ลำดับขีดอักษร:缝【féng】

หมวดอักษร: 纟

ความหมายปัจจุบัน :

缝 [féng]* เย็บ –> 裁缝 [cáiféng] ช่างตัดเสื้อ / 缝 [fèng]* ร่อง –> 牙缝 [yáfèng] ซอกฟัน, 裂缝 [lièfèng] รอยร้าว

พัฒนาการตัวอักษร :(縫)
féng
用针线连缀:缝纫。缝缀。缝制。缝补。缝连。裁缝。

(縫)
fèng
空隙,裂开或自然露出的窄长口子:缝子。缝隙。裂缝。见缝插针。
缝合的地方:天衣无缝。
笔画数:13;
部首:纟;
笔顺编号:5513541112454
笔顺:折折横撇折捺横横横竖捺折捺


féng
【动】
(形声。从糸(mì),表示与线丝等有关,逢声。本义:以针线连缀)
同本义〖stitch;sew〗
缝,以针紩衣也。——《说文》
缝,合也。——《广雅》
缝齐倍要。——《礼记·玉藻》。注:“紩也。”
可以缝裳。——《诗·魏风·葛屦》
临行密密缝。——孟郊《游子吟》
又如:缝衣(缝制衣服);缝刺(缝纫与刺绣);缝缉(缝纫);缝织(缝纫编织)
补合〖patch;mend〗。如:缝破补绽(泛指裁制修补之类的针线活);缝紝(泛指缝纫补缀之事);缝绽(缝补破绽)
另见fèng
缝补
féngbǔ
〖sewandmend〗缝和补
衣服撕了,用针线来缝补
缝合
fénghé
〖sewup〗用针线把…连在一起
将裂缝缝合
〖suture〗外科手术上指把伤口用特制的针和线缝上
缝合伤口
缝纫
féngrèn
〖tailoring;sewing〗统称衣服的剪裁、缝合、补缀等
缝衣工人
féngyīgōngrén
〖joiner〗把服装剪裁片缝接在一起的工人
缝制
féngzhì
〖sew〗用针缝合
为一家人缝制衣服和软鞋,并在上面绣花
缝缀
féngzhuì
〖sew;mend〗缝制连缀;补缀
缝缀布鞋
缝缀补丁


fèng
【名】
缝合处〖seam〗
古者冠缩缝,今也衡缝。——《礼记·檀弓》
又如:衣缝;裤缝;缝际(缝合之处)
罅隙〖crack;crevice;fissure〗
瓦缝参差,多于周身之帛缕。——杜牧《阿房宫赋》
又如:缝罅(细小的裂痕,破绽);缝子(缝隙);缝开(裂开)
喻言行中出现的漏洞、差错〖wrong〗
他就寻个缝子,参了一本。——《儿女英雄传》
另见féng
缝隙
fèngxì
〖seam〗∶接合处
无缝钢管
〖crack;crevice;fissure;chink;slit;slot〗∶裂开的狭长的空处
缝子
fèngzi
〖crack;crevice〗很小的缝隙
玻璃有条缝子
墙上裂了一道缝子

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– VFYHJ 纽(女)火卜斜(竹)交(十)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄥˋ

– ㄈㄥˊ

拼音 พินอิน:

– fèng

– féng

前缀: 纟=[体]细丝。

字身: 逢=[用]相遇。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]针线相遇处,连接开口,将布续接。|[体]破绽。

体:

门缝: 门的开口处。

用:

因:

缝合: 连接使合。

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : phungf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!