ลำดับขีดอักษร:穿【chuān】

หมวดอักษร: 穴

ความหมายปัจจุบัน :

穿 [chuān] สวมใส่(wear), ผ่านทะลุ(pass through) –> เช่น 1.您穿几号的鞋? คุณใส่รองเท้าเบอร์อะไร 2.您是穿什么号的? คุณใส่ไซส์อะไรครับ, 穿刺 [chuāncì] เจาะ, 穿孝 [chuānxiào] ไว้ทุกข์, 穿戴 [chuāndài] สวมใส่, 穿着 [chuānzhuó]การสวมใส่(outfit), 穿甲弹 [chuānjiǎdàn] กระสุนเจาะเกราะ, 穿针 [chuānzhēn] สนเข็ม

พัฒนาการตัวอักษร :


穿
chuān
破,透:穿透。揭穿。穿窬(钻洞和爬墙,指盗贼)。穿凿。
通过,连通:穿过。穿行(x妌g )。
着(zhu?)衣服鞋袜:穿衣。穿鞋。

笔画数:9;
部首:穴;
笔顺编号:445341523
笔顺:捺捺折撇捺横折竖撇
穿
chuān
【动】
(会意。从牙,从穴。牙在穴中,表示穿通的意思。本义:穿通,穿破)
同本义〖piercethrough〗
穿,通也。——《说文》
何以穿我墉。——《诗·召南·行露》
何以穿我屋。
强弩之末,势不能穿鲁缟。——《三国志·诸葛亮传》
此所谓强弩之末势不能穿鲁缟者也。——司马光《资治通鉴》
又如:穿墉(在墙上打洞);穿着鼻(受人摆布);穿穴(犹穿凿);穿空(犹穿孔);穿胸(胸前穿孔透背)
挖掘;开凿〖dig;excavate〗。如:穿井(掘井);穿掘(挖掘;开凿);穿筑(挖池塘筑假山);穿壁(凿通墙壁);穿墙(墙上凿洞)
通过、透过(空隙、空间等)〖gothrough〗
乱石穿空,惊涛拍岸。——苏轼《念奴娇》
历齐河、长清,穿泰山西北谷。——姚鼐《登泰山记》
又如:穿针(阴历七月初七日穿针乞巧);穿心(从中间通过);穿城(穿越城镇)
贯通;贯串〖thread;passthrough;bore〗
赍钱三百万,皆用青线穿。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
又如:穿鼻(用绳索或环贯穿鼻中隔);穿夜(方言。通宵);穿望(切盼。望穿眼睛的意思)
把衣、鞋、袜等套在身体相应部位上〖puton;wear〗。如:穿插(打扮,穿戴);穿执(穿靴执笏的省称);穿秉(谓穿礼服而执朝笏)
败露;揭穿〖reveal;expose〗。如:穿破(戳穿;败露);穿崩(方言。露馅)
穿
chuān
【名】
孔;洞〖hole〗。如:穿弊(即“穿敝”。洞穿;破烂);穿结(谓衣服洞穿和补缀);穿穴(犹钻研)
墓穴〖grave〗。如:穿中记(古代墓穴中的题志)
穿
chuān
【形】
透彻;彻底〖through〗。如:看穿;说穿
破敝〖worn-out〗。如:穿角履(破头的鞋子);穿诀(缺损;破裂)
穿扮
chuānbàn
〖turnout〗穿衣打扮
他总是穿扮得像新郎似的
穿插
chuānchā
〖alternate;dointurn〗∶互相错开;交叉
这两出戏穿插上演
这两位可以穿插进行
〖insert〗∶小说戏曲中,为了增加情节曲折性和衬托主题而加上的一些次要内容
〖thrustdeepintotheenemyforce〗∶军事上为了击破对方防御而采取的纵深作战行动
穿刺
chuāncì
〖puncture〗用特制的针刺入身体腔隙部位抽出液体或组织以达诊治目的
穿戴
chuāndài
〖dress〗穿的和戴的〖衣帽、首饰等〗,泛指装束打扮
不讲究穿戴
穿耳
chuān’ěr
〖piercetheearlobe〗为佩戴耳环而在耳垂上扎眼儿
穿房入户
chuānfáng-rùhù
〖close;intimateandaccept〗穿过内房,进入门户。比喻交情亲密,可以自由出入其房舍,不避嫌疑
穿房入户,至起疑窦
穿过
chuānguò
〖cross〗∶从…一边走到另一边
穿过布雷区
〖crossthrough〗∶横过,越过或从…上延伸过
穿过花园的一条小径
〖comethrough〗∶延展到或占据某一空间或地点
一条小道穿过山谷
〖penetrate〗∶克服阻力而进入
钉子…够长的,足以穿过绝缘部分
〖drawthrough〗∶指气流通过
微风穿过房间
穿红着绿
chuānhóng-zhuólǜ
〖beinbrightcolour〗穿戴得花花绿绿。形容打扮艳丽
台阶上坐着几个穿红着绿的丫头。——《红楼梦》
穿孔
chuānkǒng
〖perforate〗
用钻孔或打孔工具凿〖洞或图样〗
能穿孔打出成千上万种不同花样的工具
穿透表面
有时溃疡穿孔…恰好在它似乎得到良好控制的时候
〖boreahole〗∶打洞钻孔,打眼
在大理石板上穿孔
穿入
chuānrù
〖penetrate〗
深入到…的内部
克服阻力而进入
穿山甲
chuānshānjiǎ
〖pangolin〗鳞甲目穿山甲科(Manidae)穿山甲属(Manis)有胎盘哺乳动物
穿梭
chuānsuō
〖shuttlebackandforth〗像织布的梭子来往频繁
穿堂
chuāntáng
〖hallway〗门厅
穿堂风
chuāntángfēng
