ลำดับขีดอักษร:经【jīng】

หมวดอักษร: 纟

ความหมายปัจจุบัน :

经 (經) [jīng] คัมภีร์ –> 经验 [jīngyàn] ประสบการณ์, 经济 [jīngjì] เศรษฐกิจ, 经济危机 [jīngjìwēijī] วิกฤตเศรษฐกิจ(economic crisis), 充足经济 [chōngzú jīngjì] เศรษฐกิจพอเพียง, 经济学 [jīngjìxué] เศรษฐศาสตร์(economics), 微观经济学 [wēiguānjīngjìxué] เศรษฐศาสตร์จุลภาค(microeconomics), 宏观经济学 [hóngguānjīngjìxué] เศรษฐศาสตร์มหภาค(macroeconomics), 经济萧条 [jīngjìxiāotiáo] ภาวะเศรษฐกิจถดถอย(economic depression), 泡沫经济 [pàomò jīngjì] เศรษฐกิจฟองสบู่(bubble economy), 经济停滞 [jīngjìtíngzhì] เศรษฐกิจซบเซา(economic stagnation), 经理 [jīnglǐ] ผู้จัดการ, 曾经 [céngjīng] เคย, 念经 [niànjīng] สวดมนต์, 经世 [jīngshì] ผ่านโลก(มีประสบการณ์), 经络 [jīngluò] เส้นลมปราณ

พัฒนาการตัวอักษร :(經)
jīng
织布时用梭穿织的竖纱,编织物的纵线,与“纬”相对:经纱。经线。经纶(a.整理过的蚕丝;b.喻政治规划)。
地理学上指通过南北极与赤道成直角的线(亦作“子午线”):东经。西经。经度。经纬仪。
作为思想、道德、行为等标准的书,亦称宗教中讲教义的书,或称某一方面事物的专著:诗经。易经。经书。经卷。经文。经义。经传(zhu刵 )(儒家经典与注疏的合称)。四书五经。经史子集。黄帝内经。
治理,管理:经理。经营。经商。经济。经纪。经天纬地。
通过:经过。经历。经验。经手。经办。经年累月。经久不息。
禁受:经受。经风雨,见世面。
常行的,历史不变的:经常。经费。荒诞不经。
中医指人体内较大的脉络:经脉。经络。
表示动作的时间而且完成了:已经。曾经。
缢死,上吊:自经。
妇女每月一次由阴道排出血液:月经。经血。
古同“京”,数目。
姓。
afterbyclassicsscriptureconstantenduremanagedeal inregular经由 : by wayby way ofvia
笔画数:8;
部首:纟;
笔顺编号:55154121
笔顺:折折横折捺横竖横


jīng
【名】
(古字为“巠”。形声。从糸(mì),表示与线丝有关,巠声。本义:织物的纵线,与“纬”相对)
同本义〖warp〗
经,织也。——《说文》。按,从丝为经,衡丝为纬,凡织,经静而纬动。
经,经纬以成缯帛也。——《玉篇》
毋失经纪。——《礼记·月令》
经正而后纬成。——刘勰《文心雕龙》
又如:经布(来回穿梭织布)
南北纵贯的道路或土地〖longitude〗
凡地东西为纬,南北为经。——《大戴礼记·易本命》
国中九经九纬。——《考工记·匠人》
又如:经途(南北向的道路);经涂(南北向的道路)
常道。指常行的义理、准则、法制〖principle〗
经,常也。——《广雅》
拂经。——《易·颐》
武之美经也。——《左传·宣公十二年》
王之大经也。——《左传·昭公十五年》。疏:“经者,纲纪之言也。”
经也者,常也;权也者,达经也。——柳宗元《断刑论》
又如:经权(原则与权宜);经榜(旧时为死者做法事时张贴的榜文);经事(经典规定的常道)
经典〖classics〗
历来被尊奉为典范的著作
五经何谓?谓易、尚书、诗、礼、春秋也。——《白虎通·五经》
鲁叟谈五经,白发死章句。——李白《嘲鲁儒》
辛苦遭逢起一经。——宋·文天祥《过零丁洋》
治经为博士。——《资治通鉴·汉纪》
执经叩问。——明·宋濂《送东阳马生序》
先生授经。——清·袁枚《祭妹文》
又如:《道德经》;《十三经》;诵经;引经注典;博古通经
特指宗教典籍。如:《佛经》;《圣经》;《古兰经》;经纸(写佛经的黄纸);经堂(佛堂);经资(僧道为人诵经得到的钱);经折(折装的佛经小本或用以记事的小本子);经偈(佛经和偈子)
指某一学科的专门著作。如:《山海经》;《水经》;《茶经》
月经〖menses;menstruation〗。如:痛经;经前;经后;调经;经水;经信(妇女月经)
中医称经脉,人体气血运行的通路〖channels〗
技经肯綮。——《庄子·养生主》
又如:经穴;经络
中国古代图书目录四部(经、史、子、集)分类法中指儒家经典及小学(文学、音韵、训诂)方面的书〖Confucianistclassics〗
诸子及经史。——明·顾炎武《复庵记》
中国古地名〖Jingtown〗。在今河北省巨鹿县东北
通“径”。小路,途径〖footpath;road〗
学之经莫速乎好其人,隆礼次之。——《荀子·劝学》
邪心胜则事经绝,事经绝则祸难生。——《韩非子·解老》


