ลำดับขีดอักษร:豁【huō】

หมวดอักษร: 谷

ความหมายปัจจุบัน :

豁 [huò]* –> 豁然开朗 [huòránkāilǎng] รู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบาย

พัฒนาการตัวอักษร :huō
残缺,裂开:豁口。豁子(残缺的口子)。
舍弃:豁出性命。
笔画数:17;
部首:谷;
笔顺编号:44511122513434251
笔顺:捺捺折横横横竖竖折横撇捺撇捺竖折横

huō
【名】
空缺;露出缺口;缺损〖crack〗。如:豁齿(牙齿残缺脱落);豁牙锯齿(器物边口残破缺损,形同锯齿);豁牙(器物边口的残破处)

huō
【动】
裂开;割裂〖slit;break;crack〗。如:墙上豁了一个口子;豁口截舌(撕开嘴巴,截去舌头。意为命人住嘴)
舍弃,狠心付出某种代价〖giveup;sacrifice〗。如:豁出三天时间,也要把它做好;豁出性命;豁脱(豁出;花费);豁撒(抛撒;挥霍);豁平(舍弃)
[方言]∶跨〖stride〗。如:豁上马背(跨上马背;骑虎难下,不得不干到底)
[方言]∶指草和庄稼混长在一起,把土地糟蹋了〖waste〗。如:地豁了(地被长在庄稼中的草糟蹋了)
另见huó;huò
豁出
huōchu
〖gamble;takerisks〗拼着;为获得利益或赚钱拿出〖值钱的东西〗去冒险
决定豁出船和我们的生命,朝左边走
豁出去
huōchuqu
〖bereadytoriskeverythingfor〗表示为了达到某一目的而不惜一切
豁口
huōkǒu
〖opening;break;breach〗缺口
穿过篱笆的豁口
豁子
huōzi
[方言]
〖break〗∶器物上的缺口
碗上有个豁子
〖harelippedperson〗∶豁嘴的人
豁嘴,豁嘴儿
huōzuǐ,huōzuǐr
〖harelip〗〖口〗∶嘴唇裂缺;兔唇
〖harelippedperson〗∶有兔唇的人

huó
另见huō;huò
豁拳
huóquán
〖afinger-guessinggame;mora〗饮酒时的一种博戏。两人同时喊数并伸出拳指,以所喊数目与双方伸出拳指之和数相符者为胜,败者罚饮

huò
【名】
(形声。从谷,害声。本义:前后相通的山谷)同本义〖openvalley〗
豁,通谷也。——《说文》
豁险吞若巨防。——左思《蜀都赋》
谽豁。——《史记·司马相如传》。郭注:“涧谷之形容也。”司马彪注:“空虚也。”
又如:长豁(长而通畅的山谷)

huò
【形】
开阔;开通〖clear;open;open-minded〗
开南端之豁达。——何晏《景福殿赋》注:“门通。”
豁然开朗。——陶潜《桃花源记》
其壑北向颇豁。——《徐霞客游记·滇游日记》
又如:豁落(广大开通的样子);豁尔(开阔;开朗);豁眼(开阔视野);豁如(开阔;旷达;阔大)
豁达;大度〖clear;open-minded;generous〗
意豁如也。——《史记·高祖纪》。服注:“达也。”
又如:豁豁(胸怀坦荡、开朗);豁绰(豁达宽厚);豁荡(豁达);豁落(豁达大方)
空;空虚〖empty〗
则耳豁极。——《吕氏春秋·适音》。注:“虚也。”
又如:豁关(空虚防守不严的关口)
深邃的样子〖deep〗。如:豁庨(深邃高峻的样子);豁险(深邃险要的样子)
转瞬,一下子〖inatwinkle;inaflash〗。如:豁地(一下子;突然)
象声词。如:豁啷(豁琅琅。象声词);豁萨(形容报纸响声);豁辣(形容鱼发出的声响)

huò
【动】
使某人免罪或免除(处罚)〖remit;exempt〗。如:豁宿(免除值夜);豁除(免除);豁略(免除);豁宿(免除值宿)
消散〖scatteranddisappear;dissipate〗
集若霞布,散若云豁。——郭璞《江赋》
又如:云豁(云彩消散)
疏通〖dredge〗。如:豁渎(开通江河);豁壑(疏通沟壑);豁理(中医指疏通肌肤腠理)
排遣;发泄〖divertoneselffrom〗。如:豁情(排遣抒发情感);豁气(发泄心中怒气)
舒展〖beatease〗。如:豁志(舒展心志)
指天气晴朗〖fine;sunny〗。如:天豁(天气晴朗);晴豁(晴朗)
另见huā;huō
豁达
huòdá
〖generous;open-minded〗∶心胸开阔,性格开朗
潇洒豁达
〖open〗∶开通;通敞
豁达来风凉
豁荡
huòdàng
〖unrestrained;carefree〗旷达不受拘束
逖性豁荡,不修仪检。——《晋书·祖逖传》
豁口
huòkǒu
〖gap〗∶障碍物〖如墙或树篱〗上的缺口;尤指军事防御线上的突破口
〖break〗∶裂缝;开口
穿过篱笆的豁口
〖opening〗∶破口,缺口
城墙豁口
〖breach〗∶〖在墙壁、壁垒或碉堡中〗炮击或像是被击开的缺口
亲爱的朋友们,让我们再一次冲上豁口,让我们用尸体把墙堵住
豁朗
huòlǎng
〖enlightened〗豁达;开朗
性格豁朗
豁亮
huòliàng
〖roomyandbright〗∶开阔明亮
我们在导游的带领下走进一个豁亮的石洞
〖sonorous〗∶形容嗓音等宏亮
午夜时分,曾有人听到过豁亮的叫声
豁免
huòmiǎn
〖exempt(fromtaxesorfromcustomsinspection,etc.)〗∶免除〖捐税、劳役等〗
豁免捐税
〖remit〗免除〖处罚〗
在包括赔款和监禁的判决中,赔款经常是豁免的
豁免
huòmiǎn
〖immunity;exemption〗免除
立法豁免
豁免权
huòmiǎnquán
〖dispensingpower〗法官或行政官(或代理人)停止实施某一特定法规或法律的权力
豁然
huòrán
〖suddenlyenlightened;openupwithaflashofunderstanding〗∶一下子彻底晓悟;开阔;顿时通达
〖openly〗∶坦荡
待人豁然
豁然开朗
huòrán-kāilǎng
〖theviewsuddenlyclearedup;suddenlyseesth.inaclearlight〗形容由狭窄幽暗一变为宽阔明亮。比喻顿时通达领悟
初极窄,才通人,复行数十步,豁然开朗。——晋·陶潜《桃花源记》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– JRCOR 交(十)口金人口

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨㄛˋ

– ㄏㄨㄛ

– ㄏㄨㄚˊ

– ㄏㄜˋ

拼音 พินอิน:

– huò

– huō

– huá

– hè

前缀: 谷=[体]山谷。

字身: 害=[用]伤。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]谷之伤,使谷开通,除去障碍也。

体:

用:

豁然: 开通状。

豁免: 除去而免。

豁如: 开通状。

豁达: 开通畅达

因:

豁拳(ㄏㄨㄚˊ): 开拳,指酒令,同划拳。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : qhwaad

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : huat

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : faeq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : vok

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ho5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fok

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hag4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : huat4

日音 เสียงญี่ปุ่น : kwatu

韩音 เสียงเกาหลี : hoar

越南音 เสียงเวียดนาม : hoats

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!