福相。作威作福(原指统治者专行赏罚,独揽威权。后形容滥用权势,横行霸道)。
旧时妇女行礼的姿势:万福。
祭神的酒肉:福食。福酒。福物。
保祐:“小信未孚,神弗福也”。福荫。福佑。
姓。

笔画数:13;
部首:礻;
笔顺编号:4524125125121
笔顺:捺折竖捺横竖折横竖折横竖横


【名】
(形声。从示,“畐”声。声符亦兼表字义。“畐”,本象形,是“腹”字的初文,上象人首,“田”象腹部之形。腹中的“十”符,表示充满之义,则“畐”有腹满义。“福”“富”互训,以明家富则有福。本义:福气,福运。与“祸”相对)
古称富贵寿考等齐备为福。与“祸”相对〖blessing;happiness〗
福,祐也。——《说文》。按,本作祜也。
安利之谓福。——贾谊《道德说》
师其类者谓之福。——《荀子·天论》
福者,备也。备者,百顺之名也。——《礼记·祭统》
受茲介福。——《易·晋》
万福来求。——《诗·小雅·桑扈》
降福既多。——《诗·鲁颂·閟宫》
全寿富贵之谓福。——《韩非子·解老》
祸兮福所倚,福兮祸所伏。——《老子》
又如:福泽(福分;福气);福无双降,祸不单行(好事不多,祸事不少。特指接连遇到不幸);福缘(福气);福寿(幸福长寿)
祭祀用的酒肉〖sacrifice〗
为人祭曰致福。——《礼记·少仪》
凡祭祀之致福者。——《周礼·膳夫》。注:“谓诸臣祭祀。进其余肉,归祚于王。”
又如:福礼(祭祀用的供品);福酒(祭过神明的酒);福食(供祀神用的食物);福脯(祭祀用的干肉)
用于书信中,表示良好祝愿〖usedinlettersinconveyinggoodwishes〗。如:福安;福体;福躬(旧时书信中对尊长的敬语。指安吉的身体)【动】
赐福,保佑〖blessandprotect〗
亦其福女。——《诗·鲁颂·閟宫》
小信未孚,神弗福也。——《左传·庄公十年》
又如:福田(佛教认为积善可得福报,犹如种田就会有收获一样);福柄(指作威作福的权力);福神(能赐人幸福的神灵);福善祸淫(赐福给为善的人,降祸给作恶的人)
亦作“拂”。行礼。上身稍微前倾,双手重叠在偏右方向上下移动〖salute〗
刘姥姥便知是贾母了,忙上来陪着笑,福了几福。——《红楼梦》
通“副”(fù)。相称,符合〖match;fit〗
邦福重宝,闻于傍乡。——《史记·龟策列传》
仰福帝居,阳曜阴藏。——张衡《西京赋》
又如:福德(符合道德准则);福望(符合众人的愿望)
福地
fúdì
〖paradise;HappyLand〗
幸福安乐的处所
指神仙的住地
福分
fúfen
〖goodfortune;happylot〗〖口〗∶享受幸福的运气
福晋
fújìn
〖wife〗满语妻、贵妇的意思。专指清代宗王、郡王及亲王世子的正室
福利
fúlì
〖materialbenefits;well-being〗∶生活上的利益,特指照顾职工生活利益
福利设施
〖welfare〗∶一个人的健康、幸福或幸运的状况
完全忽视了工人的福利
福气
fúqi
〖goodfortune〗福分,人生享福之运气
福如东海
fúrúdōnghǎi
〖vasthappiness〗福如东海之水,浩瀚无边。用为祝人福分大
福如东海,寿比南山
福生于微
fúshēngyúwēi
〖fortunatelifecomesfromaccumulate〗福佑生于细微的小事件中
福生于微,祸生于忽。日夜恐惧,唯恐不卒。——《说苑·谈丛》
福寿年高
fúshòu-niángāo
〖longevity〗有福有寿,长命百岁。用作祝颂之辞
福寿齐天
fúshòu-qítiān
〖goodluckandlonglife〗福寿比天高。祝福人多福多寿之意
福寿无疆
fúshòu-wújiāng
〖longevity〗祝颂人多福长寿
那其间新情旧意休偏向,愿太师福寿无疆。——《元曲选·连环计》
福相
fúxiàng
〖appearanceshowinggoodfortune〗未来有福分的表相
福音
fúyīn
〖Gospel〗∶基督教指耶稣的话及其门徒传布的教义
〖gladtidings;goodnews〗∶指有益于众人的好消息
福佑
fúyòu
〖bliss;bless〗给予幸福和保佑,也指得到的幸福和保佑
福佑子孙
福佑一方
福祉
fúzhǐ
〖happinessandbenefit〗幸福、利益
福至心灵
fúzhì-xīnlíng
〖whengoodfortunecomesthemindisclear;whenluckcomes,itbringsastuteness〗福气来了,人的心窍也开了,心思都显得灵巧了。形容人遇到适当时机时思路灵活、举措得当
想前夜月下鸣琴,韵和新诗,福至心灵。——元·白仁甫《东墙记》
福州
Fúzhōu
〖Fuzhou〗福建省省会,位于闽江下游北岸,市区面积1043平方公里,市区人口112万。是省的政治、商业中心和港口

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– IFMRW 点(戈)火横(一)口方(田)

– MFMRW 横(一)火横(一)口方(田)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄨˊ

拼音 พินอิน:

– fú

前缀: 示=[用]祭祀,天垂象见吉凶,告知也。

字身: 畐=[用]多厚之形。

字源: 会意,形声-甲骨文

字意: [用]垂示多厚,祥瑞也。

体:

福星: 祥瑞之人。

福分: 祥瑞的本分。

福地: 祥瑞之地。

福利: 祥瑞之利。

福禄: 祥瑞与官禄。

福音: 祥瑞之音。

用:

幸福: 有幸的祥瑞。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : pvg

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : piuk

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : foq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fuk

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fu4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fu

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hog4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hok4

日音 เสียงญี่ปุ่น : huku

韩音 เสียงเกาหลี : bog

越南音 เสียงเวียดนาม : phucs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!