jīng
【动】
治理〖administer〗
经世之条理。——清·梁启超《谭嗣同传》
又如:经邦(治国);经国济民(治理国家,普济万民);经济之才(治理济世的志向);经济之才(经邦济世;治理国家的才干);经维之才(治理国家的才能)
经过,经历〖gothrough〗
经德不回。——《孟子》
经日乃厌倦。——三国魏·邯郸淳《笑林》
经三日三夜。——《世说新语·自新》
其所已经者。——清·梁启超《饮冰室合集·文集》
其所未经者。
又如:经练(经历;经验);经涉(途中跋涉);经经眼(过目;看看);经行(行程中经过);经见(经历和见识);经官起诉(到官府起诉)
经营;料理〖manage;run〗
为夫妇外内,以经二物。——《左传·昭公二十五年》
经理宇内。——《史记·秦始皇本纪》
经国之大业。——曹丕《典论论文》
又如:经催(负责催收租税);经划(经营筹划);经画(经营筹划);经量(清查丈量,经营规划);经账(旧时出卖田产时,写明田产的亩数、边界、价格等内容的账单)
量度;筹划〖measure;plan〗
经始灵台,经之营之。——《诗·大雅·灵台》
古者经井田。——《盐铁论·相刺》
又如:经治(筹划治理);经远(长远谋划);经筭(筹划谋算)
上吊,缢死〖hang〗
自经于沟渎而莫之知也?——《论语·宪问》
灵王经而死。——《公羊传·昭公十三年》
经其颈于树枝。——《史记·田单传》
又如:经死(上吊而死)


