ลำดับขีดอักษร:街【jiē】

หมวดอักษร: 行

ความหมายปัจจุบัน :

街 [jiē] ถนน,ตลาด –> 美食街 [měishíjiē] ฟูดเซ็นเตอร์, 街头 [jiētóu] มุมถนน

พัฒนาการตัวอักษร :jiē
两边有房屋的、比较宽阔的道路,通常指开设商店的地方:街道。街市。街巷。街坊。
方言,集市:赶街。
笔画数:12;
部首:行;
笔顺编号:332121121112
笔顺:撇撇竖横竖横横竖横横横竖

jiē
【名】
(形声。从行,圭声。“街”,小篆象纵横相交的十字路。本义:四路相通的大道)
城市的大道,两边有房屋的、比较宽阔的道路,通常指开设商店的区段〖street〗
街,四通道也。——《说文》
街,交道也。——《三苍》
街衢相经。——张衡《西京赋》
殷之法,刑弃灰于街者。——《韩非子·内储说上》
街谈巷议。——张衡《西京赋》
适通渠公之街。——《庄子·徐无鬼》
六多所以街天地也。——《管子·五行志》。注:“街犹阴阳多也。”
又如:大街小巷;街市(街巷;市井);街鼓(街上报更的鼓);街基(街直。台阶);街道厅(清代管理京城道路、沟渠的衙门);街官(街使。负责巡察市街的官员);街卒(古时负责清扫道路的人)
市集〖market〗
公孙枝徙,自敷于街。——《吕氏春秋·不苟》
又如:街店(街市上的店铺);街面上(市面);街景(街市的景象);街肆(街市店铺);街滑子(街溜子。方言。指游荡街衢、不务正业的奸滑之徒);街镇(市镇)
径路〖path〗
请言气街。胸气有街,腹气有街…——《灵枢经》
此肾之街也。——《素问·热穴论》
街道
jiēdào
〖street〗公共通道,尤指在城市、小镇或村庄内的通道
通向直通街道的另一条小巷
街灯
jiēdēng
〖streetlight〗路灯
街坊
jiēfang
〖block〗∶街巷,也指城市中以道路或自然界线(如河流)划分的居住生活区
街坊邻居
〖neighbour〗〖口〗∶同街巷的邻居
我们是街坊
街垒
jiēlěi
〖streetbarriers〗用砖石、车辆、沙袋等在街道或城市空场上堆成的战斗障碍物
街垒战
街门
jiēmén
〖gate;frontdoorfacingthestreet〗院子临街的门
街面儿上
jiēmiànrshang
〖口〗
〖street〗∶市面(节日前,街面儿上愈来愈热闹)
〖neighborhood〗∶附近的街巷;附近的社区
街区
jiēqū
〖block〗∶以四条街道为边围成的地区
包括整个街区的工厂
街上
jiēshang
〖onthestreet〗在城市的大道上
在街上碰见他
街市
jiēshì
〖downtownstreets〗商店较集中的市区
街谈巷议
jiētán-xiàngyì
〖streetgossip〗在大街小巷里的交谈和议论
把谣言只当作街谈巷议而置若罔闻
街头
jiētóu
〖street〗
在街上生活或工作的
街头流浪儿
在街头演出或听到的
街头乐队
街头巷尾
jiētóu-xiàngwěi
〖streetsandlanes;streetcornersandalleys〗泛指街道市面各处
街头巷尾都设了岗哨
街心
jiēxīn
〖centerofthestreet〗街道的中央部分
街心公园
街心花园
jiēxīnhuāyuán
〖parking〗
装饰有树木、草坪或灌木丛的场所(如在公园里)
〖美国北部与西部地区〗沿街旁的长条草地上有时有树

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HOGGN 斜(竹)人土土钩(弓)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄝ

拼音 พินอิน:

– jiē

前缀: 行=[用]行走。

字身: 圭=[体]准。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]行路之标准,有人来往之道路。

体:

街坊: 有人家之里巷。

街头: 道路之一端。

街道: 有人家之道路。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kree

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : krai

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ka

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gie

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jä1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gaai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : goi1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kere1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kai

韩音 เสียงเกาหลี : ga

越南音 เสียงเวียดนาม : nhaiz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!