ลำดับขีดอักษร:贬【biǎn】

หมวดอักษร: 贝

ความหมายปัจจุบัน :

贬 (貶) [biǎn] ลดขั้น, ประเมินค่าต่ำลง –> 贬义 [biǎnyì] มีความหมายในทางลบ, 贬义词 [biǎnyìcí] คำที่มีความหมายในทางลบ, 贬值 [biǎnzhí] ลดมูลค่าลง, 贬低 [biǎndī] ประเมินค่าต่ำ เช่น 不要贬低别人 抬高自己 อย่ายกตนข่มท่าน, 贬价 [biǎnjià] ลดราคา, 贬黜 [biǎnchù] ปลดออก ให้ออก(to demote)

พัฒนาการตัวอักษร :(貶)
biǎn
给予低的评价,与“褒”相对:贬低。贬义。褒贬(a.评论好坏;b.指出缺点)。
减低,降低:贬值。贬职。

笔画数:8;
部首:贝;
笔顺编号:25343454
笔顺:竖折撇捺撇捺折捺


biǎn
【动】
(形声。从贝,乏声。本义:减少;减损)
同本义〖abase;detract;lower;reduce〗
贬,损也。——《说文》
贬,减也。——《广雅》
何以不氏,贬。——《公羊传·隐公二年》。注:“犹损也。”
贬食省用。——《左传·僖公二十一年》
又如:贬颜(容颜瘦损);贬乐(减少声色之娱);贬价(降低价格);贬悴(瘦损憔悴)
降级〖demote;reducetoalowerrank〗
请自贬三等,以督厥咎。——《三国志·诸葛亮传》
特指降职并外放;贬谪〖demote;oust;dismissfromoffice〗
遇用事者得罪,例出为刺史;未至,又例贬永州司马。——韩愈《柳子厚墓志铭》
其后修贬夷陵,太夫人言笑自若。——欧阳修《泷冈阡表》
贬连州刺史。——《旧唐书·刘禹锡传》
又如:贬斥(官吏被贬黜);贬书(黜退的文书);贬谪(把有过错的官员降职并派往远离京城的地方)
给予低的评价。与“褒”相对〖belittle;degrade;underrate〗
《春秋》以一字为褒贬,然皆数句以成言。——杜预《春秋左氏传序》
又如:褒贬(评论好坏);贬身(谦冲有抑,不与人争名利);贬谤(贬低,毁谤);贬弹(贬低和指斥)
抑退;谦退〖resign;depreciate〗。如:贬晦(谦退,韬晦);贬匿(谦退,韬晦)
掖;塞进〖tuckintoapocket;thrustintoacrack〗。如:把钱贬在腰里
贬斥
biǎnchì
〖denounce〗∶贬低并斥责
至于那些捕风捉影的无根据的贬斥,他丝毫也不惧怕。——《祖冲之》
〖dismissfromoffice;demote〗∶官吏被贬黜
贬黜
biǎnchù
〖dismissfromoffice;oust〗降低或罢免官职
贬词
biǎncí
〖expressionofcensure;derogatoryterm〗对描述对象有贬损意义的词。如:庸俗、污浊
贬低
biǎndī
〖detract;belittle;abase;reduce〗故意降低应有的评价
贬低同时代的人
贬毁
biǎnhuǐ
〖belittleandslander〗降低评价并诬蔑
贬价
biǎnjià
〖reduceaprice〗降低货物价格
贬价出售
贬损
biǎnsǔn
〖derogate〗贬低损毁
贬义
biǎnyì
〖derogatorysense〗词语和句子有贬低之义
贬义词
biǎnyìcí
〖derogratoryterm〗见“贬词”
贬抑
biǎnyì
〖belittle;lower;underrate〗贬低并压制
我无意用耸人听闻的贬抑之词来描绘我们法律的弱点
贬责
biǎnzé
〖depreciate;censure〗贬毁责备
贬谪
biǎnzhé
〖relegation〗官吏降职并调往远方就任
贬职
biǎnzhí
〖oust;demote〗从较高的职位降到较低的职位
贬值
biǎnzhí
〖devaluation;depreciation〗∶降低本国单位货币的含金量或降低本国货币对外币的比价
美元按外币计算贬值了
〖devaluate;depreciate〗∶货币的购买力下降,现也泛指事物的价值降低,与“升值”相对

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– BCHIO 月金斜(竹)点(戈)人

注音 จู้อิน:

– ㄅㄧㄢˇ

拼音 พินอิน:

– biǎn

前缀: 贝=[体]货币,代表价值。

字身: 乏=[用]缺少

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]价值缺少,降低也。

体:

褒贬: 对比词,或抬高或压低。

用:

贬官: 官位降低。

贬值: 价值降低。

贬价: 价格降低。

贬抑: 降低且压抑。

贬损: 降低且损害。

贬谪: 降低官等职责。

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : bieems

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!