jīng
【形】
正常;经常〖normal;regular;ordinary〗
其语闳大不经。——《史记》
又如:经入(指常规赋税收入);经用(经常用度);经惯(老练,有经验);经赋(常规赋税)
另见jìng
经办
jīngbàn
〖handle〗经手办理
许多事都是他一手经办的
经编
jīngbiān
〖warpknitting〗针织中利用经纱纵行结圈连成织物的方法
经部
jīngbù
〖Confucianclassics〗我国古代图书四部(经史子集)分类法中的第一部,包括儒家经典和语言文字学方面的著作。也称“甲部”
经产妇
jīngchǎnfù
〖multipara〗曾经生过多于一个孩子的妇女
经常
jīngcháng
〖day-to-day〗∶平时;通常的时候
经常工作
经常开支
〖frequently〗∶常常;不止一次
他经常上图书馆去
经典
jīngdiǎn
〖classics〗指具有典范性、权威性的著作
经典著作
经度
jīngdù
〖longitude〗地球表面东西距离的度数。以本初子午线为零,以东为东经,以西为西经,东西各180°。通过某地的经线与本初子午线相距若干度,就是这个地点的经度
经费
jīngfèi
〖funds〗经常支出的费用
节约经费
经风雨见世面
jīngfēngyǔjiànshìmiàn
〖facetheworldandbravethestorm〗比喻在实际生活、实际斗争中锻炼
经管
jīngguǎn
〖beinchargeof〗负责管理
由专人经管
经过
jīngguò
〖through〗∶通过
到现在大约经过六、七人之手
〖course〗∶经历的过程
事情的全部经过
〖pass〗∶从某处过
这汽车经过北海公园吗?
经籍
jīngjí
〖Confucianclassics〗∶经书
〖books〗∶泛指图书
博览经籍
经纪
jīngjì
〖deal;trade〗∶生意,做生意
出外经纪
〖trademan〗∶商人,生意人
麻掌柜是个老经纪
〖broker〗∶买卖双方的中间人
他是经纪行中人
〖manage〗∶经营
不善经纪
〖arrange;manage〗∶料理;安排
经纪其家
〖order〗∶法度;秩序
经纪人
jīngjìrén
〖broker〗为买卖双方撮合或代他人进行买卖而取得佣金的人
经济
jīngjì
〖economy〗∶指社会物质生产、流通、交换等活动
我们农业经济中的急速变化
〖financialcondition〗∶生活用度;家境
经济宽裕
经济拮据
经济犯罪
jīngjìfànzuì
〖economiccrime〗与商品的生产、分配、消耗有关的犯罪,诸如雇员贪污、偷窃商店商品等
经济规律
jīngjìguīlǜ
〖economiclaw〗指经济现象间本质的联系,它是客观存在的,在一定的经济条件下产生,并随着条件的变化而变化或失去作用,人们的任务是认识经济规律并利用它来发展社会生产力,为社会谋福利。也叫“经济法则”
经济合同
jīngjìhétóng
〖economiccontract〗平等主体的双方或多方为实现一定经济目的、明确相互权利义务关系而订立的协议
经济基础
jīngjìjīchǔ
〖economicbase〗指社会生产关系的总和,是与之相应的上层建筑的基础
经济开发区
jīngjìkāifāqū
〖economicdeveloping-area〗由国家划定适当的区域,进行必要的基础设施建设,集中兴办一两项产业,同时是给予相应的扶植和优惠待遇,使该区域的经济得以迅速发展。建立经济开发区,有的是为了推动科学研究,开发高技术产业,故又称为技术开发区。有的是为了引进外资,扩大出口,故又常常把这一类经济开发区与出口加工区相提并论
经济特区
jīngjìtèqū
〖specialeconomicregion〗我国设置的实行特殊的经济政策、经济管理体制的地区,如深圳、珠海、汕头、厦门特区
经久
jīngjiǔ
〖prolonged〗∶历时很久
经久不息
〖durable〗∶耐久
经久耐用
经久不衰
jīngjiǔ-bùshuāi
〖youth〗精神饱满的状态,身体健壮的外表,或幼年期到成年期之间的时期的精神特征;青年人的活力或朝气
这些古老故事的诱人力经久不衰
经久不息
jīngjiǔ-bùxī
〖unfailing〗经历很久仍不止息
掌声经久不息
经卷
jīngjuàn
〖Buddhistscripturerollorreel〗指宗教经典
经卷雕板
经理
jīnglǐ
〖manager〗∶某一商店、工商企业、饭店等的经营管理者
饭店经理
〖manager〗∶经营管理
〖govern〗∶治理
〖arrange〗∶料理
经历
jīnglì
〖experience〗∶亲身遇到过的事情
个人经历的故事
〖undergo〗∶亲身遇到过
几年后他经历过一次类似中暑的情况
〖take〗∶历时
上古之事,经历数千载
经略
jīnglüè
〖manageandplan〗∶筹划治理
经略之才
〖outline〗∶要略;大略
经略
jīnglüè
〖ahighofficial〗明清两代有重要军事任务时特设经略,掌管一路或数路军、政事务,职位高于总督
经略洪承畴。(洪承畴,字亨九,南安即今福建省南安县人。崇祯末年任蓟辽总督,与清军战于松山,兵败降清,随多尔衮入关打败李自成,又帮多铎攻打江南,做清军的开路先锋。此时洪承畴任七省经略,驻在南京。)——清·全祖望《梅花岭记》
经略北来。
经纶
jīnglún
〖combedandarrangedsilkthreads〗∶整理过的蚕丝
〖statecraft;statesmanship〗∶比喻筹划治理国家大事
经纶世务者,窥谷忘反。——《艺文类聚·吴均·与朱元思书》
大展经纶
满腹经纶
〖ambitionandability〗∶借指抱负与才干
经络
jīngluò
〖mainandcollateralchannels〗中医指人体内血气运行通路,包括主干和分支
经年
jīngnián
〖foroneorseveralyears〗∶经过一年或若干年
此去经年。——宋·柳永《雨霖铃》
经年不往。——明·宗臣《报刘一丈书》
卧病经年
〖entireyear〗∶全年
经年裹物之用。——明·李渔《闲情偶寄·种植部》
经年累月
jīngnián-lěiyuè
〖foryears〗形容经历的时间十分长久;经历很多年月;时间很长
他经年累月在基层调查研究
经期
jīngqī
〖menstrualperiod〗指一次月经行经的时间
经纱
jīngshā
〖warp〗沿织机长度方向延伸的一串纱,由此纱纺成织物沿长度方向的线,常常捻得比填纱紧
经商
jīngshāng
