ลำดับขีดอักษร:船【chuán】

หมวดอักษร: 舟

ความหมายปัจจุบัน :

船 (舩) [chuán] เรือ –> 商船 [shāngchuán] เรือสินค้า, 太空船 [tàikōngchuán] ยานอวกาศ, 宇宙飞船 [yǔzhòu fēichuán] ยานอวกาศ, 帆船 [fānchuán] เรือใบ, 船帆 [chuánfān] ใบเรือ(sail), 摇船 [yáochuán] พายเรือ(to row a boat), 船票 [chuánpiào] ตั๋วเรือ, 船锚 [chuánmáo] สมอเรือ, 船舶 [chuánbó] เรือส่งสินค้า(shipping), 船长 [chuánzhǎng] กัปตันเรือ, 船舵 [chuánduò] หางเสือของเรือ, 晕船 [yùnchuán] เมาเรือ

พัฒนาการตัวอักษร :chuán
水上交通工具:船舶。船只。船舱。船帆。
笔画数:11;
部首:舟;
笔顺编号:33541435251
笔顺:撇撇折捺横捺撇折竖折横


chuán
【名】
(形声。本义:水运工具。古称舟)
同本义〖boat;ship〗
船,舟也。——《说文》。段注:“古人言舟,汉人言船,毛以今语释古,故云舟即今之船也。”
小曰舟,大曰船。——《说文义证》
有渔父者,下船而来。——《庄子·渔父》
便舍船,从口入。——陶潜《桃花源记》
姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船——张继《枫桥夜泊》
又如:船坞(船厂;停泊、修理或制造船只的地方);船把板(船主);船不漏针(比喻绝无遗失);船多不碍路(数量虽多,但互不妨碍);船横芦篚嚣(轩然大波;闹出乱子);船人(船夫。也作舩人);船头(船的前部;船老大)
空间交通工具〖vessel〗。如:太空船

chuán
【动】
用船运载〖transportbyboat〗
蔡人告饥,船粟往哺。——韩愈《平淮西碑》
船帮
chuánbāng
〖shipboard〗船只的两侧边沿;船队
船舶
chuánbó
〖shipping;boatsandships〗各种船只的总称
船埠
chuánbù
〖quay;dock〗船码头
船舱
chuáncāng
〖hold〗船甲板下的内部空间;尤指船的载货舱
船厂
chuánchǎng
〖dockyard;shipyard〗造船的工厂
船到江心补漏迟
chuándàojiāngxīnbǔlòuchí
〖It’stoolatetoplugtheleakwhentheboatisinmidstream〗船已经行驶到江中才补漏就太晚了,比喻对问题不及早解决,到时候就来不及了
船到码头车到站
chuándàomǎtouchēdàozhàn
〖It’stimetorelaxone’seffort〗比喻事情已经成功
这个大任务总算完成了。船到码头车到站,大家可以痛痛快快地玩一阵啦!
船到桥门自会直
chuándàoqiáoménzìhuìzhí
〖ThereisalwaysawayDon’tcrossthebridgeuntilyoucometoit;lntheendthingswillmend〗犹言车到山前必有路。比喻问题自会得到解决
船东
chuándōng
〖shipowner〗以出租船只为业的人
船队
chuánduì
〖fleet〗∶结伴同行的或属同一行业的一组船只
〖armada〗∶一大群船
〖navy〗∶一个国家或一位船主所拥有的船只或一次集合所集中的船只
〖boattrain〗∶按照预定方案把船连成队列
船帆
chuánfān
〖sail〗挂在桅杆上张开时能利用风力推动船只在水上前进的帆布或其他织物
船夫
chuánfū
〖boatman〗在木船上工作的人
船工
chuángōng
〖boatman〗∶船夫
〖boatbuilder〗∶制造木船的工人
船户
chuánhù
〖boatman〗∶见“船家”
〖boatdweller〗[方言]∶指以船为家的水上住户
船籍
chuánjí
〖ship’sregistry〗船舶登记时所填写的国籍
船家
chuánjia
〖onewhoownsaboatandmakesalivingasaboatman;boatman〗靠营运或捕捞为生计的船户
船缆
chuánlǎn
〖ship’sragging〗系船用的绳索
船老大
chuánlǎodà
〖bowsman〗∶通常指被安置在小船船头负责管理工作不划船的船员
〖thechiefcrewmanofaboat〗∶负责管理捕鲸艇或负责在鳕或庸鲽渔场上从较大的船上放下小船的人;特指站在捕鲸艇尾部无座板的空位上操纵舵桨并兼管刺戳被銛击中的鲸鱼的高级船员
船民
chuánmín
〖boater〗从事水上运输,以船为家的人
船篷
chuánpéng
〖thematorwoodenroofingoftheboat〗∶覆盖在小木船上的拱形物,用来遮蔽日光和风雨
〖sail〗∶船上的帆
船票
chuánpiào
〖steamerticket〗乘客轮的票据
船身
chuánshēn
〖hull〗不包括桅杆、帆桁、帆和支索的船体
船首
chuánshǒu
〖bow〗船的两侧向内弯曲到船头处为止的部位
船首灯
船梯
chuántī
〖ladder〗船上的垂直或倾斜的梯子
船体
chuántǐ
〖hull〗即“船身”
船头
chuántóu
〖bow〗即“船首”
船尾
chuánwěi
〖stern〗船的后部或尾部;特指在舵柱或船尾柱后面的那部分船体
船坞
chuánwù
〖dock;shipyard〗通常指与港口或内河相连通的并有控制水位的装备用以停泊、收容船舶的场所
把船送进船坞修理
船舷
chuánxián
〖ship’sside〗∶船的两旁
〖ship’srail〗∶船的栏杆,代表船舶边缘,在货运或贸易中,常用作划分买卖双方责任、费用、风险的界线
船员
chuányuán
〖mariner〗∶轮船上工作的人员
〖boatsman〗∶管理、使用船只或在其上工作的人
〖ship’screw〗∶船上的成员或水手
全体船员向船长欢呼
船闸
chuánzhá
〖lock〗在落差较大的河段调节水位,使船只能够通过的水工建筑物
船长
chuánzhǎng
〖skipper;captain〗一艘船的总负责人
船只
chuánzhī
〖shipping;vessels〗船的总称
船主
chuánzhǔ
〖shipowner〗∶拥有并出租船只的人
〖captain〗∶旧指船长

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HYCR 斜(竹)卜金口

– HYHNR 斜(竹)卜斜(竹)钩(弓)口

注音 จู้อิน:

– ㄔㄨㄢˊ

拼音 พินอิน:

– chuán

前缀: 舟=[体]船。

字身: 㕣=[用]象皮筏之形也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]水上载人或运货的交通工具。

体:

轮船: 有机轮之船。

船桅: 船上的桅杆。

船坞: 修船之处。

船埠: 停船之处。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : fljon

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : zsjyen

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ze

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : son

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chuang2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : syun

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : zung5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : suan5

日音 เสียงญี่ปุ่น : sen

韩音 เสียงเกาหลี : sen

越南音 เสียงเวียดนาม : thuyeenf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!