ลำดับขีดอักษร:警【jǐng】

หมวดอักษร: 言

ความหมายปัจจุบัน :

警 [jǐng] เตือน, ตำรวจ –> 警察 [jǐngchá] ตำรวจ, 便衣警察 [biànyī jǐngchá] ตำรวจนอกเครื่องแบบ, 地方警察 [dìfāng jǐngchá] ตำรวจภูธร, 防暴警察 [fángbào jǐngchá] ตำรวจปราบจราจล, 法警 [fǎjǐng] ตำรวจประจำศาล , 岗警 [gǎngjǐng] ตำรวจเวร, 警告 [jǐnggào] การเตือน, 公路警察 [gōnglù jǐngchá] ตำรวจทางหลวง, 京畿警察 [jīngjī jǐngchá] ตำรวจนครบาล , 交通警察 [jiāotōng jǐngchá] ตำรวจจราจร, 水上警察 [shuǐshàng jǐngchá] ตำรวจทางน้ำ, 边防警察 [biānfáng jǐngchá] ตำรวจตะเวนชายแดน, 公安警察 [gōng’ān jǐngchá] ตำรวจสันติบาล, 市政警察 [shìzhèng jǐngchá] ตำรวจเทศกิจ, 武警 [wǔjǐng] ตำรวจติดอาวุธ, 刑警 [xíngjǐng] ตำรวจอาชญากรรม, 巡警[xúnjǐng] ตำรวจตรวจการณ์

พัฒนาการตัวอักษร :jǐng
注意可能发生的危险,戒备,告诫:警卫。警世。警告。警戒。警备。警惕。警省(x媙g )(警惕醒悟)。
需要戒备的事件或消息:警号。警报。警钟。
感觉敏锐,见解独到:警句。警觉(ju?)。机警。
国家维持社会秩序和治安的武装力量:警察。警士。
笔画数:19;
部首:言;
笔顺编号:1223525131344111251
笔顺:横竖竖撇折竖折横撇横撇捺捺横横横竖折横

jǐng
【动】
(会意。从言,从敬,敬亦声。本义:戒敕)
同本义〖warn;admonish〗
警,戒也。——《说文》
正岁,则以法警戒群吏。——《周礼·宰夫》
所以警众也。——《礼记·文王世子》
乃一篇之警策。——《文赋》
今年或者大警晋也。——《左传·宣公十二年》
以警其余。——清·方苞《狱中杂记》
又如:警告;警励(告诫策励);警迹人(元代被列入盗贼户籍的人);警鼓(报警之鼓);警动(使人警觉悚动);警新(警策动人,语意新颖);警众(使众人警觉);警省(警觉省悟)
戒备;防备〖outpost〗
军卫不彻,警也。——《左传·宣公十二年》
又如:警巡(警戒巡视);警跸(古代为皇帝出行清道,严加戒备,断绝行人);警惧(警戒恐惧);警边(警戒边境)
通“惊”。惊恐;惊动〖start;befrightened;surprise;shock〗
节循虚而警立。——《文选·陆机·叹逝赋》。注:“警犹惊也。”
又如:警动(惊动;惊恐);警唬(吓唬,恐吓)

jǐng
【名】
警察的简称〖policeman;police〗。如:门警;民警;交通警;巡警;乘警;警廷(警察厅);警棍(警察值勤时拿的棍子);岗警;法警;路警
警报〖alarm〗
盗贼之警。——宋·苏轼《教战守》
每有警。——清·方苞《左忠毅公逸事》
又如:示警;告警;火警

