ลำดับขีดอักษร:编【biān】

หมวดอักษร: 纟

ความหมายปัจจุบัน :

编 (編) [biān] จัด, ถักทอ, เรียบเรียง –> 编者 [biānzhě] บรรณาธิการ(editor), 编辑 [biānjí] บรรณาธิการ(editor), 编排 [biānpái] จัด, 编写 [biānxiě] เรียบเรียง แต่ง, 改编 [gǎibiān] ปรับปรุงใหม่, 摘编 [zhāibiān] แก้ไขเอกสาร(extract), 主编 [zhǔbiān] หัวหน้ากองบรรณาธิการ, 选编 [xuǎnbiān] คัดเลือกบทความ, 编织 [biānzhī] ทอ เช่น 编织地毯 การทอพรม, 编号 [biānhào] รหัส(serial number), 编组 [biānzǔ] จัดเข้ากลุ่ม เช่น 把他编在我们组吧。รวมเขาเข้ามาในกลุ่มพวกเราแล้วกัน(put him in our group), 邮政编码 [yóuzhèngbiānmǎ] รหัสไปรษณีย์ เช่น 您忘了写邮政编码了 ? คุณลืมเขียนรหัสไปรษณีย์ครับ

พัฒนาการตัวอักษร :(編)
biān
用细条或带形的东西交叉组织起来:编结。编织。编扎。
按一定的原则、规则或次序来组织或排列:编排。编目(编制目录或指已编成的目录)。编次。编年。编订。编配。编码。
把材料加以适当的组织排列而成为书籍、报刊、广播电视节目等:编写。编译。编审。编修。编纂。编印。
创作:编剧。编导。
捏造:编瞎话。
成本的书按内容划分的部分:正编。续编。简编。
笔画数:12;
部首:纟;
笔顺编号:551451325122
笔顺:折折横捺折横撇竖折横竖竖


biān
【动】
(形声。从糸(mì),扁声。本义:顺次排列,编结在一起)
同本义〖putinorder〗
编,次简也。——《说文》
以绳次物曰编。——《声类》
春秋编年,四时具而后为年。——《谷梁传·桓公元年》
且请编之于令,永为国典。——柳宗元《驳复仇议》
又如:编号;编组;编队;编户(编入户籍的普通人家);编民(编入户籍的平民);编人(户籍编制之内的贫民。也称编民);编次(按顺序编排);编蒲(编订蒲叶使成册,以为书写之用)
交织,编结〖weave;plait〗
编结沮。——《四子讲德论》。颜注:“犹编发也。”
总编一根大辫,黑亮如漆。——《红楼梦》
编辑;创作〖compile;write〗
编书其罪。——《汉书·诸葛丰传》
春秋编年。——《谷梁传·桓公元年》
又如:编杂志;编述(著述;编辑);编订(编纂修订)
连接〖connect〗
编町成篁。——张衡《西京赋》。注:“连也。”
又如:编町(连绵于畎亩之中)
虚构,捏造〖makeup〗。如:瞎编;胡编;编派(编造故事,借机讥诮别人)


biān
【名】
用来穿联竹简的绳子〖cord〗
孔子晚而喜《易》…读《易》,韦编三绝。——《史记·孔子世家》
读之韦编三绝。——《汉书·儒林传》
手不停披于百家之编。——韩愈《进学解》
又如:编韦(编联竹简的皮条或绳子)
书籍〖book〗
并以为国人读兹编者勖。——孙文《黄花冈七十二烈士事略·序》
又如:编简(书籍;史册);编珠(类书名。其书集故事成语为对偶)
一部著作的一部分〖partofabook;book;volume〗。如:缩编;上编;一本分为四编的小说;内编;外编;第一编;第二编
姓。汉代有编盲意
编程序
biānchéngxù
〖coding;designprogramme〗∶在利用电子计算机自动处理问题,人们根据自己对信息处理的要求,给电子计算机设计指令
〖arrangeinorder〗∶安排事情进行的先后顺序
编次
biāncì
〖arrangemetinadefiniteorder〗编排次序
编导
biāndǎo
〖writeanddirect〗∶编写剧本与执导演戏
〖writeranddirector〗∶编剧和导演
编导
biāndǎo
〖playwright-director;choreographer-director;scenarist-director〗编写剧本并亲自导演的人
编订
biāndìng
〖compileandproofread〗编写校订
编订《国际关系论文集》
也称“编定”
编队
biānduì
〖formintocolumns〗组织编制成队形
编队
biānduì
〖organizeintoteams〗
组织、编制而成的队伍
中国南极考察编队
指船舰或飞机编成的队形
编队飞行
编发
biānfā
〖editandrelease〗编辑发布(稿件)
编号
biānhào
〖number〗
给…顺序号作为一种识别的方法
给房间编号
限定于有限的或确定的数字内
按顺序编号数
编号
biānhào
〖serialnumber〗编定的号数
编户
biānhù
〖personwrittenintohouseholdregister〗指编入户口的平民
而况匹夫编户之民乎。——《史记·货殖列传·序》
编辑
biānjí
〖editor〗在出版部门专门处理稿件的人
晚报体育栏的编辑
编辑
biānjí
〖edit;compiler〗∶收集资料,整理成书
〖gather;collect〗∶采集串连
只是编辑些树叶儿遮着前后。——明·罗懋登《三宝太监西洋记通俗演义》
编辑部
biānjíbù
〖editorialdepartment〗由编辑们和正副主任组成的处理稿件的业务部门
编简
biānjiǎn
〖historicalrecords〗〖古〗∶书籍,多指史册
编结
biānjié
〖plait;braid;weave〗编织
编剧
biānjù
〖palywright;scenarist〗编定撰写剧本的人
编剧
biānjù
〖writeaplay(scenario)〗编定撰写剧本的过程
编列
biānliè
〖compile〗按次序排列
他把性质类似的文章辑在一起,编列成书
编录
biānlù
〖extractandedit〗摘录并加以编辑
编码
biānmǎ
〖coding〗
把设计的程序以某种合适的语言改编成表示该程序的一系列准确而详尽的指令之一种过程
为执行一给定程序或解一给定题目把所需操作步骤按顺序用计算机代码编成的表
编目
biānmù
〖makeacatalogueof〗编排目录
新到的图书正在编目
编目
biānmù
〖catalogue;list〗编排好的目录
编内
biānnèi
〖establishmentlimits〗单位、人员和装备属于编制规定的范围
编年史
biānniánshǐ
〖chronicle;annal〗指按时间顺序记述历史史实或事件。亦称“年代史”
编年体
biānniántǐ
〖inthestyleofannals;inchronologicalorder〗一种按时间顺序编排史实的史书体裁
编排
biānpái
〖setup;layout;arrange〗按一定的次序排列
编排节目
编派
biānpài
〖fabricateone’sdefects〗

