ลำดับขีดอักษร:策【cè】

หมวดอักษร: 竹

ความหมายปัจจุบัน :

策 (筞) [cè] แผนการ –> 策略 [cèlüè] กลยุทธ์(strategy), 上策 [shàngcè] แผนที่ดี, 下策 [xiàcè] แผนที่เลว, 政策 [zhèngcè] นโยบายการเมือง

พัฒนาการตัวอักษร :
古代的一种马鞭子,头上有尖刺。
鞭打:策马。鞭策。
激励,促进:策动。策勉。
古代称连编好的竹简:简策。
古代帝王对臣下封土、授爵或免官:策命。策免。策封。
古代科举考试的一种文体:策论。策问。
杖:策杖。
中国数学上曾经用过的一种计算工具,形状与“筹”相似。
计谋,主意,办法:上策。献策。决策。政策。策划。束手无策。
书法用字名称,指仰横。
姓。
笔画数:12;
部首:竹;
笔顺编号:314314125234
笔顺:撇横捺撇横捺横竖折竖撇捺【名】
(形声。从竹,朿(cì)声。“朿”,指带有芒刺的植物,作“策”的声符,同时兼表字义。本义:竹制的马鞭(头上有尖刺))
同本义。引申为驾驭马匹的工具,包括缰绳之类〖whip〗
軓前十尺而策半之。——《考工记·舟人》
则仆执策立于马前。——《礼记·曲礼》
绕朝赠之以策。——《左传·文公十三年》
左师为已短策。——《左传·襄公十七年》
伤吻敝策。——《汉书·王褒传》
齐闵王将之鲁,夷维子执策而从。——《战国策·赵策》
执策而临之。——唐·韩愈《杂说》
振长策而御宇内。——汉·贾谊《过秦论》
又如:策辔(马鞭与马缰);策彗(以带叶竹帚制作的马鞭)
策略;计谋〖tacticsplan;scheme〗
立盐铁,始张利官以给之,非长策也。——汉·桓宽《盐铁论·本议》
惠文、武、昭襄蒙故业,因遗策。——汉·贾谊《过秦论》
予更欲一觇北,归而求救国之策。——宋·文天祥《指南录·后序》
又如:上策;下策;失策(策略上失误);策无遗算(谋略周密准确,没有遗漏失算之处)
中国古代用竹片或木片记事著书,成编的叫做策〖bambooorwoodenslipsusedforwritingoninancientChina〗
单执一札谓之为简,连编诸简乃名为策。——《左传·序》疏
凡命诸侯及孤卿大夫,则策命之。——《周礼·春官》
书策稠浊,百姓不足。——《战国策·秦策一》
又如:策府(帝王藏书之所);策简(指簿册文书);策牍(简策版牍。后指书写用的纸张)
策书。古代君主对臣下封土、授爵、免官或发布其他敕令的文件。引申为策命;策免〖document〗
策勋十二转,赏赐百千强。——《乐府诗集·木兰诗》
又如:策命(用策书任命);策拜(帝王以策书命官);策文(诏书之类的文告)
古代称应试者对答的文字为策。也指一种议论文体〖answer〗
《治安策》——汉·贾谊
《教战守策》——宋·苏轼
又如:策套(科举时代应试者应付策问考试的材料);策学(科举时代供考生应付考试的短文集);策题(科举策试的试题);策第(策试和选评)
古代用以计算的筹子(小竹片)〖chip〗
善数不用筹策。——《老子》
又如:策筹(同“筹策”。古代计算工具)
卜筮用的蓍草〖alpineyarrow〗
詹尹乃端策拂龟。——《楚辞·卜居》
错龟数策。——《战国策·秦策》
又如:端策(把蓍草摆正)


【动】
用鞭棒驱赶骡马役畜等。引申为驾驭〖whip〗
将入门,策其马。——《论语·雍也》
乘坚策肥,履丝曳缟。——汉·晁错《论贵粟疏》
策之不以其道。——唐·韩愈《杂说》
又如:鞭策;策马(鞭马);策马飞舆(驾马车疾行)
督促;使进步〖instigate;stirup〗。如:策厉(督促勉励);策进(促进)
拄着;拄着棍杖。引申为搀扶;架起〖support〗
策扶老以流憩,时矫首而遐观。——晋·陶渊明《归去来兮辞》
又如:策杖(执持拐杖。又称扶杖、拄杖);策踵(扶杖接踵而来);策立(站立)
谋划;策划〖plan;plot〗
故策之而知得失之计。——《孙子·虚实》
又如:策效(谋划效力);策驭(谋划掌握);策选(谋划选取)
策动
cèdòng
〖whipanddrive〗∶鞭策驱动
〖machinate;seton;engineer;goad〗∶谋划鼓动
策动闹事
他在策动一些人造反
策反
cèfǎn
〖instigatedefectioninenemy;instigaterebellion〗在敌对一方内部秘密进行鼓动,使其成员倒戈
策划
cèhuà
〖design;plot;scheme;hatch;mastermind;plan〗设计规划;密谋计划。也作“策画”
值班人员会立刻断定这是存心策划安排的
策划政变
策略
cèlüè
〖strategy〗计策;谋略
策论
cèlùn
〖discourseonpolities;atypeofessayinfeudalChina〗古时指议论当前政治问题、向朝廷献策的文章。清末科举废八股文,用策论代替
策马
cèmǎ
〖spurthehorse〗用马刺抽打马
策士
cèshì
〖conspirator;machinator;plotter〗善于运用计谋的人;谋士
策试
cèshì
〖akindofimperialexam〗以写策论方式进行的科举考试
策问
cèwèn
〖questionsandanswersonpolitics〗古代以对答形式考试的一种文体,内容以经义、政事为主,与今之论文答辩略有类似之处
策应
cèyìng
〖supportbycoordinatedaction;incoordinationwith〗
战斗中互相配合应敌
斗争中在舆论或行动上造成声势对自己一方进行的支持
策源地
cèyuándì
〖cradle;hotbed;source;placeoforigin〗策划与发源之地
战争的策源地

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HDB 斜(竹)木月

注音 จู้อิน:

– ㄘㄜˋ

拼音 พินอิน:

– cè

前缀: 竹=[体]质坚之常用材料。

字身: 朿=[体]木芒。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]古人以竹朿记事。|[体]引申为控制之法。

体:

简策: 竹简之策。

计策: 计谋之策。

策士: 出谋之士。

策略: 计划与谋略。

用:

因:

策杖: 控制拐杖。

策动: 控制使动。

策应: 控制呼应。

策画: 控制规划。

策马: 控制马匹。

果:

鞭策: 以鞭控制。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : shreeg

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chrek

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshaq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cet

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cä5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : caak

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ceeh4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshik4

日音 เสียงญี่ปุ่น : saku

韩音 เสียงเกาหลี : caig

越南音 เสียงเวียดนาม : sachs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!