ลำดับขีดอักษร:科【kē】

หมวดอักษร: 禾

ความหมายปัจจุบัน :

科 [kē]สาขาวิชา,แผนก –> 牙科 [yákē] แผนกทันตกรรม, 外科 [wàikē] แผนกศัลยกรรม(surgery), 内科 [nèikē] แผนกอายุรกรรม(internal medicine), 妇科 [fùkē] แผนกสูตินารี(gynaecology), 皮肤科 [pífūkē] แผนกโรคผิวหนัง(dermatology), 眼科 [yǎnkē] แผนกจักษุ(ophthalmology), 精神科 [ jīngshénkē] แผนกจิตเวช(psychiatry), 会计科 [kuàijìkē] แผนกบัญชี, 财务科 [cáiwùkē] แผนกการเงิน, 维修科 [wéixiūkē] แผนกบำรุง

พัฒนาการตัวอักษร :
动植物的分类单位:狮子属于猫科。槐树是豆科。
机关内部组织的划分:科室。财务科。
学术或专业的类别:科目。学科。文科。外科。
古代分科考选文武官吏后备人员的制度:科举。科甲。科第。登科。
判定(刑罚):科处(ch?)。科罚。
古典戏剧本中指示角色表演动作时的用语:笑科。科白。
古同“棵”。
笔画数:9;
部首:禾;
笔顺编号:312344412
笔顺:撇横竖撇捺捺捺横竖


【名】
(会意。从禾,从斗。“斗”的意思是“量”。合起来指衡量、分别谷子的等级品类。本义:品类,等级)
同本义〖sort〗
科,程也。——《说文》
为力不同科。——《论语·八佾》
与此同科。——《论衡·幸偶》
君歌且休听我歌,我歌今与君殊科。——韩愈《八月十五夜赠张巧曹》
又如:科品(种类;等级);科荣(科第荣华);科爵(指封建王朝官员的品级爵位)
法令;刑律〖lawsandregulations〗
三仪同科。——《太玄·玄离》。注:“法也。”
从水之科满。——《太玄·从》。注:“法也。”
若有作奸犯科及为忠善者。——诸葛亮《出师表》
又如:科防互设(条律禁令交相设置);科文(法令条文);科令(法令;律条);科戒(修道的戒律、法规)
科举考试的科目或等第〖imperialexamination〗
设程试之科,重金爵之赏。——韦昭《博奕论》
又如:科分(科举中式之年份);科甲出身(由科举及第而取得入仕的资格);科法(科举取士之法);科贡(泛指科举)
条款;段落〖article〗
科条既备。——《战国策·秦策》
又如:科段(指文章的段落或部分);科条(科目,项目;条例;谓分类整理成条款、纲目)
法式;规制〖norms;rule〗。如:科式(法式。指宗教仪式);科制(制度;程式)
课程或业务的分类〖branchofstudy〗。如:文科;工科;理科;科本(课本,教科书)
官署或机关中按工作性质分设的部门〖section;department〗。如:科研所(从事科学研究的机构);科业(指行业中的某一部门);科道(指科道两衙门)
指科斗文字。我国古代字体之一。以其笔划头圆大、尾细长、状似蝌蚪而得名〖tadpolescript〗。如:科斗文(科斗文字);科斗字(科斗文字);科斗书(科斗文字);科斗籍(古文经籍)
传统戏剧角色的动作〖act〗
鼓三通,锣三下科。——《窦娥冤》
又如:打科;笑科
草丛〖tuft〗。如:科生(丛生);科藤(藤的一种。可以作杖、编席、制绳索)
通“窠”。坎;坑〖pit〗
其于木也,为科上槁。——《易·说卦》
〖水〗盈科而后进。——《孟子·离娄下》
又如:科子(坑子);科臼(窠臼);科雉(刚出窠之雉;幼雉)


【动】
审理狱讼;判刑〖passasentence〗。如:科罪(判处罪刑,依律断罪);科半(指依刑律减半判罪);科决(审理判决);科案(审理查究案件)
考较;查核〖check〗。如:科计(估量;计算);科校(稽核);科问(查问)
课税,征税〖levy〗
假此科敛丁口。——《聊斋志异》
又如:科派(摊派);科差(向官府缴纳的捐税和承担的差役);科敛(聚敛,收取财物)
谓参加科举考试〖takepartinimperialexamination〗。如:科甲(旧时指科举);科进(通过科考取得进士出身);科诏(指关于科举的诏令)
修剪枝蔓;芟除芜秽〖trim〗。如:科柏(修剪柏树。祭扫灵墓);科斧(蚕桑工具之一种。用以砍除桑树繁枝)


