ลำดับขีดอักษร:补【bǔ】

หมวดอักษร: 衤

ความหมายปัจจุบัน :

补 (補) [bǔ] เสริม, ชดเชย, บำรุง, ซ่อมแซม –> 补品 [bǔpǐn] อาหารเสริม(tonic), 补药 [bǔyào] ยาบำรุงกำลัง, 补血 [bǔxuè] บำรุงเลือด, 补养 [bǔyǎng] บำรุงร่างกาย, 亡羊补牢 [wángyángbǔláo] วัวหายล้อมคอก, 添补 [tiānbǔ] เพิ่ม, 补牙 [bǔyá] อุดฟัน, 补考 [bǔkǎo] สอบซ่อม เช่น 可以补考吗? สอบซ่อมได้ไหม , 补习 [bǔxí] กวดวิชา/เรียนเสริม เช่น 补习学校 โรงเรียนกวดวิชา, 补充 [bǔchōng] เสริม/เพิ่มเติม เช่น 1.补充说明 อธิบายเพิ่มเติม 2.补充词语 คำศัพท์เพิ่มเติม, 增补 [zēngbǔ] เสริม,补语 [bǔyǔ] หน่วยเสริม บทเสริม, 结果补语 [jiéguǒ bǔyǔ] หน่วยเสริมภาคแสดงบอกผล, 补贴 [bǔtiē] เงินอุดหนุน,补偿 [bǔcháng] ชดเชยความเสียหาย เช่น 补偿费 เงินชดเชย,弥补 [míbǔ] ชดเชย เข่น 我承认我是在弥补对他的伤害。 ฉันยอมรับว่าฉันกำลังชดเชยความเจ็บปวดที่ฉันได้ทำกับเขา

พัฒนาการตัวอักษร :(補)

