ลำดับขีดอักษร:雇【gù】

หมวดอักษร: 隹

ความหมายปัจจุบัน :

雇 [gù] จ้าง –> 雇员 [gùyuán] ลูกจ้าง(employee), 雇主 [gùzhǔ] นายจ้าง(employer)

พัฒนาการตัวอักษร :
出钱让人为自己做事:雇工。雇主。雇用。雇员。雇佣。雇请。
租赁交通运输工具:雇车。
笔画数:12;
部首:隹;
笔顺编号:451332411121
笔顺:捺折横撇撇竖捺横横横竖横【动】
(形声。从隹(zhuī),表示与鸟类有关。户声。(hù)本义:鸟名。即九雇,一种候鸟)
出钱让人给自己做事〖employ〗
雇,傭也。——《集韵》
以见钱直。——《后汉书·桓帝纪》
倍雇南部所得生口,以还北虏。——《冯书·南匈奴传》
又如:雇唤(雇请);雇觅(雇佣);雇募(出钱招募);雇直(雇用的酬劳);雇借(雇用);雇船
受雇〖employed〗
展筑外城一十一里有余,役兵及雇夫共五十七万有余工。——宋·苏轼《乞罢宿城状》
又如:雇伙(被雇用的人);雇夫(受雇用的人);雇役(受雇的仆役)
出钱租赁〖rent;lease;hire〗。如:雇请(出租;租赁;雇佣);雇来回车(比喻做事考虑周到,事前已为事情的结局作好了安排)
给价,付报酬〖pay〗
凡敷钱,先视州若县应用雇直多少,随户等均取。——《南史·食货志》
又如:雇直(付酬,付费)
另见hù
雇工
gùgōng
〖workhand〗∶被别人雇用的人(如在农场、工厂或商店)
〖hiredlaborer;hiredworkers〗∶受雇提供劳务的人
雇工
gùgōng
〖hirealaborer〗出钱请工
雇农
gùnóng
〖farmhand〗旧社会农村中的长工、月工、零工等。他们没有或只有极少量的土地和生产工具,主要依靠出卖劳动力
雇请
gùqǐng
〖employ〗出钱请人替自己做事
雇佣
gùyōng
〖employ;beemployedbysb.〗∶用货币购买劳动
她被雇佣于一家合资饭店
〖hire〗∶支付固定工资而雇人提供服务
雇佣工人
雇佣军
gùyōngjūn
〖adventurer;mercenarytroops〗用钱收买起来从事冒险的士兵
据报道,叛军大部分是外国的雇佣军
雇用
gùyòng
〖employ;engage〗∶用货币购买劳动
他被雇用于一个当地的铅管商行
〖hire〗∶支付固定工资而雇人提供服务
如果你买下那座房子,就需要雇用一个厨师和两个额外的女佣人
雇员
gùyuán
〖employee〗∶政府、机关、企业、团体中被雇用的挣工资的人员
中方雇员
〖labor〗∶被雇的或待雇的工人
给我们和雇员都注射了鼠疫预防针
雇主
gùzhǔ
〖employer〗以工资雇用人员的企业主(商业经营人或制造业厂商)


【名】
古籍中鸟名。通作扈〖nameofbird〗
九雇,农桑候鸟。——《说文·隹部》
另见gù

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HSOG 斜(竹)侧(尸)人土

– ISOG 点(戈)侧(尸)人土

– XMSOG 难横(一)侧(尸)人土

注音 จู้อิน:

– ㄍㄨˋ

拼音 พินอิน:

– gù

前缀: 户=[体]单扇的门。

字身: 隹=[体]短尾鸟总名。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]鸟名,后借用为雇赁,佣,象征出钱请人工作。

体:

雇员: 工作者。

雇主: 工作者之主人。

用:

因:

果:

聘雇: 聘请征用。

组合字: 雇

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kwaas

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghox

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : gu4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gu

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gou3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : koo3

日音 เสียงญี่ปุ่น : ko

韩音 เสียงเกาหลี : go

越南音 เสียงเวียดนาม : coos

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!