【形】
空虚〖empty〗
其于木也,为科上槁。——《易·说卦》。孔颖达疏:“科,空也。阴在内为空。木即空中者,上必枯槁。”
科白
kēbái
〖actionsandspokenpartsinclassicalChinesedrama〗戏曲中角色的动作和道白
科班
kēbān
〖old-typeoperaschool〗∶招收儿童,培养、教育其为戏曲艺员的戏班
〖regularprofessionaltraining〗∶正规的专业训练
科班出身
科地
kēdì
〖place;site〗供演出的场地、场子
科第
kēdì
〖imperialcivilexamination〗指科举考试,因科举考试分科录取,每科按成绩排列等第
科第世家:世代应科举中试的人家
科尔沁草原
Kē’ěrqìnCǎoyuán
〖HorqinGrassland〗中国内蒙古自治区东部草原,包括大兴安岭南段东侧的西辽河、霍林河、洮儿河流域。为温带南部半干旱草原地带。原为优质草原,后迅速沙化,一部分已退化为科尔沁沙地
科罚
kēfá
〖punish〗处罚
违者科罚
科诨
kēhùn
〖(ofChineseoperas)comicgesturesandremarks〗戏曲演出中角色的滑稽动作和道白
科技
kējì
〖scienceandtechnology〗科学技术
科甲
kējiǎ
〖imperialexaminations〗科举。因汉唐时举士考试分甲、乙等科。也指科举出身的人
科教片
kējiàopiān
〖popularsciencefilm〗用于进行科学知识教育的影片
科举
kējǔ
〖imperialexamination〗指中国从隋唐到清代的分科考选文武官吏后备人员的考试制度
科敛
kēliǎn
〖levy〗凑集或搜刮钱财
科敛钱粮
科敛丁口(向百姓摊派费用。科敛,按规定条文摊派,聚敛,科,规定条文,名词作状语。丁口,人口,指百姓。)——《聊斋志异·促织》
科伦坡
Kēlúnpō
〖Colombo〗斯里兰卡首都。人口60万
科盲
kēmáng
〖ascienceilliterate〗没有科学常识的成人
农村里科盲太多
科名
kēmíng
〖scholarlyhonorwoninimperialexams〗科举考中而取得的功名
科目
kēmù
〖subject(inacurriculum)〗
学术等按不同性质划分的类别
学校教学中指课程名目
古代分科取士的名目,始自隋唐
〖headingsinanaccountbook〗∶会计账目
科派
kēpài
〖apportion〗摊派〖捐款〗
科普
kēpǔ
〖popularscience〗普及科学知识
科室
kēshì
〖administrativeoffice〗各科与各室。指管理机构的直属单位
科学
kēxué
〖science〗指发现、积累并公认的普遍真理或普遍定理的运用,已系统化和公式化了的知识
科学家
kēxuéjiā
〖scientist〗精通科学(尤指自然科学)的人
科学院
kēxuéyuàn
〖AcademyofScience〗下属许多研究所从事基础研究和应用研究的科学管理机构或各研究所的总体
科研
kēyán
〖scientificresearch〗科学研究的简称
科研机构
科员
kēyuán
〖sectionmember〗一个科里的成员
科长
kēzhǎng
〖sectionchief〗处以下的行政或技术管理单位的领导

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HDYJ 斜(竹)木卜交(十)

注音 จู้อิน:

– ㄎㄜ

拼音 พินอิน:

– kē

前缀: 斗=[体]容量名。

字身: 禾=[体]谷类植物。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]禾以斗量,象征事物的衡量分类。

体:

学科: 学术分类。

文科: 文史分类。

科目: 分类细目。

科学: 分类之学。

科举: 分类推举,古时甄材制度。

科班: 分类戏班,指专业。

科员: 分类工作之人。

科长: 分类工作之主管。

用:

因:

科刑: 衡量刑罚。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : khool

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : khua

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : khu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ko

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ko1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fo

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : kuee1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kher1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kwa

韩音 เสียงเกาหลี : goa

越南音 เสียงเวียดนาม : khoaz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!