把残破的东西加上材料修理完整:缝补。补葺。亡羊补牢。
把缺少的东西充实起来或添上:弥补。补充。贴补。补习。滋补。
益处:不无小补。于事无补。
挖剜
笔画数:7;
部首:衤;
笔顺编号:4523424
笔顺:捺折竖撇捺竖捺【动】
(形声。从衣,甫声。本义:补衣服)
同本义〖mend;patch〗
补,完衣也。——《说文》
田赞衣补衣。——《吕氏春秋·顺说》
补褐防寒岁。——唐·白居易《村居卧病》
又如:补衣;补袜;补衬(打补丁,衬里子);补衣(打过补丁的衣服)
修补;整修破旧的东西〖repair〗
牵萝补茅屋。——唐·杜甫《佳人》
又如:修桥补路;补天济世(修补天道,救济世人);补天(传说古代之时,苍天西北角有破缺之处,于是女娲氏炼石以补苍天,使无缺损;比喻挽回时运)
补充〖add;fill;replenish〗
愿令得补黑衣之数。——《战国策·赵策》
又如:填补(补足空缺或缺欠);弥补(把不足的部分填足)
弥补〖fill;makeupfor〗
维仲山甫补之。——《诗·大雅·烝民》
必能裨补阙漏。——诸葛亮《出师表》
稀豁之处,锄而补之。——《齐民要术·种谷》
又如:补刖(弥补被刖的脚跟。比喻矫正缺失,使归真返朴);补拙(弥补愚钝);补苴(弥补缺漏)
济助〖help〗
收孤寡,补贫穷。——《荀子·王制》
又如:补益(裨补助益);补报(增补);补裨(增益补阙)
补养;滋补〖nourish;takeatonic〗
静然可以补病。——《庄子·外物》
又如:补理(滋补调理);补导(采补和导引。道家的养生术)
官有缺位,选员补充〖fillavacancy〗。如:补外(京官调外地就职);补官(补授官职)【名】
补子〖ceremonialrobe〗。如:补服;补褂朝珠(补褂清朝官员的正式朝服,青色外褂;上绣方形图案,文官绣鸟,武官绣兽。朝珠,每圈108颗,文官五品以上才准用)
补品,促进身体健康的营养品〖tonic〗。如:大补
春秋时地名〖anancientplace〗。在今河南省汜水县境
补白
bǔbái
〖fillerinamagazineornewspaper〗填补空白。主要用来填充报纸或期刊的空白的短文
补报
bǔbào
〖presentasupplementary〗∶事后报告和续报
补报调查结果
〖repaysb.’skindness〗∶报答别人的好意、帮助、好处
补差
bǔchā
〖compensation〗对已接受的价值或提供的服务所支付的款项,特指补足退休职工的退休工资与原有工资的差额
补偿
bǔcháng
〖compensate;makeup〗∶在某方面有所亏失,而在另方面有所获得的叫补偿
〖pay〗∶赔偿
他的辛劳终于得到了很好的补偿
补充
bǔchōng
〖replenish〗∶进一步充实
植物仍在生长,并且补充他们的养料储备
〖complement〗∶补足所缺之物
互相补充
〖reinforce〗∶用新的增加物来加强或增加〖一个组或一群人〗
教职员…从学生中补充了人力
补丁
bǔding
〖patch〗补在破损的衣服或其他物件上面的片块
打补丁
也作“补钉”
补发
bǔfā
〖retroactivityofpayments〗∶由于遗失、损坏等原因而重新发给
工具丢失,不予补发
〖add〗∶在正常配给的基础上,增加或补充配给
补发军饷
补过
bǔguò
〖makeamendsforone’sfaultsbygooddeeds〗弥补自己的过失缺点
将功补过
补集
bǔjí
〖complement〗不属于一给定集合的所有元素的集合,该集合包含于含该给定集合的另一特定数学集合中
补给
bǔjǐ
〖supply〗∶补充供给供应品或设备
一项向铁路部门补给燃料的合同
〖recruit〗∶提供所需要的东西(如新的补给品、材料、力量)以防止衰竭
补记
bǔjì
〖afterthought〗事后的想法,回想
在每一页上都要留出写补记的地方
补济
bǔjì
〖complement〗补给救济
这些钱对我很有补济
补加
bǔjiā
〖add〗附加(如将一样东西添加到另一样上)以便增加数字、大小、重要性等或形成一个集合体
补假
bǔjià
〖compensatorytimeoff;compensatoryleave〗补休
补假两天
补角
bǔjiǎo
〖supplementaryangle〗其和为180度的两角
补救
bǔjiù
〖remedy〗对不利情况弥补挽救
补苴罅漏
bǔjū-xiàlòu
〖compensateforthedeficiency〗补好裂缝,堵住漏洞。比喻弥补事物的缺陷
其上焉者补苴罅漏,除饰耳目,故千疮百孔,代甚一代。——清·梁启超《西政丛书叙》
补考
bǔkǎo
〖schoolmakeup〗因缺考或考试不及格而再考
补考历史
补课
bǔkè
〖makeupamissedlesson〗补学或补教所学的课程;比喻事情做得不完善而补做
老师利用休息时间给学生补课
补苗
bǔmiáo
〖fillthegapswithseedlings〗农作物幼苗出土后,发现有缺苗断垄现象时,用移苗或补种的方法把苗补全
补偏救弊
bǔpiān-jiùbì
〖remedydefectsandrectifyerrors;rectifyabuses〗弥补偏差,救治弊病。偏:偏差,不正确;弊:毛病,害处
先王之道,必有偏而不起之处,故政有眊而不行,举其偏者以补其弊而已矣。——《汉书·董仲舒传》