捏造或夸大别人的缺点过失
我就知道你是编派我呢。——《红楼梦》
编磬
biānqìng
〖anancientmusicalinstrument〗一种古代打击乐器,由悬挂在木架上的一组磬组成
编入
biānrù
〖arrangeinto〗编排进去
编审
biānshěn
〖readandeditamanuscript〗编辑和审查确定
编审
biānshěn
〖senioreditor〗∶高级编辑
〖copyeditor〗∶担任编审任务的人
编外
biānwài
〖unestablishedperson〗组织机构人员定额之外的人
编伍
biānwǔ
〖amongthepeople;popular〗指民间。古代编制户口,五家为“伍”
而五人生于编伍之间,素不闻诗书之训。——明·张溥《五人墓碑记》
编写
biānxiě
〖compile〗∶编排书写
编写教材
〖write;compose〗∶写作
编写一部书
编修
biānxiū
〖compile〗编纂
编修《本草》
编修
biānxiū
〖Bianxiu〗古代史官之一,宋代设编修官修国史实录、会要等,明清翰林院设编修,并无实质职务
编选
biānxuǎn
〖selectandedit〗编辑选定
编选课本
编选摄影
编译
biānyì
〖translateandedit〗编写和翻译外文。也称翻译者
最近编译任务繁重
编印
biānyìn
〖compileandprint〗编纂出版
编余
biānyú
〖unestablished〗整编后多余的
编余人员
编造
biānzào
〖compile;drawup〗∶将资料组织排列起来
编造表册
〖fabricate〗∶捏造
为他的缺席编造繁杂的解释
〖invent〗∶靠智力创造
古人编造了这个神话
〖workout;make〗∶虚构
故事部分是真实的,部分是编造的
编者
biānzhě
〖editor〗∶文稿的编纂人员
〖compiler〗∶将他人著作汇编成书的人
编者按
biānzhě’àn
〖editorialnote〗编者按语
编者按语
biānzhěànyǔ
〖editor’snote〗编辑人员为所编发的消息、文章等写的提示、说明、评论之类性质的文字
编织
biānzhī
〖weave;plait;braid〗使条状物互相交错或钩连而组织起来
编织毛衣
用藤条编织椅子
编织品
biānzhīpǐn
〖knitting〗∶人或机器所编织的产品
〖basketry〗∶通常用织、编、缝的方法把细长的东西(如苇子、柳条、薄木片或金属带)做成篮子或其他物件(如椅子垫、席子或小船的艺术或手艺)
编制
biānzhì
〖organization〗∶指组织机构的设置和人员定额、职务分配等
〖strength;establishment〗∶某一作战部队的核准的人数
这个团的编制缺额
编制
biānzhì
〖workout;drawup〗∶编排、组织使成器物或形成方案、计划等
编制生产计划
编制教学大纲
〖weave;plait;braid〗∶把细长的东西交叉组织成器物、工艺品
编制草席
编钟
biānzhōng
〖serialbells〗中国古代祭祀、宴享用的一组音调高低不同的乐钟
编著
biānzhù
〖write;compile〗将现有的材料及自己研究的成果加以整理写成书或文章
编撰
biānzhuàn
〖compile〗编写(多指资料较多、篇幅较大的著作)
编缀
biānzhuì
〖weave〗编排组合已有的材料、文章等
编缀成书
编缀花环
编组
biānzǔ
〖marshalling〗∶〖铁路〗在编组场调度列车的各部分
〖formgroups〗∶按一定人数或其它条件组合成小组
编纂
biānzuǎn
〖compile〗编辑,撰述
编纂词典
十年,始有事略之编纂。——孙文《黄化冈七十二烈士事略·序》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– VFHSB 纽(女)火斜(竹)侧(尸)月

– VFISB 纽(女)火点(戈)侧(尸)月

注音 จู้อิน:

– ㄅㄧㄢ

拼音 พินอิน:

– biān

前缀: 纟=[体]织物。

字身: 扁=[用]物体宽而薄。

字源: 会意,形声-甲骨文

字意: [用]交织之物仅有纵横两相,其形必扁,故指交织。

体:

用:

编贝: 交织贝壳,比喻牙齿之整齐。

编制: 交织制定。

编审: 交织审查。

编辑: 交织剪辑。

编号: 交织号码。

因:

编发: 交织头发。

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : bieenz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!