〖engageintrade〗经营商业;做生意
经师
jīngshī
〖Confucianclassicsteacher〗∶旧时讲授经书的教师
〖masterinterpreterandchanterofBuddhistscripture〗∶佛教讲经诵经的师父
经始
jīngshǐ
〖start;initiate〗开始营建;泛指开创事业
经始大业
经世
jīngshì
〖administeraffairs〗∶治理国事
经世之才
〖experienceaffairsofhumanlife〗∶阅历世事
养生以经世
经手
jīngshǒu
〖handle;dealwith〗经过某人的手;亲手办理
这件事是他经手的,由他负责
经首
jīngshǒu
〖thenameofmusicalcompositioninEmperorYaotimes〗传说中尧时的乐曲名
乃中经首之会。——《庄子·养生主》
经受
jīngshòu
〖stand〗承受;受到
他经受了严刑的考验
经售
jīngshòu
〖selloncommission〗经手出售
经书
jīngshū
〖Confucianclassics〗指儒家经典,如《易经》、《书经》、《诗经》、《春秋》等
经水
jīngshuǐ
〖menstruousblood〗∶中医指月经
〖riversriseinmountainandflowtothesea〗∶河水的干流
经天纬地
jīngtiān-wěidì
〖plantheworldaffairs〗以天为经,以地为纬。比喻人的才智极大
经天纬地之才
经痛
jīngtòng
〖dysmenorrhoea〗痛经
经纬
jīngwěi
〖longitudeandlatitude〗∶经线和纬线
〖mainthreads;principle;method〗∶比喻线索、条理、秩序等
经纬万端
〖planandadminister〗∶规划治理
经纬其民
〖Confucianclassicsandbooksaboutcharms〗∶古代指经书和纬书
经纬度
jīngwěidù
〖latitudeandlongitude〗经度和纬度。某地的位置可以用其在经纬度坐标系中的位置表示
经纬仪
jīngwěiyí
〖theodolite〗测量水平角和垂直角的仪器
经文
jīngwén
〖textofConfucianclassicsorreligiousscriptures〗经书或宗教典籍的正文
经线
jīngxiàn
〖longitudeline〗∶假定的地表上连接南北极的线,跟赤道垂直
〖warp〗∶经纱或编织品上的纵线
经销
jīngxiāo
〖selloncommission〗经售
经心
jīngxīn
〖careful;mindful;conscientious〗∶留意;留心
毫不经心
〖worry〗∶烦心;劳心
尘务经心
经行
jīngxíng
〖followerofBuddhismgoaroundaplaceforresting,etc.〗佛教徒因养身散除郁闷,旋回往返于一定之地叫“经行”
雁荡经行云漠漠。——宋·沈括《梦溪笔谈》
经学
jīngxué
〖studyofConfucianclassics〗把儒家经典作为研究对象的学问,内容包括哲学、史学、语言文字学等
经血
jīngxuè
〖menses;menstruation〗中医称月经
经验
jīngyàn
〖experience〗∶从多次实践中得到的知识或技能
经验丰富
〖draft〗∶人亲身经历
对那里的严寒,他是有经验的
经义
jīngyì
〖Confucianclassicsargumentation〗∶经籍的义理
明经义谙雅故。——清·袁枚《祭妹文》
〖oneimperialexaminationcourse〗∶科举考试的一种科目,以经书文句为题,应试者作文阐明其中义理
经意
jīngyì
〖mindful〗经心;注意
经营
jīngyíng
〖tend〗∶筹划经管;组织计划
这届运动会真是煞费经营
韩魏之经营。——唐·杜牧《阿房宫赋》
毕世而经营。——清·黄宗羲《原君》
经营商业
〖operate〗∶规划治理
经营天下
〖comeandgo〗∶往来
经营原野
经用
jīngyòng
〖durable〗∶耐用
这种杯子又好看又经用
〖incommonuse〗∶常用
经由
jīngyóu
〖passthrough〗经过某地或某条路线
经由武汉去广州
经院
jīngyuàn
〖academy〗柏拉图创立的讲授哲学的学校
经传
jīngzhuàn
〖Confucianclassicsandcommentariesonthem〗∶指儒家经典和解释经典的传
六艺经传。——唐·韩愈《师说》
〖classicalworks〗∶泛指比较重要的古书
不见经传
经子
jīngzǐ
〖flaxwarp〗[方言]∶麻经儿
捻经子


jìng
【动】
纺织,把纤维拧成纱〖spin〗
吾始经之而不可更也。——《韩非子》
叔叔伯伯来经布,廿五个筒子满一车。——《中国歌谣资料》
[方言]∶织布之前,把纺好的纱或线密密地绷起来,来回梳整,使成为经纱或经线〖combtheyarninordertomakeitwarpthreads〗。如:经纱
另见jīng

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– VFMVM 纽(女)火横(一)纽(女)横(一)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄥ

拼音 พินอิน:

– jīng

前缀: 纟=[体]细丝。

字身: 巠=[体]水动在上下之间,垂直波也。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]织丝时,垂直纵线为经,横线为纬。|[用]随着时空变化。

体:

五经: 古书重要者以线装订,五种圣贤之书。

经济: 随时空变化之济世工作。

经度: 地球直向的定义度数。

经费: 变化所需的费用。

经理: 变化之处理者。

经历: 随时空变化之过程。

经验: 随时空变化之体验。

用:

曾经: 曾随时空变化。。

经营: 随时空变化之营业。

经过: 随时空变化而过。

经由: 随时空变化之始。

经心: 变化于心。

经手: 变化在手。

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : kinhz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!