ลำดับขีดอักษร:答【dá】

หมวดอักษร: 竹

ความหมายปัจจุบัน :

答 [dá]* ตอบ –> 回答 [huídá] ตอบ,答应 [dāying] รับปาก

พัฒนาการตัวอักษร :
回话,回复:回答。对答。答辩。答复。答案。对答如流。
受了别人的好处,还(hu俷 )报别人:报答。答报。义同(一),用于“答应”“答理”等词。

笔画数:12;
部首:竹;
笔顺编号:314314341251
笔顺:撇横捺撇横捺撇捺横竖折横

dā
——义同“答”(dá),专用于“答应”、“答理”等词
另见dá
答白,搭白
dābái,dābái
〖answer〗[方言]∶回答;应答
别人没答白他,自讨没趣
答茬儿
dāchár
〖pickupthethreadofaconversationandtakepartinit〗接着别人的话说
答腔
dāqiāng
〖answer〗搭腔
答讪
dāshàn
〖accost〗同“搭讪”
答声,答声儿
dāshēng,dāshēngr
〖reply〗应声回答别人的招呼
这么多人,居然没人答声
答言,搭言
dāyán,dāyán
〖answer〗搭话;搭腔
一连问了几遍,都没有人答言
答应
dāying
〖answer;reply;respond〗∶出声回答
〖promise;agree〗∶表示允诺、同意
我答应这事交给王先生办了
我们请他来参加讨论会,他答应了
答允
dāyǔn
〖undertake;promise〗对别人的要求表示同意和承诺
那位答允让雨停止的法师现在也表示他已无能为力了
答嘴
dāzuǐ
〖answer〗回答;应话


【动】
(形声。从竹,合声。①本义:以竹补篱。②答谢,报答)
回话;应对〖reply;answer〗
听言则答。——《诗·小雅·雨无止》
既发则答君而俟。——《仪礼·乡射礼记》
见渔人,乃大惊,问所以来。具答之。——陶潜《桃花源记》
兰芝仰头答:“理实如兄言。”——《乐府诗集·古诗为焦仲卿妻作》
渔歌互答。——宋·范仲淹《岳阳楼记》
皆缄口不答。——清·纪昀《阅微草堂笔记》
又如:应答如流;答教(预先写好的准备答问的书面文字);答言(用言语回答);答语(回答的话;应对的话)
报礼;报答。引申为酬答〖reciprocate(another’skindness,favor,etc.)〗
适不答兹谓不次。——《仪礼·五行志》。注:“报也。”
因厚赂单于,答(报答)其善意。——《汉书·李广苏建传》
又如:答施(报答恩惠);答效(报效;为报答恩德而为对方尽力)


【形】
粗厚〖coarseandthick〗。如:答布(粗厚的布)
另见dā
答案
dá’àn
〖answer;solution;key〗对提出的问题所做的解答
练习的答案
答拜
dábài
〖(pay)returncall〗对礼节性访问的回访
答辩
dábiàn
〖reply;makeopenanswer;replyinargument〗∶应答别人的提问;进行辩解
进行论文答辩
〖plead〗∶特指在法庭上为答复一种陈述、告发或起诉所作的辩护
答词
dácí
〖thank-youspeechoransweringspeech〗表示感谢或回答在场人的致辞
在会议开始致答词
答非所问
dáfēisuǒwèn
〖answerbesidethepoint;answerbeyondthequestion;giveareplyfarfromthemark;irrelevantanswer〗回答的内容与提的问题无关
答复
dáfù
〖answer〗口头或书面回答别人的问题或要求,也指回答的话
等我想想再答复你
行,还是不行,总得给人家个答复
答话
dáhuà
〖answer;reply〗回答,应答
你怎么不答话?
答访
dáfǎng
〖payareturnvisit〗因别人来访而做答谢回访
答卷
dájuàn
〖doexam.paper〗回答试卷上试题
飞快地答卷
答卷
dájuàn
〖answersheet;examinationpaper〗做完的试卷
答礼
dálǐ
〖giftinreturn〗∶回答别人的敬礼
〖giftinreturn〗∶回赠礼品
答数
dáshù
〖answerinamathmaticalquestion〗算术运算的得数
答问
dáwèn
〖answer〗对别人的问题进行解答
答谢
dáxiè
〖expressappreciation(forsb.’skindnessorhospitality);acknowledge〗∶受了别人的好处或招待,表示感谢
答谢他们的热情招待
〖acknowledge〗∶用文字或行动表示他已知道并注视〖其敬意或恩惠〗
答谢他们对人民道义上所尽的责任
〖totakeabowfor〗∶接受〖别人对自己成就的〗称赞或赏识
他答谢群众对他工作成绩的称赞
答疑
dáyí
〖answerquestion〗对学习中的不解之处进行解答

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HOMR 斜(竹)人横(一)口

注音 จู้อิน:

– ㄉㄚˊ

– ㄉㄚ

拼音 พินอิน:

– dá

– dā

前缀: 竹=[体]竹子。

字身: 合=[用]合也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]合也,应也。

体:

答案: 应对之案,指问题的解答。

问答: 对比词,要求与回复。

用:

因:

答拜: 应对之拜,回拜。

答礼: 应对之礼,回礼。

答应: 合应,回应。

答复: 应对之覆,回复。

答谢: 应对之谢,受人利益向人表示谢意。

果:

报答: 还报回应。

回答: 回应。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : tkuub

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : top

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : taeq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : dap

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : da5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : daap

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dab4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tah4

日音 เสียงญี่ปุ่น : tahu

韩音 เสียงเกาหลี : dab

越南音 เสียงเวียดนาม : ddaps

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!