ลำดับขีดอักษร:表【biǎo】

หมวดอักษร: 衣

ความหมายปัจจุบัน :

表 [biǎo] นาฬิกาข้อมือ, ตาราง, มาตรวัด, ผิวนอก –> 坤表 [kūnbiǎo] นาฬิกาผู้หญิง, 手表 [shǒubiǎo] นาฬิกาข้อมือ,代表 [dàibiǎo] ตัวแทน, 表演 [biǎoyǎn] การแสดง เช่น 明天有什么表演? พรุ่งนี้มีการแสดงอะไรบ้าง, 表现 [biǎoxiàn] แสดงออกมา, 表达 [biǎodá] แสดงออก, 表格 [biǎogé] ตารางแบบฟอร์ม, 时刻表 [shíkèbiǎo] ตารางเวลา(timetable/schedule), 表彰 [biǎozhāng] สรรเสริญ ชมเชย,表扬 [biǎoyáng] ชมเชย เช่น 受表扬 ได้รับคำชมเชย, 表明 [biǎomíng] แสดงให้เห็น เช่น 表明立场 แสดงจุดยืน, 表面 [biǎomiàn] ผิวนอก(surface), 表哥 [biǎo gē] พี่ชาย(ลูกพี่ลูกน้อง), 表妹 [biǎo mèi] น้องสาว(ลูกพี่ลูกน้อง)

พัฒนาการตัวอักษร :(⑤錶)
biǎo
外部,外面,外貌:表面。外表。仪表。表象。表层。表皮。
显示:表示。表态。表征。表达。表露。表演。表情。略表心意。
中医指用药物把感受的风寒发散出来:表汗。
分类分项记录事物的文件:表册。表格。表报。调查表。
计时间的器具,通常比钟小,可以带在身边:钟表。手表。怀表。
计量某种量的器具:电表。
标志,榜样:表率(shu刬 )。为(w唅 )人师表。
称呼父亲或祖父的姊妹、母亲或祖母的兄弟姊妹生的子女,用来表示亲属关系:表亲。表兄弟。
测量的标尺:表尺。圭表(古代测日影的器具)。
封建时代称臣子给君主的奏章:表章。诸葛亮《出师表》。
树梢:林表。

笔画数:8;
部首:衣;
笔顺编号:11213534
笔顺:横横竖横撇折撇捺

biǎo
【名】
(会意。从毛,从衣,“毛”又兼作声符。小篆字形,衣字中间加个毛字。古人穿皮衣,毛朝外面,所以“表”从“毛”。本义:外衣)
同本义〖coat〗
表,上衣也。——《说文》。朱骏声曰:“古者衣裘,以毛为里。按,古衣裘皆外毛,礼服必加裼衣其上。许所谓上衣也,故曰以毛为田,言有表,则毛在里也。”
表裘不入公门。——《礼记·玉藻》
必表而出之。——《论语》。皇疏:“谓加上衣也。”
中绀而表素。——《庄子·让王》
又如:表裘(外衣);表礼(作为礼物的衣料);表里(衣服的面子与里子;里外;也指作为礼物的衣料)
外面(与“里”相对)〖outside;surface〗
表里山河。——《左传·僖公二十八年》
又如:表海(临海,滨海);表薄(泛指出身贫贱。表:野外;薄:山林);表里相应(指内外互相应和);表壮不如里壮(丈夫有才能,还不如妻子善能持家,可为内助。表指丈夫,里指妻子)
外表,外貌〖appearance〗
虚有其表耳。——《明皇实录》
又如:表相(外貌);表征
通“标”。表率,榜样〖example〗
仁者,天下之表也。——《礼记·表记》
廉者,民之表也。——包拯《乞不用赃吏》
又如:表正(证据;表率;榜样);表俗(作为世人的表率)
通“幖”。表帜,标志〖mark〗
祭之日表。——《周礼·肆师》
君法明,论有常,表仪既设民知方。——《荀子·成相》
又如:表旗(边境上的标帜);表识(标记,标帜)
给皇帝上的奏章〖memorialtoanemperor〗
今当远离,临表涕零,不知所言。——诸葛亮《出师表》
出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。——陆游《书愤》
又如:表函(上呈天子的函件);表奏(表文奏章);表草(表文的草稿)
表格〖list;form;table〗
为十表。——司马迁《报任安书》
又如:度量衡表;对数表;乘法表;编制表;一览表;价目表
作标记的木柱〖markingpillar〗
吴起治西河,欲谕其信于民,夜日置表于南门之外。——《吕氏春秋·慎小》
城上千步一表。——《墨子·备城门》
表亲〖therelationshipbetweenthechildrenorgrandchildrenofabrotherandasisterorofsisters〗。一种亲戚关系,有姑表和姨表之分,都叫表,姑母的子女互为姑表,姨母的子女互为姨表。如:表兄弟,表兄妹,表姊弟,表姊妹(姑母、舅父、姨母的子女);表叔,表伯,表舅(父母的表兄妹);表侄,表甥(表兄弟姐妹的孩子);表婶(表叔之妻)
边界线〖boundary〗。如:表旗(边界线上的旗帜)
直立于地面,用以测日影的标杆〖ancientChinesesundial〗
夏至日中立八尺之表,其景尺有五寸,谓之地中。(景:影。)——阮元《畴人传》
石碑〖stele;stonetablet〗
千里立表,万里连纪。——《汉书》
测量仪器〖gage;meter〗。如:温度表;水表;电表;表座(日影表的底座)
树梢〖tipofatree〗。如:林表