〖draught〗过堂风
穿小鞋
chuānxiǎoxié
〖makethingshardforsb.byabusingone’spower;meetobstaclecreateddeliberatelybyothers〗比喻受到别人利用职权暗中给予的刁难、报复或施加的约束、限制
穿孝
chuānxiào
〖dressinmourning〗为死去的长辈或平辈亲属穿孝服,表示哀掉
穿心
chuānxīn
〖metapherofverypainedsence〗指极为强烈的痛苦等感觉
穿行
chuānxíng
〖passthrough〗从某种通道、缝隙中通过
火车在隧道中穿行
姑娘们穿行在棉田里
穿靴戴帽
chuānxuē-dàimào
〖wear〗∶穿着衣服鞋帽的方式或习惯
穿靴戴帽,各有所好
〖diacriticize〗∶比喻在写文章或讲话的前后硬加进一些例行的政治说教。也说“穿鞋戴帽”
穿一条裤子
chuānyītiáokùzi
〖havecommoninterests〗∶比喻两人关系密切,利害一致
贪官和这些奸商穿一条裤子
〖havecommonopinion〗∶遇事持同样的态度
你们穿一条裤子,早编好了哄我的话。——刘绍棠《田野落霞》
穿衣镜
chuānyījìng
〖full-lengthmirror〗用来修整衣冠、端正仪表的大镜子
穿窬
chuānyú
〖cutthroughaholeinordertorobthehouse〗打洞穿墙行窃
譬诸小人,其犹穿窬之盗也与!——《论语·阳货》
穿越
chuānyuè
〖passthrough〗跨过;越过;穿过
穿云裂石
chuānyún-lièshí
〖voiceissosonorousthatitwillpiercethroughtheskyandsplitthestone〗进入云霄,震碎石头,形容声调高亢
穿针
chuānzhēn
〖threadaneedle〗使线的一头通过针眼
穿针引线
chuānzhēn-yǐnxiàn
〖trytomakeamatch;actasago-between〗比喻从中联系
媒婆穿针引线
穿针走线
chuānzhēn-zǒuxiàn
〖thread-needle〗
像穿针走线活动样地表演或行动
在舞蹈中表演穿针走线的样子
穿着
chuānzhuó
〖dress〗所穿的衣服及所佩的装饰品
穿着朴素
穿着打扮
chuānzhuó-dǎbàn
〖dress〗穿戴的服饰形式
一个人的穿着打扮可以反映出这个人的身份和素养
穿着讲究
chuānzhuójiǎngjiū
〖sharp〗穿着打扮注重式样和质料
穿凿
chuānzáo
〖boreahole〗∶凿通;凿穿
〖giveafarfetchedinterpretation〗∶非常牵强地解释,硬说成具有某种意思
孔子称述而不作,今不依章句,妄生穿凿,轻侮道术。——《后汉书·徐防传》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– JCMVH 交(十)金横(一)纽(女)斜(竹)

注音 จู้อิน:

– ㄔㄨㄢ

拼音 พินอิน:

– chuān

前缀: 穴=[体]地洞,隐藏之洞。

字身: 牙=[体]动物口中用来咀嚼食物的骨骼。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]以牙咬一洞,以通过之。

体:

穿堂: 供穿行的厅房。

穿廊: 供通过的走廊。

用:

因:

穿梭: 通过如梭。

穿洞: 通过成洞。

穿越: 通过越过。

穿插: 通过插入。

穿凿: 通过再凿通,既过则不必凿,指人强词夺理。

穿衣: 通过衣服,指将衣套在身外。

果:

拆穿: 拆开使人能知。

凿穿: 凿通使物能过。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : khljon

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chjyen

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshe

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : con

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chuang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : cyun

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cuang1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshuan1

日音 เสียงญี่ปุ่น : sen

韩音 เสียงเกาหลี : cen

越南音 เสียงเวียดนาม : xuyeenz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!