jǐng
【形】
敏悟〖intuitive〗
太祖少机警,有权数。(少:少年。)——《三国志·武帝纪》
又如:警彗(机灵敏慧);警黠(警捷。机警敏捷);警省(佛教用语。彻悟)
文章语意新妙凝炼的〖aphoristic〗。如:警句;警炼(警策精炼);警粉(警辟精粹)
警报
jǐngbào
〖alarm〗∶报警的通知或信号
整个村子都听到了警报
〖omen〗∶先兆,预兆
那梦里书生曾折柳一枝赠我,此莫非他日所失之夫姓柳乎?故有此警报耳。——明·汤显祖《牡丹亭·写真》
警备
jǐngbèi
〖guard〗军队对驻防地区实行警卫和守备
高度警备
警备区
jǐngbèiqū
〖garrisoncommand〗按城市(或在特定地区)设立的军队组织。警备区负责本市的警卫、守备、兵役、动员、民兵等工作,以及维护军容风纪,协同地方维持治安等
警标
jǐngbiāo
〖navigationmark〗旧指航标
警察
jǐngchá
〖policeman〗国家维持社会治安的武装力量,也指其中的成员
警察局
jǐngchájú
〖police〗维护公共秩序、保护人民生命财产并拥有行政、司法权力的政府部门
警车
jǐngchē
〖squadrol〗警察巡逻,追捕逃犯和救护用的汽车
警笛
jǐngdí
〖policewhistle〗∶警察报警哨子
〖siren〗∶用于发警报的汽笛
警服
jǐngfú
〖policeuniform〗警察穿的制服
警告
jǐnggào
〖warning〗∶对犯错误者的一种处分
他受到了警告处分
〖warn〗∶告诫,使警惕
警告青年人离开
警官
jǐngguān
〖policeofficer〗警察局的官员
警棍
jǐnggùn
〖policebaton〗警察执行公务时使用的特制棍棒
警号
jǐnghào
〖alarm〗报警的信号
警戒
jǐngjiè
〖warn〗∶告诫,使注意改正错误
〖outpost〗∶部队为防止敌人突然袭击、敌方侦察员的潜入等而高度警备
警句
jǐngjù
〖aphorism〗简洁而含义深刻动人的句子。如“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”
警觉
jǐngjué
〖vigilance〗∶对危险或情况变化的敏锐感觉
引起警觉
〖alert〗∶警醒觉悟
警觉世人
警铃
jǐnglíng
〖callbell〗用于报警的电铃
警辟
jǐngpì
〖profound,thoroughandmoving〗言论、意见、见解等,精辟动人
见解警辟
警区
jǐngqū
〖constablewick〗警察管辖区域或者管辖范围
警犬
jǐngquǎn
〖policedog〗经过训练以协助警察执行侦察、搜捕等任务,尤其是追踪刑事犯的犬
警惕
jǐngtì
〖vigilance〗对可能发生的危险等保持警觉
经常对疾病传播保持警惕
警惕性
jǐngtìxìng
〖vigilantness〗警戒、警醒的性质或状态
警卫
jǐngwèi
〖(security)guard〗武装警戒、保卫,也指执行警戒保卫任务的人员
警悟
jǐngwù
〖sharplyaware〗∶机警聪明
警悟过人
〖alert〗∶警醒觉悟
警种
jǐngzhǒng
〖policeclassification〗警察所分的基本类别,一般按其任务分为户籍、交通、消防、治安、刑事、司法、铁道、边防、外事、经济、武装等警种
经济民警是一个新警种

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– TKYMR 并(廿)叉(大)卜横(一)口

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄥˇ

拼音 พินอิน:

– jǐng

前缀: 言=[体]所说的话。

字身: 敬=[用]尊崇的心态。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]敬之言,告戒,危急,必须注意者。|[体]治安人员。

体:

警铃: 告戒之铃。

警钟: 告戒之钟。

警报: 告戒之报。

警卫: 告戒之卫。

警察: 治安人员。

警官: 治安官员。

警务: 治安事务。

警句: 告戒之句。

警探: 治安之探员。

警区: 治安之辖区。

警语: 告戒之语。

警章: 治安人员之章。

用:

机警: 机伶注意力高。

火警: 火危急。

警世: 告戒世人。

因:

警告: 告戒。

警戒: 注意戒备。

警备: 注意防备。

警惕: 注意小心。

果:

违警: 违反治安。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kreyx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kiengx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : cin

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gin

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jin3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ging

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : geeng6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : king3

日音 เสียงญี่ปุ่น : kei

韩音 เสียงเกาหลี : gyeq

越南音 เสียงเวียดนาม : canhr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!