biǎo
【动】
表彰,显扬〖cite;commend〗
刻石表功兮炜煌煌。——唐·韦应物《石鼓歌》
又如:旌表(立石碑、匾额以颂扬功德);表章(显扬;宣扬;古代臣子上君王的奏章);表显(显扬);表式(表彰)
设立标记;标出,标明〖mark〗
又如:表木(立木为标志);表目(标名,命名);表揭(标志)
表白〖indicate;express〗
或援誓以表心。——刘知几《史通》
又如:表异(表明特异之处);表微(表明微细之事);表心意;按下不表;表抒(表达,抒发)
启奏,上表章给皇帝〖presentmemorialtoaemperor〗
亮自表后主。——《三国志·诸葛亮传》
礼官辄表贺。——《明史·海瑞传》
曹公表权为骠骑将军。——《三国志·吴书·吴主传》
又如:表救(上表援救);表闻(上表申闻于上);表荐(上表推荐);表谢(上表谢恩);表劝(上表劝即帝位)
表现,显示〖show〗。如:表德(佛教用语。直接显示真理叫表德。与遮情相对);表候(表现在外的征象)
记载〖record〗。如:表勒(刻石记载);表载(记载)
用药物等把感受的风寒发散出来。如:表寒气;表汗


biǎo
【名】
一种轻便的可以戴在手腕上或放在口袋内的计时器〖watch〗。又如:手表;怀表
表白
biǎobái
〖professone’sdevotion〗∶提供证据或为其辩白
犯罪者总是为自己表白
〖justifyoneself〗∶说明。向人进行解释
表白诚意
〖express〗∶佛教的唱导
赵员外表白宣疏
表报
biǎobào
〖statisticaltables〗呈给上级的具有统记表或数字的情况报告书
表册
biǎocè
〖bookofforms〗表格装订成的册子
表层
biǎocéng
〖surfacelayer〗∶物体或躯体的外部
地球的表层
〖superficies〗∶物体的外层表面
地球,从表层到人类还不知道的深处
表尺
biǎochǐ
〖rearsight;hindsight〗枪炮上瞄准装置的一部分,按目标的距离调节表尺,可以提高命中率。通称“标尺”
表达
biǎodá
〖express;convey〗∶用口说或用文字把思想感情表示出来
表达一个人的观点
〖professone’devotion;describe〗∶表白〖意象或概念〗
定律只是表达了可能性而已
表带
biǎodài
〖watchband;watchstrap〗手表上的手镯式的带或皮带
表弟
biǎodì
〖asonoffather’ssisterorofmother’sbrotherorsister,whoisyoungerthanoneself;cousin〗∶姑母、姨母或舅父的儿子中比自己年轻者
表哥
biǎogē
〖asonoffather’ssisterorofmother’sbrotherorsister,whoisolderthanoneself;cousin〗姑母、姨母或舅父的儿子中比自己年长者
表功
biǎogōng
〖showoffone’scontributions〗∶表述或特意显示自己的功劳
爱表功
〖praiseone’sachievement〗∶表扬功绩
表观
biǎoguān
〖superficial〗表面的样子、性格或性质
今天的美国小说仅在表观上是英国性质的
表观
biǎoguān
〖apparent〗∶五官能感觉到的,尤指视觉能感觉到的
表观的改变
〖primafacie〗∶以直接印象为基础的
表观的似真性
表汗
biǎohàn
〖diaphoresis〗发汗
表记
biǎojì
〖souvenir〗纪念品;信物;标志,标记
表姐
biǎojiě
〖adaughteroffather’ssisterorofmother’sbrotherorsister,whoisolderthanoneself;cousin〗姑母、舅父或姨母的女儿中比自己年长者
表姐妹
biǎojiěmèi
〖daughtersoffather’ssisterorofmother’sbrotherorsister;cousins〗姑母、舅父或姨母的女儿
表决
biǎojué
〖puttovote;vote〗会议上通过投票、举手等方式做出决定
这个问题已付表决
表决器
biǎojuéqì
〖votingmachine〗一种代表投票或举手表决的表决装置。表决时,与会的有关人员只要按动各自表决器上“赞成”“反对”“弃权”的某一按钮,荧光屏上即显示出表决结果
表决权
biǎojuéquán
〖righttovote;beentitledtovote〗参加表决的权利
表里
biǎo-lǐ
〖one’soutwardshowandinnerthoughts〗∶外表和内心;外面和里面
互相为表里
