ลำดับขีดอักษร:第【dì】

หมวดอักษร: 竹

ความหมายปัจจุบัน :

第 [dì] อันดับที่ –> 天下第一 [tiānxiàdìyī] หนึ่งในใต้หล้า, 第一 [dìyī] อันดับที่หนึ่ง, 第一次 [dìyīcì] ครั้งแรก เช่น 我是第一次来。 ผมมาครั้งแรก, 第…页 [dì… yè] หน้าที่…. เช่น 请打开书,翻到第 30页 。 กรุณาเปิดหนังสือ พลิกไปหน้าที่30

พัฒนาการตัวอักษร :
次序:第一。次第。等第。
科举考试及格的等次:科第。及第。落第。
封建社会官僚贵族的大宅子:宅第。府第。门第。进士第。
但:运动有益于健康,第不宜过于剧烈。
姓。
笔画数:11;
部首:竹;
笔顺编号:31431451523
笔顺:撇横捺撇横捺折横折竖撇


【名】
(形声。从竹,弟声。本写作“弟”。本义:次第,次序)
同本义。有时也用于数字前表示次序〖order;grade〗
第,次也。——《小尔雅·广诂》
书称题亦言第,因其第次也。——《释名·释书契》。按,用于书册次弟字,故又加竹。”
楚国第。——《左传·哀公十六年》。释文:“次第也。”
然臣辈惜程艺天下第一。——宋·王傥《唐语林·雅量》
此印者才毕,则第二板已具。——宋·沈括《梦溪笔谈·活板》
又如:等第(名次等级);第次(等级;次第);第老的(排行最小的);第三本《诗经》(指宋朱熹编注的《诗经传》);第六感觉(指眼、耳、鼻、舌、身五官所属的视、听、嗅、味、触觉五种感觉以外的敏锐感觉)
大官的住宅。本指古代按一定品级为王侯功臣建造的大宅院,后也通称上等房屋为第〖residenceofahighofficial〗
北阙甲第。——张衡《西京赋》。薛注:“馆也。”
公大怒…出…旬乃还第。——明·崔铣《记王忠肃公翱三事》
又如:第宇(官邸);第舍(宅第,住宅);第室,第屋(第宅);第馆(第宅);府第;宅第;私第;门第;进士第
科第。科举时代考试合格列入的等第。也指取得的功名〖passgradesintheimperialexaminations〗
十余年,书生用(因)甲第为相国。——清·周容《芋老人传》
又如:及第;落第;不第


【动】
品第;评定〖passjudgment;evaluate〗。如:第名(评定名次);第目(犹品第);第功(评定功劳等次);第品(评定品级;评定高低)


【代】
[方言]∶这〖this〗。如:第位(这位);第塔(方言。这里);第歇(方言。现在;此刻)


【副】
〖古〗∶这〖this〗
仅;只;只是;尽管;只管〖only;forthemoment;byallmeans〗
此人可方比干,第朕非纣耳。——《明史·海瑞传》
君第重射,臣能令君胜。——《史记·孙子吴起列传》


