ลำดับขีดอักษร:跌【dié】

หมวดอักษร: 足

ความหมายปัจจุบัน :

跌 [diē] ล้ม, ตกลง –> 跌倒 [diēdǎo] หกล้ม, 下跌 [xiàdiē] ตก(ราคา,หุ้น)

พัฒนาการตัวอักษร :diē
摔:跌跤。跌倒。
下降,低落:跌落。跌销。水位下跌。
顿足,跺:跌足大叹。
疾行:跌蹄而行千里。

笔画数:12;
部首:足;
笔顺编号:251212131134
笔顺:竖折横竖横竖横撇横横撇捺

diē
【动】
(形声。从足,失声。本义:失足摔倒)
同本义〖fall;tumble〗
失蹑曰跌。——《通俗文》
跌而不振。——《汉书·晁错传》。注:“足失据也。”
若跌而据。——《淮南子·缪称》
又如:他跌伤了;跌磕(挫折,栽筋斗);跌翻(跌倒,摔倒);跌跌滚滚(跌交打滚的样子);跌跌爬爬(连跌带爬);跌坐(身体迅速坐下)
失足。喻指犯过失〖fault;slip〗
一跌将赤吾之族。——《汉书·扬雄传》
又如:跌磕(受到挫折);跌磕蹭蹬(倒霉;不顺利);跌失(闪失);跌蹼(喻指挫折和灾难)
落,降低〖drop〗。如:跌坡(陷落的坡岸);跌课(算卦,占卜)
快走〖fastwalk〗。如:跌蹄(快步行走,赶路);跌跌(疾行)
跺脚,用脚踩踏〖stamp〗。如:跌窨(顿足忍气);跌脚绊手(牵制;阻碍)

diē
【形】
在文字上故作顿挫,在言语间,故作波折〖flowingrhythm〗。如:跌荡放言(不受拘束,放肆谈论)
放荡不羁〖unrestraint〗
肆者何?跌也。——《公羊传·庄公二十二年》
行步不稳〖dodderalong;staggeralong〗。如:跌蹶(跌跌撞撞);跌退(踉跄倒退)
跌打损伤
diēdǎ-sǔnshāng
〖injuriesfromfalls,fractures,contusionsandstrains〗泛指人因跌、打、磕、碰等原因而受的伤
跌宕
diēdàng
〖beboldandunconstrained(freeandeasy)〗∶为人放纵,不拘束
脱略公卿,跌宕文史。——江淹《别赋》。注:“放逸也。”
〖flowingrhythm〗∶音调或行文富有顿挫波折。也做跌荡
跌宕多姿
跌宕昭彰
diēdàng-zhāozhāng
〖behold,unconstrainedanddistinctive〗文章的气势放纵不拘,文意鲜明
其文章不群,辞彩精拔,跌宕昭彰,独越众类。——萧统《陶渊明集序》
跌荡
diēdàng
〖beboldandunconstrained〗放纵不拘
又与前与白衣祢衡跌荡放言。——《后汉书·孔融传》
跌倒
diēdǎo
〖tumble〗∶一头栽倒;跌在地
绊在一块石头上跌倒了
〖fall〗∶突然地摔下
跌倒在冰上
比喻政治上、事业上犯错误、受挫折
跌跌跄跄
diēdie-qiàngqiàng
〖dodderalong〗行走不稳的样子
跌跌撞撞
diēdie-zhuàngzhuàng
〖staggeralong;dodderalong〗形容走路不稳的样子
跌风
diēfēng
〖situationofsellingoff〗物价要下跌的情况、趋势
跌幅
diēfú
〖droprange〗下跌的幅度
跌价
diējià
〖godowninprice〗销售价格下跌
市场销售价格已经跌价六个月了
跌交
diējiāo
〖fall〗∶摔交
〖makeamistake〗∶比喻犯错误
〖meetwithasetback〗∶受挫折
跌脚捶胸
diējiǎo-chuíxiōng
〖poundone’sfeetandbeatone’sbreast〗边跺脚边捶打胸部。恼恨或伤心到极点的样子
我这里牵肠挂肚把你个孩儿舍,跌脚捶胸自叹差。——元·关汉卿《刘夫人庆赏五侯宴》
跌落
diēluò
〖fall;descent〗∶从高处掉下
不小心,跌落水中
〖(ofvalue)drop;sag〗∶物价、产量等下降
大多数股票价格上星期都跌落了
跌水
diēshuǐ
〖drop〗∶突然下降的水流
〖ladderinthecanals〗∶水渠或排水沟中在水流突然下降的地方修筑的台阶状衔接设施
跌足
diēzú
〖stampone’sfeet〗跺脚,用脚底或用脚向下用力地击或跺脚,常在悲痛、伤心、绝望时
孔明跌足长叹曰:“大势去矣,此吾之过也!”——《三国演义》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RMHQO 口横(一)斜(竹)手人

注音 จู้อิน:

– ㄉㄧㄝˊ

拼音 พินอิน:

– dié

前缀: 足=[体]脚。

字身: 失=[用]失去。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]脚失,倾倒而落下也。

体:

用:

跌荡: 形容人放荡不羁。

因:

跌倒: 倾倒。

跌价: 落价。

跌伤: 倾倒而受伤。

跌撞: 倾倒碰撞。

跌跤: 摔跤。

跌落: 倾倒而落下。

果:

倾跌: 倾倒。

仆跌: 仆倒而落下。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : lciig

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : det

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tiq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : diet

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : die5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : daat

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : diag4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tiat8

日音 เสียงญี่ปุ่น : tetu

韩音 เสียงเกาหลี : jir

越南音 เสียงเวียดนาม : ddieetj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!