与胥卒表里。(表里为奸,内外勾结。)——清·方苞《狱中杂记》
〖thesurfaceandliningofclothes〗∶衣服的面子与里子。亦泛指衣料
〖theoutsideandinside〗∶事物的内外情况,一切原委
明白了《五卅惨案》一案的表里
〖exteriorandinteriorsyndromes〗∶中医指病在浅表和病邪入里或病在内脏的症候
表里如一
biǎolǐ-rúyī
〖actandthinkinoneandthesameway〗表面和内心一个样。形容思想和言行完全一致
行之以忠者,是事要着实,故某集注云:“以忠,则表里如一。”——宋·朱熹《朱子全书》
表露
biǎolù
〖show;reveal〗流露;显示
表妹
biǎomèi
〖adaughteroffather’ssisterorofmother’sbrotherorsister,whoisyoungerthanoneself〗姑母、舅舅、姨母的女儿中比自己(说话人)年轻者
表蒙子
biǎoméngzi
〖watchglass;watchcover〗钟表表面上覆盖的玻璃或透明塑料
表面
biǎomiàn
〖surface;outside;appearance〗
物体跟外界接触的部分,即物体或躯体的外面、外部
不平的地球表面
事物的外在现象
表面上的平静是虚假的
表面光
biǎomiànguāng
〖goodappearance〗表面上光洁,形容图有其表
这些伪劣产品只是表面光,一点不经用
表面化
biǎomiànhuà
〖becomeapparent;cometothesurface〗由隐藏的变成明显的
矛盾更加表面化了
表面积
biǎomiànjī
〖surfacearea〗物体表面的大小
表面文章
biǎomiànwénzhāng
〖speciouswriting;facade;assumepresentablelooks〗指只追求外表形式而不注重实际效果的行为
表明
biǎomíng
〖makeknown;makeclear〗∶表示清楚
表明立场
表明态度
〖indicate〗∶比较确切地指出;相当肯定地显示
他们的笑声表明他们幸福
〖throwlighton;express〗∶说明〖自己〗的意见或感情,说出〖自己〗的想法
他强烈表明了他对这个问题的意见
表盘
biǎopán
〖dialplate〗钟表或其他仪表上的刻度盘,用以显示相关的数据。也称“表面”
表皮
biǎopí
〖epidermis;cuticle〗动物体和植物体的最表面被覆层
表亲
biǎoqīn
〖cousin;cousinship〗中表亲戚,跟祖母、母亲的兄弟姐妹的子女及祖父、父亲姐妹的子女的亲戚关系
表情
biǎoqíng
〖showone’sfeeling〗通过姿势、态度等表达感情、情意
她脸上很会表情
表情
biǎoqíng
〖expression〗表达在面部或姿态上的思想感情
带着表情朗诵一首诗
充满热情或表情的眼睛
表示
biǎoshì
〖show;express;register〗∶用言行表现出
表示感谢
〖express〗∶用记号或符号示意
“=”这个符号表示相等
〖givesb.toundstand〗∶显示某种意义
耸耸肩表示他不耐烦
表叔
biǎoshū
〖sonofone’sgrandfather’ssister,orsonofone’sgrandmother’ssisterorbrother〗姑奶奶的儿子或姨奶奶或姨祖父的儿子叫表叔
表述
biǎoshù
〖formulation〗∶叙述,说明
口述个人对某实际特征的观察结果
一位外科医生表述了现在称之为阑尾炎的情况
传达一种观念、印象或对某些无形事物之性质及特色的了解
现代艺术画是无法解释,甚至是无法表述的
详细说明
曾旅游过世界上各主要国家,并表述了各个国家的情况
〖enunciate〗∶确切地或有系统地阐明
有系统地表述了一种唯物主义的宇宙学说
表率
biǎoshuài
〖model;example〗榜样,模范
表态
biǎotài
〖makepublicone’sstand〗∶公开讲明意见或观点;表明态度
要求他在会上表态
〖pronounce〗∶肯定地或权威性地发表意见或作出结论
讲演者两次被要求就言论自由这个题目表态
表头
biǎotóu
〖gaugeoutfit〗仪器仪表的供读取测量数字的部分
表土
biǎotǔ
〖surfacesoil〗∶指通常耕作的那部分土壤
〖topsoil〗∶区别于底土的表层土壤,通常包括平均一犁深度的土壤
表现
biǎoxiàn
〖showoff;expression;display〗∶表示出来;显现出来
〖showoff〗∶故意显出自己的长处
好在姑娘面前表现
〖behave〗
以特定方式行事或活动
所有车辆在试车时都表现得很好