【连】
〖古〗但〖but〗
第以今日事势观之。——清·林觉民《与妻书》
第为上者不能察,使匹夫攘袂群起以伸其愤。——明·高启《书博鸡者事》
第二
dì-èr
〖thesecond(2nd);secondarily;secondly;inthesecondplace〗
第二把交椅
dì’èrbǎjiāoyǐ
〖numbertwo〗〖俚〗∶居第二位的位置
第二把手
dì’èrbǎshǒu
〖numbertwo〗〖俚〗∶居第二位的人
第二产业
dì-èrchǎnyè
〖secondindustry〗国民经三大产业之一。一般指工业和建筑业
第二次世界大战
Dì-èrCìShìjièDàzhàn
〖theSecondWorldWar;WorldWarⅡof1939-1945〗1939年至1945年在法西斯轴心国德国、意大利、日本与反法西斯同盟国中国、美国、苏联、英国等国家间进行的世界规模的战争
第二国际
Dì-èrGuójì
〖theSecondInternationalof1988-1914〗各国社会民主党和社会主义工人团体的国际联合组织。1989年成立,初期受恩格斯影响,执行马克思主义,后期修正主义占据统治地位。1914年第一次世界大战爆发后瓦解
第二课堂
dì-èrkètáng
〖secondclassroom〗也叫第二教育渠道。指课堂教学以外,对学生进行教育和训练的各种活动
第二流
dì’èrliú
〖second-class〗比最优秀的略逊一筹的
第二流小提琴手
第二世界
dì-èrshìjiè
〖thesecondworld,composedofthedevelopedcountriesofthedevelopedcountriesotherthanthetwosuperpowers〗在毛泽东关于三个世界划分理论中处于第一世界和第三世界之间的发达国家
第二人称
dì-èrrénchēng
〖secondperson〗在记叙、抒情一类文章中,用“你怎样怎样”的口吻叙述,称为第二人称
第二手
dì’èrshǒu
〖secondhand〗∶不是直接从原始资料而是通过中间媒介得来的
〖secondary〗∶直接来源于某一原来的、最初的或基本的东西的,依赖于或跟随着基本的或第一性的东西的;具有衍生的等级、地位或重要性的
第二职业
dì-èrzhíyè
〖secondoccupation〗指在职职工在业余时间从事的有经济收入的活动
勤工助教——中小学教师的“第二职业”
第三
dì-sān
〖thethird(3rd);thirdly;inthethirdplace〗
第令
dìlìng
〖eventhough〗(连)表让步关系,可译为“即使”、“纵使”
借第令毋斩,而戍死者固十六七。——《史记·陈涉世家》
第三产业
dì-sānchǎnyè
〖thirdindustry;servicasector〗指西方现代经济学为研究经济增长对产业结构的影响而划分的国民经济三个部门之一,包括商业、金融业、信托业、提供各种劳务的服务性行业等为生产和消费服务的部门。一般认为第一产业指农业、畜牧业、渔业、林业、矿业;第二产业指制造业、建筑业
第三国际
Dì-sānGuójì
〖theThirdInternationalof1919-1943〗即共产国际。全世界共产党和共产主义组织的国际联合组织。1919年在列宁领导下成立,1943年解散
第三纪
dìsānjì
〖Thetertiaryperiod〗地质年代。延续约6500万年,结束于250万年前
第三人称
dì-sānrénchēng
〖thirdperson〗指记叙、抒情一类文章中,叙述人不出现在作品中,而是以旁观者的身份出现,是第三人称
第三世界
dì-sānshìjiè
〖theThirdWorld〗毛泽东关于三个世界划分的理论中指亚洲、非洲、拉丁美洲及世界其它地区的发展中国家
第三者
dìsānzhě
〖thethirdperson(orparty);tertiusgandens〗∶两个当事人之外的人
在一桩秘密中不能有第三者
〖paramour〗∶没有丈夫或妻子的合法权利而占居此位置的人
第四纪
dìsìjì
〖theQuaternaryPeriod〗地质年代,约从250万年前至今
第一
dì-yī
〖thefirst(1st);firstly;primarily;atthehead;inthefirstplace〗∶排在最前的
排名第一
〖first;mostimportant〗∶首要的,最重要的
质量第一
第一把手
dìyībǎshǒu
〖numberoneman;thefirstincommand〗指领导集团中居于首位的主要负责人
第一产业
dì-yīchǎnyè
〖firstoccupation;primaryindustry〗指国民经济中以农业为主的产业
第一产业以农业为主,包括狩猎、渔业、畜牧业、林业
第一次世界大战
Dì-yīCìShìjièDàzhàn
〖theFirstWorldWar;WorldwarIof1914-1918〗1914-1918年德、奥、意等同盟国和英、法、俄、美协约国为重新瓜分世界、争夺殖民地而进行的世界规模的战争
第一夫人
dì-yīfūrén
〖theFiratlady〗一国中国家元首的妻子
第一国际
Dì-yīGuójì
〖theFirstInternationalof1864-1875〗即国际工人协会。无产阶级的第一个国际性组织,1864年成立,1876年宣告解散
第一流
dìyīliú
〖first〗∶地位,重要性或价值最高
当今第一流的美国演员
〖first-rate〗∶极好的
〖high〗∶列为最好的、头等的或最合格的
要是一个叫牌人是第一流的老手该多好
〖topflight〗∶最卓越的
〖foremost〗∶技术领先的
钟是现代技术中第一流的机械
第一人称
dì-yīrénchēng
〖firstperson〗在记叙、抒情一类文章中,叙述人以作品中人物的身份出现,以“我”自称的即第一人称。文中的“我”可以是作者,也不一定是作者
第一世界
dì-yīshìjiè
〖thefirstwotld〗在毛泽东关于三个世界划分的理论中指具有最强的军事、经济实力,在世界范围推行霸权主义的美国和前苏联两个超级大国
第一手
dìyīshǒu
〖fristhand〗直接获得
第一手材料
dìyīshǒucáiliào
〖thefirst-handmaterial〗从亲身实践或调查中直接获得的材料
第一线
dìyīxiàn
〖forefront;first(front)Line〗战场的最前线,也指直接从事某工作的现场
第宅
dìzhái
〖mansion〗旧指上层人物的住宅

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HNLH 斜(竹)钩(弓)緃(中)斜(竹)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄧˋ

拼音 พินอิน:

– dì

前缀: 竹=[体]竹子。

字身: 弟=[体]兄弟。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]以竹简编以顺序,次序也。

体:

用:

第一: 次序为一。

因:

果:

及第: 及于录取之次序。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : diils

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : deh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : di

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ti

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : di4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : dai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : doin6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : te7

日音 เสียงญี่ปุ่น : tei

韩音 เสียงเกาหลี : jei

越南音 เสียงเวียดนาม : ddeej

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!