ลำดับขีดอักษร:革【gé】

หมวดอักษร: 革

ความหมายปัจจุบัน :

革 [gé] หนัง, เปลี่ยน, ไล่ออก –> 革命 [gémìng] ปฎิวัติ เช่น 工业革命 การปฎิวัติอุตสาหกรรม , 产业革命 [chǎnyè gémìng] การปฏิวัติอุตสาหกรรม, 大革命 [dàgémíng] การปฎิวัติใหญ่, 人造革[rénzàogé] หนังเทียม,革出 [géchū] ไล่ออก, 革命 [gémìng] ปฏิวัติ, 革新 [géxīn] ปฏิรูปใหม่

พัฒนาการตัวอักษร :
去了毛经过加工的兽皮:皮革。革履(皮鞋)。革囊。
改变:革新。革命(a.原意是改变命运;b.现指改变社会制度、建立新社会的群众运动;c.亦指改造旧技术、旧思想的运动)。改革。变革。
取消,除掉:革除。革职。革故鼎新(去除旧的,建立新的)。
中国古代乐器八音之一,如鼓等。
姓。
笔画数:9;
部首:革;
笔顺编号:122125112
笔顺:横竖竖横竖折横横竖


【名】
(象形。金文字形,象被剖剥下来的兽皮。中间的圆形物,是被剥下的兽身皮,余下的部分是兽的头、身和尾。“革”是汉字部首之一,从“革”的字多与皮革有关。本义:去毛的兽皮)
同本义。皮的总称〖leather;hide〗
革,兽皮治去其毛。——《说文》
齿革羽毛。——《书·禹贡》
执之用黄牛之革。——《易·遯卦》
掌秋敛皮,冬敛革。——《周礼·天官》
江南出梓、姜、桂、金、锡、连、丹沙、犀、瑇瑁、珠玑、齿、革。——《史记·货殖列传序》
又如:人造革;革带(皮带);革笥(用皮作的甲胄);革船(用皮革缝制的船)
用革制成的甲胄〖leatherarmorandweaponry〗
固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。——《孟子·公孙丑下》
车前的饰物〖ornamentonthefrontofcart〗
革车千乘。——《礼记·明堂位》
又如:革车(战车)
通“勒”(lè)。马络头。有嚼口的叫勒,没有的叫羁〖headstall;halter〗
故王良造父,天下之善御者也。然而使王良操左革而叱咤之,使造父操右革而鞭笞之,马不能行十里,故共之。——《韩非子·外储说右下》【动】
变革,更改〖change〗
革,改也。——《玉篇》
鸟兽希革。——《书·尧典》
故因秦时,本十月为岁首,不革。——《汉书·任敖传》
愿革心易行。——《汉书·严助传》
天地阴阳不革而成。——《吕氏春秋·执一》
厉治革典。——《国语·周语下》
革法明教,而秦人大治。——《盐铁论·非鞅》
革故鼎新。——李德裕《次柳氏旧闻》
瑞锐意兴革,清浚吴淞、白茆,通流入海,民赖其流。——《明史·海瑞传》
又如:革心(改变心意,不再为非作歹);革面(改变旧面貌,转变立场);革正(改正)
免除或丢掉〖removefromoffice;expel〗
今革旧从新,为里党之法,在所牧守,宜以喻民,使知去烦即简之要。——《魏书·食货志》
又如:革旧从新(指除去旧的章法,遵从新的制度);革去(除去)
另见jí
革出
géchū
〖excommunicatesb.〗把某人从组织中开除出去
革出教门
géchūjiàomén
〖excommunicatesb.〗基督教会当局正式作出的庄严诅咒或逐出教门
被罗马教皇革出教门的人
革除
géchú
〖getridof;abolish〗∶全部废除——主要用于法律、习惯制度、传统等
革除陈规陋习
〖reform〗∶实施或引进更好的方法、更好的行动步骤或更好的行为来去除〖恶行〗
革除恶习
〖dismiss;expel〗∶开除;撤消职务
把他从公司革除出去
革故鼎新
gégù-dǐngxīn
〖discardtheoldwaysoflifeinfavorofthenew〗革除旧弊,创立新制
夫以革故鼎新,大来小往,得丧而不形于色,进退而不失其正者,鲜矣。——唐·张说《梁国公姚崇神道碑》
革履
gélǚ
〖leathershoes〗皮鞋
西装革履
革面洗心
gémiàn-xǐxīn
〖turnoveranewleaf;repentgenuinelyandmakeanewstart〗痛改前非,弃旧图新。亦作“洗心革面”
前年我碰到过他,他诚恳地说:“从此以后革面洗心,再也不赌钱了。
革命
gémìng
〖revolution〗古代以天子受天命称帝,故凡朝代更替,君主易姓,皆称为革命。近代则指自然界、社会界或思想界发展过程中产生的深刻质变
汤武革命,顺乎天而应乎人,革之时大矣哉!——《易·革》
新民主主义革命和社会主义革命
哥白尼发表了地动学说,不但带来天文学上的革命,而且开辟了各门学科向前迈进的新时代。——《哥白尼》
革命烈士
gémìnglièshì
〖revolutionarymartyr〗为革命献出生命的人,和平时期指为人民利益而牺牲的人
在抗洪救灾中牺牲的解放军战士被追认为革命烈士。
革囊
génáng
〖leatherbag〗皮革做的袋子;也用以称人的躯体
革囊胃
革新
géxīn
〖innovation〗革除旧的,创造新的〖事物、技术等〗的行为或过程
技术革新
革新运动
革新
géxīn
〖changeforthebetter;innovate〗除去旧积习而建立新的制度
革新计划
革新能手
géxīnnéngshǒu
〖ideaman〗在设想和制定新技术、新方法和新产品方面有非凡才能的人
革职
gézhí
〖removefromoffice;dismiss〗免职。尤指因劣迹从军队或国家职务中正式革除
老孙被革职了
革制品
gézhìpǐn
〖leathergoods〗全部或部分制自皮革的某些东西

jí
【形】
通“亟”。〖病情〗危急〖inadesperatesieuation;critical〗
成子高寝疾,庆遗人请,曰:“子之病革矣。——《礼记·檀弓上》
又如:病革(病重)
另见gé

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– TLJ 并(廿)緃(中)交(十)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧˊ

– ㄍㄜˊ

拼音 พินอิน:

– jí

– gé

前缀:

字身:

字源: 象形-金文

字意: [体]象除去毛的兽皮。|去除,使变。

体:

皮革: 皮去毛者。

用:

因:

革职: 去除职位。

果:

改革: 改变去除。

组合字: 䐙煂愅韚鞤鞶巩鞪缂

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : krvvg

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : krek

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : keq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : giet

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : gä5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gaak

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : geeg4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kik4

日音 เสียงญี่ปุ่น : kaku

韩音 เสียงเกาหลี : hyeg

越南音 เสียงเวียดนาม : cachs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!