故意显露〖自己〗
原告表现得很沉着
表现
biǎoxiàn
〖behavior〗
表示出来的行为、作风或言论等等
对内心需要作反映时呈现的态度
他在寂寞时的表现
表象
biǎoxiàng
〖idea〗通过感知而形成的感性形象
表兄
biǎoxiōng
〖cousin〗姑母、舅父或姨母的儿子中比自己年长者
表兄弟
biǎoxiōngdì
〖cousins〗姑母、舅父或姨母的儿子
表压
biǎoyā
〖gagepressure〗∶总绝对压力超过周围大气压力之数
〖gaugepressure〗∶液体中某一点高出大气压力的那部分压力
表演
biǎoyǎn
〖perform〗∶在戏剧、舞蹈、杂技等演出中,把其中的各个细节或人物特性表现出来
表演舞蹈
〖act〗∶演员演出〖剧本〗或扮演〖角色〗
表演小丑这个角色
〖performance;exhibition〗∶做示范
烹饪表演
表演唱
biǎoyǎnchàng
〖itemcombiningsining,dancingandaction〗一种以演唱为主,带有简单舞蹈动作的表演形式
表演赛
biǎoyǎnsài
〖exhibitionmatch〗一种为了庆祝、纪念、示范、宣传等目的而举行的比赛
表演艺术
biǎoyǎnyìshù
〖performingart〗∶指电影、音乐、杂技、戏剧等须经过表演完成的艺术
〖performingskill〗∶指电影、戏剧表演者在导演指导下创造人物形象的艺术
表扬
biǎoyáng
〖praise;commend〗对好人好事公开称赞
表扬好人好事
他的这一行为应该表扬
表意文字
biǎoyìwénzì
〖ideographicalwriting;ideograph〗用代表一定意义的符号构成的文字,如最早的汉字、古埃及圣书文字等
表意字
biǎoyìzì
〖ideogram〗字形有一定表意性的文字
表音法
biǎoyīnfǎ
〖orthography〗用书写符号或印刷符号表现某一语言的读音的方法
表音符号
biǎoyīnfúhào
〖phonogram〗表现某一语言的读音的一整套符号
表语
biǎoyǔ
〖predicate〗有的语法用来指“是”字句“是”字后面的成分,也泛指名词性谓语和形容词性谓语
表章
biǎozhāng
〖memorialtotheemperor〗封建时代臣子呈交帝王的陈述意见的文字
表彰
biǎozhāng
〖commend;cite〗表扬并嘉奖
表彰先进人物
表针
biǎozhēn
〖hand〗钟表盘上的指针
表侄
biǎozhí
〖nephew〗表弟兄的儿子
表侄女
biǎozhínǚ
〖niece〗表弟兄的女儿
表字
biǎozì
〖literaryname〗旧时人在本名以外所起的表示德行或本名的意义的名字

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– CQMV 金手横(一)纽(女)

注音 จู้อิน:

– ㄅㄧㄠˇ

拼音 พินอิน:

– biǎo

前缀: 金=[体]金属器物。

字身: 表=[体]标也。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [体]金属上有标示可表示时间的定时器。古无此字。

体:

手表: 手腕上戴的定时器。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : prawx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : pieux

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : piau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : beu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : biao3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : biu

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : biao2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : piau2

日音 เสียงญี่ปุ่น : heu

韩音 เสียงเกาหลี : pyo

越南音 เสียงเวียดนาม : bieeur

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!