补票
bǔpiào
〖buyticketafterthenormaltime〗补买车票、船票等
补品
bǔpǐn
〖tonic〗滋补身体的药物或食品
补阙拾遗
bǔquē-shíyí
〖cornpensatefortheshortageandleakage〗“阙”通“缺”,缺失。拾遗,补录遗漏。补录缺失遗漏的内容
其次扬清激浊,能补阙拾遗。——《明史·孙磐传》
补缺
bǔquē
〖fillavacancy〗∶补充人员、填补缺额
〖makeweight〗∶在缺位处补上无关重要的人或物
〖fillavacancy〗∶填补缺漏;匡正失误
补肾
bǔshèn
〖tonifyingthekidney〗补法之一。补益肾脏的方法。分补肾阴、补肾阳
补述
bǔshù
〖subjoin〗在已经说过的某物后增补内容
让我再补述一个例子
补税
bǔshuì
〖payanoverduetax〗∶补交推延的税款
〖payanadditionaltax〗∶补交追加的税额
〖paythetaxesonehasevaded〗∶补交逃税
补台
bǔtái
〖help〗支持,维护,完善
对青年人的工作以补台为主
补天济世
bǔtiān-jìshì
〖patchtheearthandhelpthepeople〗修补苍天,挽回世运
补天浴日
bǔtiān-yùrì
〖makebrilliantcontributionsasEmpress〗形容功勋卓著
反听刘隗刁协之徒,窃弄威柄,将我补天浴日之功,弃而不录,思之不能无怨也。——明·朱鼎《玉台合记·新亭流涕》
补贴
bǔtiē
〖subsidy;allowance〗
贴补(多指财政上的)
泛指政府付与服务设施的全部款项,包括对实际服务设施的补偿及纯津贴
补习
bǔxí
〖takelessonsaftterschool〗为补足或提高某种知识,在业余或课外学习
补习学校
bǔxíxuéxiào
〖continuationschool〗专为学生补习知识开设的学校
补休
bǔxiū
〖makeupthemissedrest〗职工因加班而未休息,也没拿加班费,事后按天数补给休息日。也说“补假”
补选
bǔxuǎn
〖by-election〗为了补缺而在两次正规选举之间进行的选举
补血
bǔxuè
〖enrichtheblood〗
补法之一。也称养血。是治疗血虚证的方法。症见面色苍白或萎黄、头晕目眩、心悸气短、唇舌色淡、脉细,方用四物汤、当归补血汤
比喻增添新的力量
补牙
bǔyá
〖fillatooth〗把龋坏的组织去净、制成一定洞形,再以金属或其他材料把牙齿的缺损部分填充起来
补养
bǔyǎng
〖takeatonicornourishingfoodtobuildupone’shealth〗靠饮食或药物来滋养身体
补益
bǔyì
〖benefit;help;use〗益处
补药
bǔyào
〖tonic〗滋补身体的药物
补语
bǔyǔ
〖complement〗句子的动词或形容词后面对其进行补充说明的成分
补正
bǔzhèng
〖addandcorrect〗增补订正
对原版本进行了全面补正
补种
bǔzhòng
〖replant;reseed;resow〗在出现缺苗的农作物中,重新种植
补助
bǔzhù
〖subsidy;allowance〗补贴的钱物
补助
bǔzhù
〖contribute〗∶为某一目标提供资金方面的援助
市政府为该计划补助了100万元
〖aid〗∶提供缺乏的、不足的生活津贴或工作经费
以义卖捐赠品来补助经费
补缀
bǔzhuì
〖mend;patch;repair〗∶缝补连缀
补缀衣服
〖patchup〗∶拼凑
补缀成文
〖compile〗∶辑录
补缀漏逸
补缀乾坤
bǔzhuì-qiánkūn
〖administeracountry;managestateaffairs〗缝补天地,比喻治理国家
补足
bǔzú
〖supplywhatislacking;makeupadeficiency〗补充或提供使足数
补足所需资金

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– LIJB 緃(中)点(戈)交(十)月

注音 จู้อิน:

– ㄅㄨˇ

拼音 พินอิน:

– bǔ

前缀: 衣=[体]穿在身上蔽寒遮体的,上衣下裳。

字身: 甫=[用]美也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]衣求美,使之完整也。

体:

补品: 得完整之物品,指对人身有滋补营养的东西。

用:

弥补: 填弥完整。

修补: 修理完整。

补助: 使完整有助。

补白: 使完整无空白。

补救: 使完整得救。

补考: 使完整之考试。

补天: 使天完整,比喻挽回世运。

补正: 使完整正确。

补偿: 使完整之偿。

补缺: 使完整无缺。

补习: 使完整之学习。

补益: 使完整得益。

补充: 使完整充实。

补遗: 使完整无遗。

因:

补缀: 使完整而缀,指缝补衣服。

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : boor

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!